Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Financiële begroting

Inhoud

Overzicht lasten en baten en toelichting

Overzicht lasten en baten en toelichting

De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan het programma toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn conform BBV-richtlijnen verdeeld in structureel en incidenteel. 

 

01 Bestuur en veiligheid in Doesburg B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Lasten 2.154 2.066 2.065 2.065
baten 218 218 218 218
Saldo -1.936 -1.848 -1.847 -1.847
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -2 -2 -2 -2
Saldo programma 1 -1.938 -1.850 -1.849 -1.849
         
02 Buitenruimte van Doesburg B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Lasten 5.207 5.040 4.969 4.962
baten 3.107 3.369 3.369 3.369
Saldo -2.100 -1.670 -1.600 -1.592
Reserve mutaties incidenteel 160 0 0 0
Reserve mutaties structureel -235 -235 -235 -235
Saldo programma 2 -2.175 -1.905 -1.835 -1.827
         
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Lasten 1.640 1.536 1.387 1.079
baten 718 718 718 448
Saldo -922 -818 -669 -631
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 3 -922 -818 -669 -631
         
04 Zorg in Doesburg B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Lasten 18.476 18.335 18.244 18.160
baten 5.668 5.668 5.668 5.668
Saldo -12.808 -12.667 -12.577 -12.492
Reserve mutaties incidenteel 25 0 0 0
Reserve mutaties structureel -221 -221 -221 -221
Saldo programma 4 -13.004 -12.888 -12.797 -12.713
         
05 Algemene dienst en financiën B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Lasten 4.557 4.313 4.266 4.257
baten 285 278 272 265
Saldo -4.272 -4.034 -3.995 -3.992
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 5 -4.272 -4.034 -3.995 -3.992
         
Algemene dekkingsmiddelen B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
Lasten 346 335 335 335
baten 21.015 21.157 21.081 21.008
Saldo 20.669 20.822 20.747 20.673
Reserve mutaties incidenteel 315 105 10 0
Reserve mutaties structureel 502 503 469 469
Saldo algemene dekkingsmiddelen 21.486 21.430 21.226 21.142
         

(bedragen x € 1.000) 

 

 

In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen:

Omschrijving B 2018 B 2019 B 2020 B 2021

Kosten overhead

4.529

4.285

4.238

4.229

Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Bedrag opgenomen voor onvoorzien

15

15

15

15

(bedragen x €1000)

 

Gehanteerde technische uitgangspunten

Gehanteerde technische uitgangspunten

Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2018-2021 de navolgende algemene uitgangspunten te hanteren:

 

IJkpunt

De programmabegroting 2018-2021 is opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2018 vastgestelde beleid c.q. meegenomen ontwikkelingen met inbegrip van de nieuwe geld kostende voorstellen en budget verruimende maatregelen, waartoe in het kader van de integrale afweging bij de besluitvorming rondom de kadernota 2018 is besloten.

 

Materieel sluitende begroting

Het streven (op basis van het College Resultaten Plan; CRP) is een structureel materieel sluitende meerjarenbegroting voor tenminste de eerste twee jaarschijven (i.c. 2018 en 2019).

 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De programmabegroting 2018-2021 is opgesteld conform de wet- en regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

 

Aantal inwoners

Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland 2016, door Provincie verstrekte prognose inwonersaantallen en aantal huishoudens en onze eigen inzichten is voor de begroting 2018-2021 uitgegaan van de navolgende aantallen inwoners:

 

Werkelijke stand

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

Totaal aantal inwoners per 1-1

11.341

11.142

11.141

11.135

11.091

Waarvan jonger dan 20 jaar

2.346

2.400

2.350

2.300

2.051

Waarvan ouder dan 64 jaar

2.579

2.600

2.700

2.750

2.837


De bevolkingsprognose Gelderland 2014 loopt tot en met 2034.
De verwachting is dat:

 • de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld werd;
 • de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterftes) voor het eerst negatief zal zijn;
 • rond 2019 voor het eerst 1 op 5 Gelderlanders 65 jaar of ouder is.

