Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Stand van zaken programma's

Inhoud

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

G

1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

G

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
0.1 Bestuur 963 821 773 48 215
0.2 Burgerzaken 342 321 315 6 -12
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 745 774 763 11 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 360 292 286 6 7
Totaal Lasten 2.410 2.209 2.138 71 209
Baten
0.1 Bestuur 0 37 0 37 0
0.2 Burgerzaken 222 184 141 43 -42
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 7 5 2 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 10 15 -5 3
Totaal Baten 236 238 161 77 -39

Toelichting budgetbijstellingen

Taakveld 0.1 Bestuur: Lasten €215.000 (Nadeel)

Door de verhoging van de vergoeding voor raadsledenvergoeding is een tekort op deze post €75.000. Op de presentiegelden voor commissievergaderingen wordt een beperkt voordeel geraamd.  Door toegenomen eisen is de controle van de jaarrekening omvangrijker dan gedacht. In verband daarmee ontstaat in 2019 een beperkt nadeel.  Voor 2019 is een storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders opgenomen. Deze storting van €130.000 was niet geraamd en is nodig in verband met verandering in de samenstelling van het college van B&W.

Een deel van de representatiekosten voor de gemeenteraad werden tot 2019 afgeboekt van het budget voor het college van B&W.  Dergelijke kosten ad €3.000 worden dan ook conform het BBV structureel ten laste ten gebracht van het budget voor de gemeenteraad.


Taakveld 0.2 Burgerzaken: Lasten €12.000 (Voordeel); Baten €42.000 (Nadeel)

We geven in 2019 meer rijbewijzen uit.  Daarom is er ook meer afdracht aan rijksleges  gedaald met ca. €6.000 en zijn er meer opbrengsten dan begroot tot een bedrag van ca. €15.000. Mogelijk lopen de hogere inkomsten op leges en de hogere uitgaven voor rijksleges ook nog door in 2020.

In verband met de vijf jaarlijkse 'paspoortdip' zijn er minder aanvragen. Dit leidt structureel tot €18.000 minder uitgaven aan rijksleges. In verband met deze 'paspoortdip' worden er vijf jaar lang ook minder inkomsten verwacht. Structureel dalen de inkomsten hierdoor met €57.000.


Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid: Lasten €7.000 (Nadeel); Baten €3.000 (Voordeel)

Voor de lijkbezorging in opdracht van de gemeente dient structureel een budget opgenomen te worden van €7.000. Niet alle kosten kunnen door de gemeente worden verhaald. Vandaar dat de structurele inkomsten tot een lager bedrag zijn geraamd. Daarnaast vindt een beperkte bijstelling van de legesinkomsten in het kader van de APV plaats.

 

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

G

Aan een renovatieplan voor het openbaar groen wordt gewerkt. Voor de wijk Beinum wordt middels het project Beinum Groen, Spelen en Water met de bewoners gekeken naar het realiseren van een plus op de renovatie voor het openbaar groen. 

De schetsontwerpen voor de herinrichting van het kernwinkelgebied en parkeerterrein Kloostertuin zijn gereed en gaan ter besluitvorming naar de raad. 

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

G

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

G

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.489 1.401 1.266 136 28
2.2 Parkeren 74 63 62 1 5
2.3 Recreatieve havens 82 77 87 -10 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 209 208 208 0 0
5.2 Sportaccommodaties 641 673 642 31 32
5.4 Musea 154 164 169 -5 4
5.5 Cultureel erfgoed 288 383 220 163 -128
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942 856 794 62 35
7.2 Riolering 353 664 523 140 10
7.3 Afval 1.177 1.123 1.104 19 32
7.4 Milieubeheer 226 272 205 67 15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99 98 99 -1 0
Totaal Lasten 5.737 5.984 5.379 605 34
Baten
0.63 Parkeerbelasting 343 393 284 109 -100
2.1 Verkeer en vervoer 345 40 13 27 -1
2.3 Recreatieve havens 47 101 91 9 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 34 8 12 -5 0
5.2 Sportaccommodaties 56 84 101 -18 17
5.4 Musea 31 25 19 6 -6
5.5 Cultureel erfgoed 84 10 35 -25 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8 0 11 -11 10
7.2 Riolering 1.080 1.208 886 322 10
7.3 Afval 1.321 1.399 598 800 -195
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 59 64 63 1 0
Totaal Baten 3.408 3.331 2.114 1.218 -264

Toelichting budgetbijstellingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting:  Baten €100.000 (Nadeel)

Door minder handhaving komt er in 2019 €100.000 minder binnen aan parkeergelden en aan gefiscaliseerde parkeerboetes.


Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer:
  Lasten €28.000 (Nadeel);  Baten €1.000 (Nadeel)

Er is dit jaar veel gedaan aan het herstellen van wortelopdruk. Door meer kosten voor dagelijks onderhoud aan wegen en minder kosten voor vervangen van lichtmasten en armaturen zijn er per saldo €28.000 aan extra kosten ontstaan op dit taakveld.  Er worden ook iets minder kosten doorberekend dan waarmee bij de raming rekening was gehouden.


Taakveld 5.2 Sportaccommodaties:
  Lasten €32.000 (Nadeel);  Baten €17.000 (Voordeel)

De lasten voor sportaccommodaties zijn €17.000 hoger i.v.m. beheerkosten en kosten voor onderhoud van de gyminventaris. Daarnaast wordt in 2019 €15.000 uitgegeven voor het vormen van een lokaal sportakkoord. Voor dit doel ontvangt de gemeente Doesburg een even hoge extra bijdrage in het kader van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in z'n geheel geraamd bij het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in deze najaarsnota.

De huurinkomsten van de sportaccommodaties blijven €17.000 achter bij de raming. Gelegenheid geven tot sportbeoefening is een BTW-vrijgestelde activiteit geworden. Daardoor is de BTW op deze kosten niet meer verrekenbaar. Dit levert een kostenverhogend effect op. Hiervoor worden gemeenten gecompenseerd door middel van de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). De gemeente Doesburg heeft voor 2019 ook een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de SPUK. Het totaal aantal aanvragen van gemeenten heeft het totaal beschikbare budget overschreden. Dit betekent dat gemeenten rekening moeten houden met een mogelijke tegenvaller bij de SPUK. Vooralsnog rekenen wij met dit voorbehoud een bedrag van €34.000 voor de SPUK toe aan 2019. Bij de jaarstukken 2019 zal verantwoording worden afgelegd over de SPUK in de SiSa-bijlage.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed:  Lasten €128.000 (Voordeel);  Baten €1.000 (Nadeel)

Er is minder uitgevoerd op het project Beleef De Linies dan aanvankelijk was gepland. Daardoor is een deel van het beschikbare budget niet gebruikt. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is er voor het project een provinciale subsidie ontvangen die ten gunste komt van het budget. Hierdoor kan een bedrag van €135.000 worden overgeheveld naar 2020.

Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties op dit taakveld rondom beheer van monumentale panden en huurinkomsten die ook structureel doorwerken in het meerjarenperspectief.


Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
  Lasten €35.000 (Nadeel); Baten €10.000 (Voordeel)

Stortkosten van afval uit de openbare ruimte zijn met €30.000 toegenomen. We zien een toename van groenafval door uitvoeren van het snoeiplan en een toename van (zwerf)afval, mogelijk door een wijziging van afvalbeleid.

Er zijn in 2019 extra inkomsten verkregen van de Provincie Gelderland voor een bedrag van €10.000. Dit bedrag is bestemd voor het maken van een plan van aanpak ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Het maken van dit plan is gestart in 2019 en wordt afgerond in 2020. De besteding van deze extra middelen van de Provincie Gelderland vindt voor een bedrag van €5.400 in 2019 plaats. Het restant ad. €4.600 wordt overgeheveld naar 2020. 

 

Taakveld 7.3 Afval:  Lasten €32.000 (Nadeel);  Baten €195.000 (Nadeel)

De sorteer- en verwerkingskosten voor PMD (Plastic-, Metaal- en Drankenverpakkingen) nemen sterk toe. Dat heeft met autonome prijsontwikkelingen in de markt te maken waar wij zelf geen invloed op hebben.  Het is een ontwikkeling waar gemeenten landelijk mee geconfronteerd worden. Dit leidt tot een bijstelling van de lasten voor 2019 met €32.000.

Op basis van de verpakkingenvergoeding over het eerste deel van 2019 komt de vergoeding in 2019 ca. €100.000 lager uit dan geraamd. In januari 2019 zijn we begonnen met de 'gespiegelde inzameling' van restafval. In het eerste half jaar is de hoeveelheid aangeboden restafval met ± 40% afgenomen. Dat betekent ook dat de inkomsten die we voor deze aanbiedingen ontvangen afnemen. Op basis van de ontvangen afvalstoffenheffing over de eerste helft van 2019 moeten we deze inkomsten met ca. €95.000 naar beneden bijstellen.

