Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Welkom

Inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Beste gemeenteraad van Doesburg,

Het is al weer de laatste begroting van dit college. In de afgelopen jaren heeft het college doorgepakt met het collegeprogramma “Stroomopwaarts”. Het collegeprogramma had als doel om de stadsfinanciën op orde te krijgen, de stad gezond te houden en de decentralisatie in de zorg in goede banen te leiden. Dat is gelukt.

Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt om de ambities van de raad te volbrengen. Met trots kunnen we u melden dat we met deze ambities goed op weg zijn. Doesburg is financieel gezond, de stad bouwt aan duurzaamheid, aan economische veerkracht, aan werkgelegenheid en aan een goed en prettig woonklimaat. We kijken uit naar uw inbreng in de discussie in de raad over deze begroting.

Het afgelopen jaar is er zichtbaar vooruitgang geboekt bij de verbetering van de Linies en hebben we een jaar achter de rug waarin het historische karakter van de stad weer tot volle glorie kwam. Ook is de bouw van de Stadswerf rond het eind van dit jaar afgerond en wordt er aan tal van projecten uit de Meerjaren Investerings Agenda gewerkt.

Denk hierbij aan de Turfhaven, de Kloostertuin en de Binnenstad. Ook op het terrein van Duurzame energie worden stappen gezet. Gasloze woningen en steeds meer energie-neutrale voorzieningen verrijzen in onze stad. Ook de zorg is volop in ontwikkeling, zo zijn we aan de slag om voor inwoners een éénloketfunctie in te richten.

Het afgelopen jaar zijn er successen geboekt om mensen zonder kwalificatie aan een baan te helpen. Inmiddels is de tweede lichting in opleiding. We ondersteunen tal van activiteiten in Doesburg die zorg, werk en hulp met elkaar verbinden.

Het college is trots dat de begroting met al deze ontwikkelingen sluitend is en dat we met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een positief resultaat hebben. Met het huidige financiële beeld kan de nieuwe raad en het nieuwe college verder met het bouwen aan de toekomst van onze mooie stad.

Het gaat goed met Doesburg, wij zijn trots en zetten ons met hart en ziel in voor Doesburg en haar inwoners. Rest ons nog om alle partijen een goede campagne te wensen met een hoge opkomst bij de verkiezingen op 21 maart 2018.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris de burgemeester

 

Peter Werkman

 

Loes van der Meijs

                                    

 

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021. De programmabegroting geeft op hoofdlijnen alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van budget, prestaties en te bereiken maatschappelijke effecten.

De programmabegroting is hét begrotingsdocument voor de gemeenteraad. Ook het college heeft een eigen begrotingsdocument, namelijk de uitvoeringsinformatie. De uitvoeringsinformatie is een gedetailleerde uitwerking van de programmabegroting. Er bestaat dan ook een nauwe samenhang tussen deze twee begrotingsdocumenten.

De verdere uitwerking van de uitvoeringinformatie in operationele activiteiten vindt plaats in teamplannen. In deze teamplannen nemen de maatregelen die voortvloeien uit de programmabegroting van de raad uiteraard een voorname plaats in.         

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds omtrent de uitvoering van de programmabegroting namelijk via de najaarsnota in oktober.

Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats middels de jaarrekening en het jaarverslag.

Het programmaplan

De programmabegroting bevat o.a. een programmaplan. Het programmaplan bevat de te realiseren programma’s (een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen die zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden), zoals die door de Raad zijn vastgesteld alsmede een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven. Het in deze begroting opgenomen programmaplan bevat de navolgende programma’s:

 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
 2. Buitenruimte van Doesburg
 3. Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg
 4. Zorg in Doesburg
 5. Algemene dienst en financiën

Deze programma’s worden in het programmaplan verder uitgewerkt. Hierbij staan de navolgende drie zogenaamde “W–vragen” centraal:

 • Wat willen we met het betreffende programma bereiken?
  Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”. 
 • Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken?
  Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.  
 • Wat mag het kosten?
  Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