   

  Aantal huishoudens

  Voor de raming van het aantal huishoudens hebben wij ons gebaseerd op de door de Provincie verstrekte gegevens van Primos (bron: Primos 2012 plus Trend).

 

Werkelijke stand

 1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

Aantal huishoudens

5.121

5.270

5.310

5.310

5.321

 

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van € 15.000.


 

Rentepercentages

In de begroting 2018 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (mei 2016) de navolgende rentepercentages gehanteerd:

Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand)  0,05%
Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand) 0,00%
Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 0,00%
Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar) 1.66%

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting 2018-2021 geraamd op basis van de meicirculaire 2017.

 

Algemene inflatiecorrectie

Ten aanzien van de in de begroting 2018 opgenomen ramingen is ten opzichte van de actuele ramingen 2017 uitgegaan van een algemene inflatiecorrectie van 1,6%. Dit inflatiecorrectiepercentage is gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen 2017 (maart 2017) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Het percentage is berekend op basis van de prijsmutatie overheidsconsumpties en de beloning werknemers. Het gemiddelde van deze indicatoren komt uit op 1,60%.  In de begroting 2018-2021 is een inflatiecorrectiepercentage van 1,60% toegepast op de inkomsten.


Belastingopbrengsten

Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen is, m.u.v. de rioolrechten, de precario op ondergrondse kabels en leidingen en toeristenbelasting, rekening gehouden met een algemene inflatiecorrectie van 1,60%. De opbrengst van de rioolrechten is gebaseerd op het kostendekkingsplan VGRP. De precario op kabels en leidingen mag wettelijk niet worden verhoogd en blijft gebaseerd op het tarief 2016. De toeristenbelasting wordt niet elk jaar verhoogd met het inflatiepercentage. Jaarlijks zal worden gekeken of het tarief met € 0,05 kan worden verhoogd.

Salarislasten eigen personeel

Op basis van de Macro Economische Verkenningen 2017 en de daarin geprognotiseerde prijs overheidsconsumptie, beloning weknemers van 2,4% in 2018 is met dit percentage rekening gehouden bij het opstellen van de begroting 2018.

Constante prijzen

De meerjarenramingen 2018 - 2021 is gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2018 in constante prijzen.

 

Kapitaallasten nieuwe investeringen

Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 1,66%. De afschrijvingslast wordt op basis van artikel 6 van de financiële verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar waarin de investering gerealiseerd wordt. In de eerste jaarschijf (jaar van realisatie) wordt bij de bepaling van het renteomslag–percentage een half jaar rente geraamd.

Aantal bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen (maatstaf algemene uitkering) houdt rekening met de verlaging van het aantal uitkeringen zoals deze worden aangegeven in het plan van aanpak BUIG. De volgende aantallen zijn voor de komende jaren begroot:      

 

 

2017
werkelijke stand
medio mei*

2018

2019

2020

2021

WWB

302

290

280

270

260

IOAW/IOAZ

27

27

27

27

27

BBZ

3

3

3

3

3

Totaal

332

320

310

300

290


* Het aantal van 332 is gebaseerd op het aantal unieke uitkeringen uit de BijstandsUitkeringenStatistiek (BUS) per 5-4-2017. In deze BUS staat ook een aantal genoemd van 386. Hierin zitten echter ook de echtparen. Echtparen tellen als 2 personen maar als 1 uitkering.


Subsidies en inkomensoverdrachten

In het BBV wordt nader onderscheid gemaakt tussen subsidies en inkomensoverdrachten. De subsidies en inkomensoverdrachten voor 2018 zijn geraamd op basis van het niveau van 2017 waarbij geen inflatiecorrectie is toegepast, conform besluitvorming bij de Kadernota 2015 geldt dit voor de begrotingen van 2016, 2017 en 2018.