 

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

G

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

G

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

G

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

G

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

G

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124 111 102 10 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46 0 1 -1 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 0 0
3.4 Economische promotie 245 188 169 19 -3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 352 332 20 -6
5.6 Media 311 322 308 13 0
8.1 Ruimtelijke ordening 54 66 36 30 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 0 117 -117 0
8.3 Wonen en bouwen 691 380 568 -188 -28
Totaal Lasten 2.141 1.435 1.649 -214 -37
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 4 3 0
3.4 Economische promotie 227 229 205 23 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 243 27 0
8.1 Ruimtelijke ordening 9 1 5 -4 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 4 1.616 -1.612 0
8.3 Wonen en bouwen 522 117 519 -402 350
Totaal Baten 1.345 628 2.592 -1.964 350

Toelichting budgetbijstellingen

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

In begrotingsjaar 2019 komen de grondverkopen van het complex Beinum-West goed op gang. De opbrengsten op dit taakveld worden in principe in mindering gebracht op de boekwaarde van het onderhanden werk op de balans van de gemeente Doesburg. Per 31-12-2018 was deze boekwaarde ca. €2,1 miljoen. Door de oplopende omzetten op verkopen van bouwrijpe grond moet rekening gehouden worden met belastingheffing in het kader van de VpB. Gemeenten zijn sinds 2016 VpB-plichtig voor bedrijfsmatige activiteiten. Bouwgrondexploitaties kwalificeren als zo'n bedrijfsmatige activiteit. De fiscale last voor 2019 in het kader van de VpB is bij de bouwgrondexploitaties tussentijds lastig te bepalen. Hoe hoog deze is en of deze kan worden opgevangen binnen de exploitatieopzet is nu nog niet aan te geven. Dit wordt onderzocht door een fiscaal deskundige. Over de jaren 2016, 2017 en 2018 was deze last voor de VpB ca. €30.000.


Taakveld 8.3 Wonen en bouwen:  Lasten €28.000 (Voordeel);  Baten €350.000 (Voordeel)

Ten laste van dit taakveld wordt gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsplan voor Beinum. Het project bevindt zich op dit moment in de ontwerpfase en zal naar verwachting medio 2020 worden afgerond. In 2019 blijft naar verwachting €40.000 over op dit incidentele budget. Dit budget wordt overgeheveld naar 2020 en is dan nodig om de afrondende werkzaamheden voor het project uit te kunnen voeren. De kosten voor welstandstoezicht nemen toe omdat er meer aanvragen omgevingsvergunning zijn ingediend en worden doorberekend aan de aanvrager waardoor e.e.a. budgetneutraal verloopt.  Vooralsnog wordt rekening gehouden met een extra last van €12.000.

Vanwege enkele omvangrijke bouwprojecten en meer aanvragen voor omgevingsvergunningen wordt €350.000 meer aan (bouw)leges ingecalculeerd dan geraamd. Daar komt wel bij dat er ook meer werk uit voortkomt aan plantoetsing en bouwcontrole. Een deel van de meeropbrengsten aan bouwleges kan dan ook worden ingezet voor inhuur op plantoetsing en bouwcontrole en dient ter dekking van hogere kosten voor welstandstoezicht.

 

Programma 4 Zorg in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

G

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

G

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

G

De afgelopen 2 jaar is de uitstroom naar werk meer dan 20%. Dat is opmerkelijk hoog ook in relatie tot de rest van Nederland. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is gedaald naar 305 (267 uitkeringen) (peildatum 23-9-2019)

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

G

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 22 20 20 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 158 78 -84
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 759 904 530 374 -48
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052 1.165 1.032 133 10
6.2 Wijkteams 692 664 617 47 0
6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 4.576 1.972 -830
6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.802 -3 178
6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 873 109 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533 447 539 -93 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569 2.773 1.770 1.003 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528 2.394 2.312 82 600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56 59 58 1 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 42 411 -5 416 0
7.1 Volksgezondheid 286 390 287 103 -91
Totaal Lasten 18.563 18.791 14.570 4.221 -266
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 10 -10 11
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 215 337 306 30 0
6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.025 1.066 -520
6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 104 67 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71 50 7 42 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131 182 98 84 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 27 -27 9
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 74 0 0 0 0
Totaal Baten 5.240 5.831 4.580 1.251 -500

Toelichting budgetbijstellingen

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting:  Lasten €84.000 (Voordeel);  Baten €11.000 (Voordeel)

Uit het investeringskrediet van IKC Anne Frank en Horizon-Ooi was een bedrag opgenomen als nog te betalen per 31 december 2018 van €50.000. Dit bedrag was bestemd voor aanpassingen aan het gebouw Horizon-Ooi. Het gebouw is echter niet meer bestemd voor onderwijsdoeleinden. Het bedrag van €50.000 zal daarom niet besteed worden voor dit doel. Dit resulteert op dit taakveld in een voordeel van €50.000.

