Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Programma 4 | Zorg in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen). Met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen, en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. De jaren 2016 en 2017 stonden in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2018 wordt die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Programmadoelen

4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen

4.4 Wij willen maatwerk leveren

4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

4.9 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners).

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 PR 2018 PR 2019 PR 2020 PR 2021
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 10 20 20 20 20
4.2 Onderwijshuisvesting 240 220 221 223 224
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 689 705 714 721 711
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 876 1.035 1.054 1.054 1.054
6.2 Wijkteams 702 643 640 640 640
6.3 Inkomensregelingen 6.678 6.516 6.514 6.514 6.514
6.4 Begeleide participatie 2.228 1.912 1.798 1.669 1.558
6.5 Arbeidsparticipatie 993 966 958 969 999
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 455 470 471 471 471
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.757 2.784 2.773 2.770 2.758
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.745 2.379 2.360 2.383 2.400
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 57 1 1 1 1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 398 430 430 430 430
7.1 Volksgezondheid 356 395 381 381 381
Totaal Lasten 19.183 18.476 18.335 18.244 18.160
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 19 23 23 23 23
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 159 159 159 159 159
6.3 Inkomensregelingen 5.132 5.091 5.091 5.091 5.091
6.5 Arbeidsparticipatie 249 168 168 168 168
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 48 48 48 48 48
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 175 178 178 178 178
Totaal Baten 5.781 5.668 5.668 5.668 5.668

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 Waarde

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

1,17

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

42,08

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2012

3,2

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2016

508

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,54

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

7,24

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2016

61,2

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

2,16

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2016

49,1

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2016

86,8

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2016

11,6

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2016

1,3

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2016

1

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 1.000 inwoners).

2016

66

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met de regionale brandweer. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Presikhaaf Bedrijven
Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen 10 gemeenten deel.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Het voornemen bestaat om de bedrijfsactiviteiten van het huidige PHB over te dragen aan Scalabor.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De genoemde veranderingen gedurende het begrotingsjaar zullen ook beleidsmatig tot ingrijpende wijzigingen leiden.

 

GR bijdrage 2017

percentage
deelneming

Eigen vermogen*

Vreemd vermogen*

Exploitatie
resultaat*

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

€ 811.435

1,7%

7,8 mln

19 mln.

4,4 mln.

Presikhaaf Bedrijven

 

3,27%

0

35,1 mln.

-14,6 mln.

*op basis van meest recente publicatie