De paragrafen

Naast een programmaplan bevat de programmabegroting ook een aantal verplicht voorgeschreven paragrafen. In deze paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de beleidslijnen die worden gehanteerd ten aanzien van de lokale heffingen, zoals de onroerende zaakbelastingen en de afvalstoffenheffingen. In het betreffende onderdeel van deze begroting komen achtereenvolgens de navolgende (verplichte) paragrafen aan de orde

 • A Lokale heffingen
 • B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
 • C Onderhoud Kapitaalgoederen
 • D Financiering
 • E Bedrijfsvoering
 • F Verbonden partijen
 • G Grondbeleid

Financiële begroting

In dit onderdeel van de programmabegroting wordt o.a. aan de hand van de begrote saldi van de programma’s, de beschikbare algemene dekkingsmiddelen, het beschikbare bedrag voor onvoorziene uitgaven en de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves het geraamde begrotingsresultaat inzichtelijk gemaakt. Belangrijke afwijkingen worden van een toelichting voorzien en u vindt een overzicht met de geraamde incidentele baten en lasten.

Ook bevat dit hoofdstuk van de programmabegroting een uiteenzetting van en een toelichting op de financiële positie van de gemeente Doesburg. Aandacht wordt o.a. geschonken aan de algemene financiële uitgangspunten, de (meerjarige) budgettaire positie, de investeringen en de omvang van de reserves en de voorzieningen.

 

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

De Primitieve begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In de primitieve begroting zijn de effecten uit de meicirculaire meegenomen.

De Begroting  is de primitieve begroting aangevuld met eventuele nieuwe beleidsvoorstellen en bezuinigingen.

Een formeel saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.

Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.

Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.
Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

Eindresultaat Begroting 2018-2021

Formeel saldo van de (primitieve) begroting 2018-2021

  2018 2019 2020 2021
Formeel Saldo (primitieve begroting) -826 -67 80 129

(bedragen x €1.000)

Materieel saldo van de (primitieve) begroting 2018 - 2021

  2018 2019 2020 2021
Formeel saldo (primitieve begroting) -826 -67 80 129
Geraamde incidentele lasten 1.256 292 63 15
Geraamde incidentele baten -275 -105 -10 0
Materieel saldo (primitieve begroting) 155 121 133 144

(bedragen x €1.000)

Voor een specificatie van de geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar de uiteenzetting financiële positie. 

Vergelijking met de kadernota 2018

Het structurele meerjarenperspectief is ten opzichte van de prognose uit de Kadernota als volgt:

  2018 2019 2020 2021
Materieel saldo (primitieve begroting) 155 121 133 144

Prognose materieel saldo Kadernota 2018

26 67 84 76

Verschil

129 54 49 68

(bedragen x €1.000)

Algemene reserve

 

Algemene reserve

Rekening houdende met de door de Raad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt:

ALGEMENE RESERVE 2018 2019 2020 2021
Beginstand

9.343

9.028

8.923

8.913

Toevoegingen        
Reguliere dotatie 0 0 0 0
Onttrekkingen        

Dekking inkomsten OZB 2018

Dekking budget natuur en milieu educatie

Dekking budget Young Leaders

Dekking voorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei

200

10

10

95

0

10

0

95

0

10

0

0

0

0

0

0

Eindstand

9.028

8.923

8.913

8.913

(bedragen x €1.000)

Visie

Visie

Het college werkt van 2014 t/m 2018 vanuit, het door de coalitie van CDA, PvdA, Stadspartij Doesburg en VVD vastgestelde coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’. Het coalitieakkoord is de leidraad voor het college. In de komende periode wordt door het college gewerkt aan een gemeente Doesburg:

 • die voor alle bevolkingsgroepen betaalbaar, veilig en sociaal rechtvaardig is;
 • die staat voor zorg die kwalitatief goed is en op maat gesneden;
 • die voor burgers, bedrijven en toeristen aantrekkelijk is;
 • die zelfstandig blijft;
 • die haar cultuur en historie koestert;
 • die economisch sterk en financieel gezond is;
 • waar natuur en milieu hand in hand gaan met economische ontwikkeling.