De gemeente Doesburg is wel verantwoordelijk voor de OZB en de verzekeringen met betrekking tot onderwijshuisvesting. De overige kosten zijn echter voor rekening van schoolbesturen. Dit levert in 2019 een voordeel op dit taakveld op van €34.000 ten opzichte van de raming.

Afdracht van huurinkomsten door de schoolbesturen van het Integrale Kind Centra levert naar verwachting structureel €11.000 op. Deze huurinkomsten worden ook structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (IHP). Zie voor de toevoegingen aan bestemmingsreserves Taakveld 0.10 Reservemutaties bij het onderdeel Overzicht algemene dekkingsmiddelen.


Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken:  Lasten €48.000 (Voordeel)

De exploitatie van peuterspeelzalen is ondergebracht bij een zelfstandige partij. De geraamde kosten daarvoor vallen daarom vrij in 2019 tot een bedrag van €48.000.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen:  Lasten €830.000 (Voordeel);  Baten €520.000 (Nadeel)

Conform BUIG-overzicht ministerie zijn de inkomsten vastgesteld op €4.360.000. Dit lijkt levert een nadeel op van €520.000 ten opzichte van de begroting. Maar de uitkeringslasten zijn naar verwachting €830.000 lager in 2019. Daarmee wordt per saldo een voordeel verwacht van €310.000 op dit taakveld. Omdat de bestemmingsreserve BUIG het plafond heeft bereikt, wordt dit voordeel dus niet gestort in deze bestemmingsreserve. Maar dit voordeel komt ten gunste dit taakveld in programma 4. 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie:  Lasten €178.000 (Nadeel)

De taakstelling op programma 4 die was opgenomen in de primaire begroting 2019 wordt niet gerealiseerd. Dit levert een incidenteel nadeel op van €178.000. Deze taakstelling is structureel afgeraamd bij de integrale afweging in de programmabegroting 2020-2023.


Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- / Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-:  Lasten €600.000 (Nadeel);  Baten €9.000 (Voordeel)

Op basis van de uitgaven tot en met augustus 2019 is de verwachting dat het totale budget voor jeugdhulp in 2019 overschreden gaat worden met een bedrag van € 600.000. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt de gemeente Doesburg in 2019 gecompenseerd voor een bedrag van € 341.000. De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op Taakveld 0.7 bij het onderdeel Overige algemene dekkingsmiddelen. Dit houdt in dat er per saldo een door de gemeente zelf te dekken tekort ten laste van 2019 resteert van € 259.000.

Het voordeel op inkomsten van €9.000 betreft een Rijksbijdrage die via de regio aan de gemeente Doesburg is toegekend in verband met de transitie van de jeugdhulp. Dit incidentele budget van €9.000 moet beschikbaar blijven voor 2020 en wordt daarom overgeheveld naar het komende begrotingsjaar.


Taakveld 7.1 Volksgezondheid:  Lasten €91.000 (Voordeel)

Het voordeel op de lasten van dit taakveld van €91.000 wordt veroorzaakt door een samenstel van factoren. Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en is besloten het RVP wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Voor Doesburg gaat het om een extra last €19.000. Deze middelen ontvangt de gemeente Doesburg via een decentralisatie-uitkering van het Rijk.

De inwonersbijdrage voor de VGGM komt €38.000 lager uit dan waar bij de begroting rekening mee was gehouden. Daarnaast is er een meevaller van €35.000 inzake VGGM. Het betreft afwikkeling van het resultaat over 2018. Dit bedrag wordt in 2019 teruggeboekt op dit taakveld. Op onderdelen als subsidiëring van huisvestingslasten (betreft een afwikkeling uit 2018) en overige goederen en diensten is in deze najaarsnota een onderschrijding meegenomen van €37.000.

 

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

G

De algemene reserve is boven het gewenste niveau van 8 miljoen euro en de begroting is materieel sluitend.

