Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Financiële samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

De najaarsnota heeft twee belangrijke functies:

  • De stand van zaken weergeven van de voor 2019 vastgestelde doelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen;
  • Het aangeven van (financiële) wijzigingen voor het lopende begrotingsjaar en de programmabegroting 2020 e.v.

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

  • Een formeel saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten;
  • Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten;
  • Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.
  • Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

De gegevens voor 2019 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen. De jaarschijven 2020 tot en met 2022 van deze najaarsnota zijn gebaseerd op de programmabegroting  2020 e.v. met inbegrip van het voorgestelde nieuwe beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen.

Formeel saldo najaarsnota 2019

 

Formeel saldo najaarsnota 2019 2020 2021 2022
Stand najaarsnota 2018 - /- 744      
Formeel saldo begroting / meerjarenraming 2020-2023   -/- 191 323 -/- 328
         
Formeel saldo vóór de najaarsnota 2019 -/- 744 - /- 191 323 -/- 328
Totaal mutaties najaarsnota 2019 -/- 305 54 144 316
         
Formeel saldo najaarsnota 2019 -/- 1.049 - /- 137 467  -/- 12

 (Bedragen x € 1.000)

 

Materieel saldo najaarsnota 2019

 

 Materieel saldo najaarsnota 2019  2020 2021 2022
 Materieel eindsaldo tot najaarsnota 2019 -/- 67 42 374

-/- 313

 Materiële mutaties najaarsnota 2019 273 54 144 316
 Materieel saldo najaarsnota 2019 206 96 518 3

( Bedragen x € 1.000)

  

Algemene reserve

 

Algemene reserve najaarsnota 2019 2020 2021 2022
Stand algemene reserve najaarsnota 2019 (per 31 december) 12.969 6.057 5.538 5.263

(Bedragen x € 1.000)