Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere promotie van Doesburg, toerisme en recreatie, , ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen en de projecten Turfhaven en de Linies.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Programmadoelen

3.2 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen.

3.3 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 PR 2018 PR 2019 PR 2020 PR 2021
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 183 102 102 102 102
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 65 95 95 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 12 12 12 12
3.4 Economische promotie 247 223 200 200 200
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 309 317 317 317 47
5.6 Media 307 314 314 314 314
8.1 Ruimtelijke ordening 76 65 65 65 65
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 344 511 431 377 339
Totaal Lasten 1.562 1.640 1.536 1.387 1.079
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 7 7 7 7
3.4 Economische promotie 274 248 248 248 248
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 445 270 270 270 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1 1 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 4 4 4 4
8.3 Wonen en bouwen 153 188 188 188 188
Totaal Baten 890 718 718 718 448

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Functiemenging

De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2016 41,3
Bruto Gemeentelijk Product
Bruto Gemeentelijk Product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP  geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd. 
 2013 151
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2016 120,3
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2016 185
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2014 0,8

Demografische druk 

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (percentage)

2017 77,3
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2017 573
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2017 843

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.