5.02 Een lage belastingdruk.

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

G

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

G

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

G

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

--

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
0.4 Overhead 4.981 5.645 3.975 1.670 119
0.5 Treasury 0 1 0 1 0
Totaal Lasten 4.981 5.645 3.975 1.670 119
Baten
0.4 Overhead 335 54 1.048 -994 0
0.5 Treasury 304 289 338 -49 63
Totaal Baten 639 343 1.386 -1.043 63

Toelichting budgetbijstellingen

Taakveld 0.4 Overhead:  Lasten €119.000 (Voordeel)

Doordat er later geïnvesteerd is, blijven de werkelijke kapitaalslasten in 2019 achter op de raming.  Dit levert een voordeel op van €63.000 dat is verwerkt als lagere last op dit taakveld. Bij de jaarstukken zullen de lagere lasten worden verantwoord op de taakvelden van de betreffende investeringskredieten. Naast deze lagere lasten zijn op dit taakveld enkele hogere lasten van beperkte omvang opgenomen tot een budgetbijstelling van tezamen €15.000.

Bij de kadernota 2020 is besloten om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud gemeentegebouwen met €150.000 te verhogen. Voor 2019 hebben wij geconstateerd en gemeld dat deze voorziening onder de nullijn uitkomt. Omdat dit niet is toegestaan op grond van het BBV zal deze voorziening aangevuld moeten worden. Gelet op de lopende MJOP's en gezien het gemelde tekort, is hier een budget van €185.000 als toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen opgenomen.

In 2019 is zeer terughoudend omgegaan met het algemeen voorlichtingsbudget. In 2019 wordt een tekort verwacht van €12.000. Dat wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten van de gemeentepagina, de eerste uitingen nieuwe huisstijl en het gebruik van reguliere communicatiemiddelen zoals fotografie en social media.

De verwachting is dat vanaf 2020 door autonome ontwikkelingen meer middelen nodig zijn. Bijvoorbeeld door het verder doorvoeren van de huisstijl, de borging van de nieuwe website, het toenemende gebruik van social media en de toename van participatietrajecten. Vandaar dat het budget met structureel €18.000 is verhoogd in het meerjarenperspectief.

In het najaar van 2019 worden specifieke acties voor doelgroepencommunicatie opgepakt. Het voordeel op het budget van 2019 van €30.000 wordt daarom meegenomen bij de budgetoverheveling naar begrotingsjaar 2020.


Taakveld 0.5 Treasury:  Baten €63.000 (Voordeel)

In 2019 zijn de inkomsten uit dividenden €63.000 hoger uitgekomen dan geraamd. Dit is structureel bijgeraamd bij de integrale afweging in het kader van de programmabegroting 2020-2023.

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.436 979 0 979 230
0.61 OZB woningen 145 147 140 7 0
0.62 OZB niet-woningen 11 5 7 -1 0
0.64 Belastingen Overig 116 140 131 9 0
0.8 Overige baten en lasten -37 -658 7 -665 0
Totaal Lasten 2.671 613 285 329 230
Baten
0.10 Mutaties reserves 3.929 2.056 0 2.056 0
0.61 OZB woningen 1.422 1.596 1.607 -11 7
0.62 OZB niet-woningen 396 444 440 4 0
0.64 Belastingen Overig 636 638 645 -7 11
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.172 19.573 17.937 1.636 356
0.8 Overige baten en lasten 27 1 5 -4 0
Totaal Baten 25.582 24.309 20.634 3.675 374

Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief

Toelichting budgetbijstellingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Lasten €230.000 (Nadeel)

Conform het onderdeel Beslispunten en besluitvorming wordt voorgesteld €219.000 in 2019 te storten in de bestemmingsreserve overgehevelde middelen. Dit wordt in begrotingsjaar 2020 weer aan deze bestemmingsreserve onttrokken zodat de overgehevelde budgetten dan in dat begrotingsjaar alsnog kunnen worden aangewend. Een tabel met betreffende posten is opgenomen in het onderdeel Financiële positie onder het kopje Budgetoverheveling naar volgend begrotingsjaar.

Naast het bovengenoemd bedrag wordt de afdracht aan huurinkomsten van €11.000 door de schoolbesturen van Integrale Kind Centra structureel toevoegen aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (IHP).


Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:  Baten €356.000 (Voordeel)

De voordelige bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is in meerjarenperspectief op basis van de september circulaire 2019 als volgt verwerkt in deze najaarsnota:

2019:  €356.000  (Voordeel)
2020:  €143.000  (Voordeel)
2021:  €233.000  (Voordeel)
2022:  €405.000  (Voordeel)