Bestuur en veiligheid in Doesburg
Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige ervaren omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Buitenruimte van Doesburg
Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Ruimtelijke Ordening, Economie en Promotie van Doesburg
Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting -oftewel het merk Doesburg in de markt zetten -gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie en Kleine Stedenbeleid, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Zorg in Doesburg
Op 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociale domein daadwerkelijk van start gegaan. De gemeente heeft daardoor een aanzienlijke uitbreiding van taken gekregen op gebied van de Jeugdzorg, Participatie (werk en inkomen) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Om de decentralisatie blijvend tot een succes te maken is een kanteling in denken noodzakelijk. Die kanteling houdt in dat er minder uitgegaan wordt van een algemeen aanbod aan voorzieningen, maar dat vraaggerichte ondersteuning wordt gegeven waarbij de participatiebehoefte van de inwoner voorop staat. De gemeente gaat er daarbij van uit dat mensen zelf in staat zijn in hun behoeften te voorzien. In eerste instantie eigen kracht en sociaal netwerk. Als dat niet mogelijk is, dan volgt collectieve ondersteuning en daarna professionele ondersteuning.

Welzijn nieuwe stijl is erop gericht een nieuwe impuls te geven aan de invulling van de WMO. Dit om de zelfredzaamheid en participatie van burgers te vergroten. Veel ondersteuning bij zelfredzaamheid is in Doesburg al aanwezig, maar een vernieuwingsslag is nodig. De oude waarden van goed “Noaberschap” worden versterkt met moderne vormen van netwerken. Met andere woorden, meer participatiesamenleving en minder verzorgingsstaat.

Algemene dienst en Financiën
We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

 

Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad 2014 - 2018    
Stadspartij Doesburg   3
Socialistische Partij   3
Democraten 66   2
Partij van de Arbeid   2
Christen Democraten Appèl   2
Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie   2
GroenLinks   1
     
College van B&W  
Burgemeester L.W.C.M van der Meijs  
Bestuur en Veiligheid in Doesburg  
Portefeuille Bestuurlijke aangelegenheden
  Intergemeentelijke samenwerking en Stadsregio
  Openbare orde en veiligheid
  Coördinatie Handhaving
  Communicatie, Informatie & Automatisering en Bedrijfsvoering
  Bedrijfsvoering
  Wijkgericht werken
Wethouder F.W. Jansen  
Buitenruimte van Doesburg  
Portefeuillehouder Sportsubsidies en accomodaties
  Beheer gemeentelijke gebouwen en investeringen
  Verkeer en Vervoer
  Beheer openbare ruimte en openbaar groen
  Monumentenzorg, Milieu
  Duurzaamheid
  Natuurbeheer, water en riolering
 

Project geluidswerende voorzieningen

 

Algemeen Sportbeleid

Wethouder P.J. Bollen  
Zorg in Doesburg  
Portefeuillehouder Onderwijs
  Volksgezondheid
  Werk en Inkomen
  WMO
  Jeugd
  Coördinatie Decentralisaties
  Project decentralisaties
  Welzijn
  Personeel en organisatie
Wethouder E.L. Mulder-Metselaar  
Ruimtelijk Ordening, Economie en Promotie van Doesburg  
Portefeuillehouder  
  Financiën  
  Economische zaken 
  Klein Stedenbeleid 
  Toerisme van recreatie 
  Cultuur, Volkshuisvesting 
  Project Beinum-West 
  Ruimtelijke ordening 
  Accomodatienota 
  Project Turfhaven 
  Project Begroting in Balans 
  Project de Linies 
 

Bouw- en woningtoezicht

 

Nutsbedrijven

Gemeentesecretaris Peter Werkman