Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Verordeningen en Beleidsregels per programma

Verordeningen en Beleidsregels per programma

Relevante beleidsstukken

Het beleid van de gemeente Doesburg met betrekking tot deze programma’s is vastgelegd in de navolgende kaderstellende beleidsstukken:

Programma 1: Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Verordeningen:

 • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Doesburg (2005)
 • Verordening op de raadscommissies (2015)
 • Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van (2003)
  gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening)  
 • Verordening commissie bezwaarschriften tegen raadsbesluiten (2005)
 • Verordening financiële vergoeding commissieleden niet zijnde raadsleden (2016) 
 • Verordening fractieassistentschap gemeente Doesburg (2005)
 • Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie Gemeenten Doesburg, Rijnwaarden
  en Westervoort (2014)
 • Verordening betreffende het toekennen van een erepenning der gemeente Doesburg (1967)
 • Algemene Plaatselijke Verordening Doesburg (2012)
 • Verordening winkeltijden Doesburg (2014)
 • Drank- en horecaverordening gemeente Doesburg (2014)
 • Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Doesburg (2011) 
 • Verordening voor de gemeentelijke basisregistratie personen (2014)
 • Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Doesburg (2008) 
 • Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden (2015)
 • Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen) (2008)  
 • Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Doesburg (2010) 
 • Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (2015)
 • Archiefverordening (1998)
 • Verordening op de heffing en de invordering van leges (2015)
 • Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en Raad (2009)
 • Organisatieverordening gemeente Doesburg (1995)
 • Brandbeveiligingsverordening (2012)
 • Gedragscode bestuurlijke integriteit (2003)
 • Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de  raad (2015)
 • Verordening werkgeverscommissie griffie (2012)
 • Verordening op de vertrouwenscommissie (2015)
 • Para commerciële verordening Doesburg (2014)
 • Verordening Audit commissie (2012)
 • Algemene subsidieverordening  (2012)

  Beleidsregels c.a.:

 • Regeling burgerlijke stand (1995)
 • Beveiligingsplan BMC inzake reisdocumenten (2014)
 • Regeling melding vermoeden misstand (2014)
 • Regionaal Crisisplan deel I en II (2013)
 • Samenwerkingsovereenkomst Rampenbestrijding met Rheden en Rozendaal, Doesburg (2015)
 • Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma 2017 t/m 2020 (2016)
 • Integraal veiligheidsbeleid- jaarkalender (2015)

 • Kadernota verbonden partijen (2016)

 • Protocol verbonden partijen (2016)

   

  Programma 2: Buitenruimte van Doesburg

  Verordeningen:

 • Erfgoedverordening (2011)
 • Kadernota Cultuurhistorie gemeente Doesburg (2004)
 • Bomenverordening gemeente Doesburg (2010)
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (2016)
 • Afvalstoffenverordening (2015)
 • Destructieverordening (1995)
 • Bouwverordening (2012)
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (2008)
 • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2015 (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelastingen (2016)
 • Verordening inzake vrijstelling betaald parkeren Doesburg voor gehandicapten (2002)
 • Wegsleepverordening gemeente Doesburg (2002)
 • Verordening op de heffing en de invordering van scheepsrechten (2016)
 • Stimuleringsregeling instandhouding gemeentelijke monumenten (2014)
 • Verordening starterslening gemeente Doesburg (2013)
 • Parkeerverordening Doesburg (2015)
 • Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake
  van buizen, kabels draden en leidingen (2016)
 • Verordening duurzaamheidslening 2017-2022 gemeente Doesburg

  Beleidsregels c.a.:

 • Uitvoeringsprogramma handhaving 2016/2017
 • Boombeleidsplan 2014
 • Diverse bestemmingsplannen  
 • Uitvoeringsvoorschriften dakterrassen (2004)
 • Verordening inzet KAN-woningbouwbudget (2006)
 • Nota grondbeleid (2008)
 • Nota ruimtelijke kwaliteit Doesburg (2017)
 • Verkeersveiligheidsplan Doesburg (1999)
 • Beheersprogramma Rationeel Wegbeheer
 • Archeologische beleidskaart Doesburg (2008)
 • Overeenkomst met de gemeente Zutphen inzake Archeologie en Monumentenzorg (2012)
 • Monumentenbeleidsnota (2012)
 • Archeologische verwachtingskaart (2005)
 • Reglement op de adviescommissie cultuurhistorie (2010)
 • Bestemmingsplan archeologie (2010)
 • Landschapsbeleidsplan (1996)
 • Groenstructuurplan (2013)
 • Geurbeleid gemeente Doesburg (2006)
 • Herziene beleid groenuitgifte (2006)
 • vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2011)
 • Werkprogramma 2018 Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • Overeenkomst over Natuur- en Milieu Educatie 2018-2020 (2018)
 • Geluidsbeleid (2007)
 • Richtlijnen MER inzake aardgastransportleiding Gasunie (2008)
 • Grondstoffenplan 2016-2019
 • Beleidsvisie externe veiligheid (2014)
 • Bodembeheer (2012)
 • Subsidieregeling voor gasloze nieuw te bouwen koopwoningen op particuliere grond

   

  Programma 3: Ruimtelijke Ordening, Economie en Promotie van Doesburg

  Verordeningen:

 • Verordening op de markten in de gemeente Doesburg  (1995)
 • Verordening op de heffing en de invordering marktgeld (2016)
 • Huisvestingsverordening (2016)
 • Verordening “Fonds Culturele Doeleinden” gemeente Doesburg (2012)

