Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Programmadoelen

2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.

2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.

2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.

2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.

2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 PR 2018 PR 2019 PR 2020 PR 2021
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.094 1.133 1.136 1.134 1.126
2.2 Parkeren 95 64 64 64 64
2.3 Recreatieve havens 57 83 83 83 83
2.5 Openbaar vervoer 2 1 1 1 1
5.1 Sportbeleid en activering 195 200 171 171 171
5.2 Sportaccommodaties 635 630 631 600 600
5.4 Musea 142 144 144 144 144
5.5 Cultureel erfgoed 401 427 184 149 149
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 860 645 646 646 646
7.2 Riolering 594 558 658 656 656
7.3 Afval 1.023 1.051 1.052 1.051 1.051
7.4 Milieubeheer 315 179 179 179 179
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104 92 92 92 92
Totaal Lasten 5.517 5.207 5.040 4.969 4.962
Baten
0.63 Parkeerbelasting 392 409 409 409 409
2.1 Verkeer en vervoer 80 32 32 32 32
2.3 Recreatieve havens 60 79 79 79 79
2.4 Economische havens en waterwegen 6 6 6 6 6
5.1 Sportbeleid en activering 8 8 8 8 8
5.2 Sportaccommodaties 121 90 90 90 90
5.4 Musea 24 25 25 25 25
5.5 Cultureel erfgoed 9 10 10 10 10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 5 5 5 5
7.2 Riolering 1.056 1.074 1.174 1.174 1.174
7.3 Afval 1.289 1.306 1.468 1.468 1.468
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 62 63 63 63 63
Totaal Baten 3.112 3.107 3.369 3.369 3.369

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015 5

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen . 

2015 12

Niet-wekelijkse  sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2014 52,3

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval  per bewoner per jaar (kg)

2015 122

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2015 0,7

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ODRA voert deze taken uit voor de gemeenten Doesburg, Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de provincie Gelderland. De taken die de gemeenten en provincie aan de ODRA hebben overgedragen variëren van het verplichte ‘basistakenpakket’ tot de volledige Wabo-taken. Doesburg heeft alle WM-taken overgedragen.

De ODRA is één van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. Samen vormen zij het Gelderse stelsel van Omgevingsdiensten. De vijf stelseltaken zijn verdeeld over de Omgevingsdiensten. Stelseltaken zijn complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, portaal en kenniscentrum en coördinatie en kwaliteit. De ODRA is verantwoordelijk voor de stelseltaak complexe handhaving.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel is een overheidsgedomineerd bedrijf dat de beheertaken verzorgt op het gebied van huishoudelijk afval. Zij doet dit voor de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Deze gemeenten zijn gezamenlijk de aandeelhouders van Circulus-Berkel. Voor een aantal gemeenten, waaronder Doesburg, verrichten zij ook diensten in de openbare ruimte.

Missie van het bedrijf is te streven naar een duurzame en afvalloze leefomgeving. Dit wil zij onder andere bereiken door invulling te geven aan de circulaire economie en werk(ervaring) te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen zowel individueel als gezamenlijk invulling aan deze missie geven.

Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

  GR bijdrage 2017 Aantal aandelen 01-01-2017 Percentage deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatieresultaat*
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 13.500   5% 1,5 mln 3,6 mln 0,5 mln
Circulus-Berkel B.V.   273 3,27% 10,4 mln 8,1 mln 2,3 mln

*Op basis van de meest recente publicatie