 

Stortingen in voorzieningen

De stortingen in de voorzieningen zijn gebaseerd op de meest actuele beheersplannen, waarbij de dotatie aan de voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering is gebaseerd op het spaardeel zoals dat is opgenomen in het vGRP. Voor de tarieven 2017 en 2018 is rekening gehouden met het amendement “Bestemming jaarrekening 2015”. Daarmee wordt het spaardeel in deze jaren niet ten laste van de tarieven gebracht.

Saldering reserves

De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal (dotatie gelijk aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). Op rekeningbasis wordt op basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken.

Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves:

 • bestemmingsreserve verkiezingen;
 • bestemmingsreserve gladheidsbestrijding;
 • bestemmingsreserve opleidingen personeel;
 • bestemmingsreserve kapitaallasten.

 
 
Dividend

Het dividend is geraamd op basis van 90% van het gemiddelde gerealiseerde dividend van de afgelopen 5 jaar.

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige materiële begrotingspositie Het materiële begrotingsresultaat (geschoond van incidentele lasten en baten) is in meerjarenperspectief als volgt:

  Prog 2018 2019 2020 2021
Formeel saldo (primitieve begroting)   -826  -67  80  129 
           
Primitief geraamde incidentele lasten:          
Voor de jaren 2017 t/m 2019 is budget toegekend voor de  voorbereidingskosten m.b.t. het Logistiek Ecopark IJsselvallei. 03 95 95    
Voor de jaren 2018 t/m 2020 is budget beschikbaar gesteld voor Milieu educatie. 04 10 10 10  
Voor 2018 wordt budget beschikbaar gesteld voor het betrekken van jongeren bij de politiek. 01 10      
De afvalstoffenheffing wordt deels gecompenseerd voor de jaren 2017 en 2018. 02 160      
Voor bureau- en algemene kosten is voor de jaren 2017 t/m 2019  € 20.000 per jaar beschikbaar gesteld. 05 20 20    
Voor ziektevervanging is extra budget beschikbaar gesteld in 2018. 05 169      
Voor de werkkostenregeling (WKR) is extra budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 en 2018. 90 25      
Voor de jaren 2016 t/m 2018 is budget beschikbaar gesteld voor formatie op het gebied van integrale veiligheid. 01 60      
Voor Stichting Centrum belang Doesburg zijn drie jaar lang middelen beschikbaar gesteld (2016-2018). 03 23      
Voor "Beleef de Linies" is voor de jaren 2016 t/m 2018 budget toegekend. 02 250      
Voor Participatie (re-integratie) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2016 t/m 2018. 04 150      
Voor Stimulering van gezondheid (gezonde voeding) is in 2018 budget beschikbaar gesteld. 04 20      
Voor de Omgevingswet zijn middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2016 t/m 2018.  03 80 54    
 Voor het veranderteam IBOR (integraal beheer openbare ruimte) zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018. 03 55      
 Voor de organisatievisie (resultaatgericht werken) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 t/m 2019. 05 25 25    
 Voor de vervolgacties vanuit de vlootschouw zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018. 05 20       
 Voor cultuurbeleid is voor de jaren 2018 t/m 2020 budget beschikbaar gesteld (cultuurmakelaar, stimulering culturele activiteiten en gecertificeerde musea).  03 38 38  38   
 Voor monumentenbeleid zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. 02 10 10     
 Voor de inventarisatie van gemeentelijke gebouwen zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. 02 10  25     
 Voor monumentenzorg i.h.k.v. Beleef de Linies zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2016 t/m 2018. 02 10       
Post onvoorzien 90 15 15 15 15
Totaal primitief geraamde incidentele lasten   1.256 292 63 15
           
