Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Programma 5 | Algemene dienst en financiën

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financiën en het Project Begroting in Balans.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Programmadoelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 PR 2018 PR 2019 PR 2020 PR 2021
Lasten
0.4 Overhead 4.589 4.557 4.312 4.266 4.257
0.5 Treasury 1 1 1 1 1
Totaal Lasten 4.590 4.557 4.313 4.266 4.257
Baten
0.4 Overhead 76 27 27 27 27
0.5 Treasury 363 258 251 244 238
Totaal Baten 439 285 278 272 265

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

2018 9
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
2018 8
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
2018 € 613
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur
2018 2 %
Overhead
% van de totale lasten
2018 14 %

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

BNG bank

Het openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Alliander N.V.

Het publieke belang

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Vitens

Het publieke belang

Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2018.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

  Aantal aandelen 01-01-2017 % deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatie resultaat*
BNG bank 27.612 0,05% 4.163 mln 145.317 mln 226 mln
Alliander N.V. 172.952 0,13% 3.687 mln 1.951 mln 235 mln
Vitens 17.843 0,24% 466 mln 1.290 mln 29 mln

* op basis van de meest recente publicatie