Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Financiële positie

Inhoud

Financiële recapitulatie in meerjaren perspectief

PR IU 2019 2020 2021 2022
Totaal 01 Programma 1: Bestuur en veiligheid in Doesburg -248 -46 -46 -46
Totaal 02 Programma 2: Leefbaar en duurzaam Doesburg -298 -25 -25 -25
Totaal 03 Programma 3: Wonen, werken en recreëren in Doesburg 387 0 0 0
Totaal 04 Programma 4: Zorg in Doesburg -234 11 11 11
Totaal 05 Programma 5: Algemene dienst en financiën -56 -18 -18 -18
Totaal 90 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 144 132 222 394
Eindtotaal * bedragen in 1.000 Euro -305 54 144 316

Financiële positie 2020 tot en met 2022

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2020 2021 2022
01 0.1 Bestuur Gemeenteraad U -3 -3 -3
Reisdocumenten I -57 -57 -57
U 18 18 18
Burgerlijke stand U -1 -1 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening I -2 -2 -2
Lijkbezorging in opdracht van de gemeente I 5 5 5
U -7 -7 -7
Totaal 01 -46 -46 -46
02 5.5 Cultureel erfgoed Martinitoren I 1 1 1
U -8 -8 -8
5.4 Musea Nieuwstraat 2 en 4 (gebouw) I -6 -6 -6
U -13 -13 -13
Totaal 02 -25 -25 -25
04 Huisvesting BO Anne Frank U 11 11 11
Totaal 04 11 11 11
05 Algemene voorlichting gemeente U -18 -18 -18
Totaal 05 -18 -18 -18
90 0.7 Algemene uitkering Algemene uitkering gemeentefonds I 143 233 405
0.10 Reserves Reserve mutaties U -11 -11 -11
Totaal 90 132 222 394
Eindtotaal 54 144 316

De relevante structurele budgetbijstellingen uit bovengenoemde tabel worden bij de betreffende programma's toegelicht. Deze toelichtingen zijn cursief bij deze programma's opgenomen.

Budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar

PR IU TV Taakveld Euro
02 Buitenruimte van Doesburg I 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.000
U 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.400
5.5 Cultureel erfgoed 135.000
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg U 8.3 Wonen en bouwen 40.000
04 Zorg in Doesburg I 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.226
05 Algemene dienst en financiën U 0.4 Overhead 30.000
Eindtotaal 218.826