Primitief geraamde incidentele baten:          
 Voor 2018 wordt de OZB inkomst verlaagd met € 200.000.  90 200       
De OZB inkomst voor 2018 wordt verlaagd middels een dekking uit de algemene reserve. 90 -200      
Voor de jaren 2017 t/m 2019 is budget toegekend voor de  voorbereidingskosten m.b.t. het Logistiek Ecopark IJsselvallei, dekking uit de algemene reserve. 90 95 95    
Voor 2018 wordt budget beschikbaar gesteld voor het betrekken van jongeren bij de politiek. Dekking uit de algemene reserve. 90 10      
Voor de jaren 2018 t/m 2020 is budget beschikbaar gesteld voor Milieu educatie. Dekking uit de algemene reserve. 90 10 10 10  
De afvalstoffenheffing wordt deels gecompenseerd middels een uitname uit de algemene reserve voor de jaren 2017 en 2018. 90 160      
Totaal primitief geraamde incidentele baten   275 105 10 0
           
Materiaal saldo (primitieve begroting)   155 121 133 144

(bedragen x € 1.000)

Tot de incidentele baten en lasten worden de lasten en baten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Ook de post onvoorzien wordt tot de incidentele lasten gerekend.

Een materieel sluitende begroting is voor onze toezichthouder de provincie Gelderland een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht.

 

 

Financieringsstructuur

De begrote financieringsstructuur is per 1 januari als volgt:

  2018 2019 2020 2021
Boekwaarde investeringen 24.132.673 23.006.248 21.826.643 20.683.318
Uitgeleende langlopende geldleningen 3.522.679 3.308.288 3.092.260 2.883.052
Totaal 27.655.352 26.314.535 24.918.903 23.566.370
Opgenomen langlopende geldleningen 0 0 0 0
Eigen financieringsmiddelen 29.849.598 29.496.845 29.625.390 29.478.030
Financieringssaldo 2.194.246 3.182.310 4.706.487 5.911.660
  overschot overschot overschot overschot

Reserves en voorzieningen

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze:

 • Worden gevormd door bestemming van het resultaat;
 • Vrij besteedbaar zijn;
 • Tot het eigen vermogen behoren.

Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens:

 • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
 • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
 • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.

De primitief begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen:

 

Algemene reserves

Saldo

01-01-2018

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2018
Algemene reserve immobiel 1.104.724      1.104.724 
Algemene reserve mobiel 1.948.787    315.000  1.633.787 
Reserve achtergestelde lening Vitens immobiel 716.100      716.100 
Reserve verkoop aandelen Nuon immobiel 5.573.291      5.573.291 
Totaal algemene reserve 9.342.902    315.000  9.027.902 
Bestemmingsreserves

Saldo

01-01-2018

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2018
Opleidingen personeel 93.838       93.838
Arbeidsintegratie 136.031       136.031
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 50.724  5.104  2.500   53.328
GBA audit 16.149  2.000     18.149
Kapitaallasten 11.554.320  83.941  588.165   11.050.096
Verkiezingen 36.697  10.281  10.821   36.697
Gladheidsbestrijding 35.898  8.894  8.894   35.898
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 30.623       30.623
Structuur en bestemmingsplannen 1.370       1.370
Openbare verlichting 53.941  83.941  83.941   53.941
Huisvesting onderwijs (IHP) 20.845     20.845
Vervanging speeltoestellen 96.615  413     97.028
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 648.992  200.000     848.992
Reserve decentralisaties 500.000       500.000
Reserve wegen 590.778   234.715    825.493
Participatiemiddelen 25.000    25.000   0
Exploitatie Riolering 462.520       462.520
Meerjaren Investerings Agenda (MIA) 3.023.600       3.023.600
Egalisatie afvalstoffenheffing 160.000   160.000 0
Totaal Bestemmingsreserves  17.517.096  650.134    17.288.449
Voorzieningen

Saldo

01-01-2018

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2018
Onderhoud gemeentegebouwen 133.113  302.140  211.246  224.007 
Wachtgeldverplichtingen 300.315      300.315 
Elementen openbare ruimte 38.604  16.600  16.600  38.604 
Vrz. Complex Bedrijventerrein 23.335      23.335 
Vrz. Wachtgeldverlichtingen eigen personeel 167.859      167.859 
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 885.682      885.682 
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.440.693      1.440.693 
Totaal Voorzieningen 2.989.600  318.740  227.846  3.080.494 

Recapitulatie

Saldo

01-01-2018

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2018
Totaal algemene reserve 9.342.902  315.000  9.027.902 
Totaal bestemmingsreserves 17.517.096  650.134  878.781  17.288.449 
Totaal voorzieningen 2.989.600  318.740  227.846  3.080.494 
Totaal eigen financieringsmiddelen 29.849.598  968.874  1.421.627  29.396.845 
Verplichtingen t.l.v. algemene reserve 2018 2019 2020 2021
Beginstand 9.343   9.028 8.923  8.913 
Toevoegingen        
         
Onttrekkingen        
Voorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei (conform raadsbesluit 20-04-2017). 95   95    
Dekking inkomsten OZB 2018 (conform Kadernota 2018). 200      
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform Kadernota 2018) 10 10 10  
Dekking budget Young Leaders (conform Kadernota 2018). 10      
         
Eindstand 9.028  8.923  8.913  8.913 

(bedragen x € 1.000)

 

 

Overige financiële onderwerpen

Fonds Culturele Doeleinden

Op 26 januari 2012 is het Fonds Culturele Doeleinden overgenomen door de gemeente. Het fonds heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan verenigingen, stichtingen en dergelijke indien deze zonder winstoogmerk de bevordering van de culturele belangen beogen. Momenteel bevat het fonds nog afgerond € 53.500. De volgende leningen zijn verstrekt:

 

Openstaande leningen Fonds Culturele Doeleinden Openstaande lening per 31-12-2017
Rivalen 22 
Stichitng Kegelsport 18 
Streekmuseum de Roode Tooren
Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur 21 
Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg

 (bedragen x € 1.000)

 

 

 

EMU Saldo

Nederland maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). In het verdrag van Maastricht is in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact afgesproken, dat alle landen die onderdeel uitmaken van de EMU, maximaal een totaal kasstroomtekort (van de totale overheid) hebben van 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In Nederland vormt het begrotingstekort van het Rijk, de begrotingstekorten van de lokale overheden en die van de sociale fondsen het totale EMU-saldo van Nederland. Dit tekort mag dus niet groter zijn dan 3% van het BBP.

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt per jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Voor onze gemeente is de laatst bekende referentiewaarde (septembercirculaire 2014) voor 2015 bepaald op een tekort van afgerond maximaal € 1,043 miljoen.

Met ingang van de begroting 2006 zijn gemeenten verplicht in de financiële begroting inzicht te geven in het EMU saldo van de eigen gemeente over het jaar t-1, t en t+1 aan de hand van de onderstaande tabel:

 

    B 2017 B 2018 B 2019
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -458 -1.369  -216
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  1.617 1.176 1.180
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie  321 414 108
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 1.061 3.701 2.468
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europse Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4      
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit de desinvesteringen in (im)materiële zaken vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord      
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)      
+8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transactie niet op exploitatie verantwoord

     
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 800 400 180
-10 Lasten i.vm. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten lasten van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten      
-11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen      
  Berekend EMU-saldo gemeente Doesburg -381 -3.880 -1.576

(bedragen x € 1.000)

Geconcludeerd wordt dat de gemeente Doesburg binnen de individuele referentiewaarde blijft.

Investeringsagenda

Investeringsagenda

In deze begroting zijn de kapitaallasten voor onderstaande investeringen gedekt.

Bij goedkeuring van de begroting worden onderstaande investeringen voor het jaar 2018 vastgesteld en opgenomen in de staat van investeringen. 

Omschrijving Bedrag Jaar
2 Electrotrucks stadswerf  50.000 2018