  Beleidsregels c.a.:

 • Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030
 • Detailhandelsstructuurvisie Doesburg
 • Structuurplan Beleef De Linies!
 • Woonvisie gemeente Doesburg 2007-2020
 • Gebiedsvisie De Blauwe Knoop (vaststelling 28 oktober 2017)
 • Kaart grootschalige opwek van zonne-energie
 • Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden o g v  artikel 4 van bijlage II Bor
 • Uitvoeringsvoorschriften dakterrassen (2004)
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (2008)
 • Beleidsplan Risicobeheersing brandveiligheid
 • Nota geluidsbeleid
 • Nota hogere grenswaarden
 • Geluidszone Havengebied (Gieterij)
 • Geluidszone Verheullweg
 • Nota bedrijven en geluid
 • Beleidsvisie externe veiligheid
 • Cultuurnota ‘Slim verbinden’
 • Evenementenbeleid
 • Diverse bestemmingsplannen

   

   

  Programma 4: Zorg in Doesburg

  Verordeningen:

 • Verordening Wet Kinderopvang gemeente Doesburg (2004)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Doesburg (2015)
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Doesburg (2014)
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (1999)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016 (2017)
 • Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Doesburg (2016)
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg (2013)
 • Verordening loonkostensubsidie (2015)
 • Verordening tot wijziging van de verordening loonkostensubsidie 2015 (2017)
 • Verordening individuele studietoeslag (2015)
 • Verordening individuele inkomenstoeslag (2015)
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015)
 • Verordening Jeugdhulp gemeente Doesburg (2015)
 • Verordening Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (2012)
 • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doesburg (2015)
 • Verordening tot wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Doesburg 2015 (2017)

  Beleidsregels c.a.:

 • Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan (2012)
 • Bestek jeugd- en jongerenwerk (2007)
 • Nota Speelvoorzieningen (2007)
 • Deelname Centrum Jeugd en Gezin (2008)
 • Beleidsplan Participatiewet 2014-2018 (2014)
 • Visie Publieke Gezondheidszorg 2017-2020 (2017)
 • Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020 (2017)
 • Beleidsplan Handhaving Sociaal Domein (2016)
 • Minimabeleid 2017-2020 (2017)
 • Beleidsregels bijzondere bijstand (2007) (bezig met update, streven eind 2017, begin 2018)
 • Nota volksgezondheid Regio Arnhem en nota gezondheidsbeleid Doesburg (2012)
 • Beleidsregels Peuteropvang Doesburg (2017)
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016 (update eind 2017)
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2015 (2015)
 • Handhavings- en Sanctiebeleid kinderopvang (2014)
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal (2017)
 • Beleidsregels schulddienstverlening (2013)
 • Beleidsregel collectieve ziektekosten Menzis (2015)
 • Beleidsregels Wet Taaleis (2016)
 • Beleidsregels Kostendelersnorm (2015)
 • Beleidsregel ‘tijdelijk stopzetten incassotraject’ (2015)
 • ‘Voorsorteren’, lokale kadernota sociaal domein (2013)
 • Transitie jeugdzorg in Doesburg (2014)
 • Samenwerken op basis van zelfstandigheid (2013)
 • Beleidsregel subsidie innovatie sociaal domein (2017)

   

  Programma 5: Algemene dienst en financiën

  Verordeningen:

 • Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Doesburg (2017) 
 • Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Doesburg (2004)

  Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

  Relevante kaderstellende verordeningen:

 • Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende
  woon- en bedrijfsruimten (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering reclamebelasting (2016)

  Relevante kaderstellende beleidsregels:

 • Aanwijzen van een belastingplichtige (1998)

   

   

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP
AU
AWBZ
BBV
BBZ
BHV
BIB
BNG
BOS
BRIM
BSI
CAZ
CJG
CROW
Fte

GBA
GISVG
GO
GRP
HRM
IHP
iNUP
IOAW
IOAZ
IPO
KCA
KSB
MIA
MER
MOP
NASB
OBS
BBS
OR
OZB
SPP
Turap
VGGM
VGRP
VNG
Vpb
WIJ
WIN
WMO
WOZ
WSW
WWB

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Uitkering
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Besluit Begroting en Verantwoording
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Bedrijfshulpverlening
Begroting In Balans
Bank Nederlandse Gemeenten
Buurt, Onderwijs, Sport
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
Breedte Sport Impuls
Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond- water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
Georganiseerd Overleg
Gemeentelijk Rioleringsplan
Human Resource Management
Integraal huisvestingsplan
Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
Interprovinciaal Overleg
Klein Chemisch Afval
Kleine Stedenbeleid
Meerjaren Investerings Agenda
Milieu Effect Rapportage
Meerjaren Onderhouds Programma
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
Openbare Basisschool
Bijzondere Basisschool
Ondernemingsraad
Onroerende zaakbelasting
Strategisch personeelsplan
Tussentijdse rapportage
Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vennootschapsbelasting
Wet Investeren in Jongeren
Wet inburgering Nieuwkomers
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Onroerende Zaakbelasting
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Bijstand

Gehanteerde cluster afkortingen:

SO
VTH
STW
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
FBB
FDIZ
Cluster Stadsontwikkeling
Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Cluster Stadswerf
Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling
Cluster Samenleving uitvoering
Cluster Samenleving processen, administratie en control
Cluster Publieksbureau
Cluster WOZ/Heffingen
Cluster Bestuur en Management Advies
Cluster Financieel Beleid en Beheer
Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken