Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Programmadoelen

1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent.

1.3 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid.

1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 PR 2018 PR 2019 PR 2020 PR 2021
Lasten
0.1 Bestuur 690 730 715 715 715
0.2 Burgerzaken 298 314 314 313 313
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 763 757 756 756 756
1.2 Openbare orde en veiligheid 409 352 280 280 280
Totaal Lasten 2.161 2.154 2.066 2.065 2.065
Baten
0.2 Burgerzaken 211 179 179 179 179
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 60 28 28 28 28
1.2 Openbare orde en veiligheid 9 10 10 10 10
Totaal Baten 279 218 218 218 218

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

   

 

Indicator en beschrijving Periode Waarde 
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2016 66,4
Hardekern jongeren
Het aantal Hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
2016 0,6
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2016 1,3
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2016 2,6
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2016 3,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2016 14,6

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 4, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

  GR bijdrage 2017 percentage deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatie resultaat*
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 811.435 1,7% 7,8 mln. 19 mln. 4,4 mln.
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 52.293* 18,6% 0 28.392 0

* op basis van de meest recente publicatie