Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Financiële samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

  • De Primitieve begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In de primitieve begroting zijn de effecten uit de meicirculaire meegenomen.
  • De Begroting  is de primitieve begroting aangevuld met eventuele nieuwe beleidsvoorstellen en bezuinigingen.
  • Een formeel saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.
  • Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.
  • Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.
  • Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

Eindresultaat primitieve begroting 2019-2022


Formeel saldo van de (primitieve) begroting 2019-2022

  2019 2020 2021 2022
Formeel Saldo (primitieve begroting) -367 -45 335 676

(bedragen x €1.000)

Het formeel saldo verbetert over de jaren met name door een oplopende algemene uitkering uit het gemeentefonds en door vrijval van kapitaallasten.


Materieel saldo van de (primitieve) begroting 2019 - 2022

  2019 2020 2021 2022
Formeel saldo (primitieve begroting) -367 -45 335 676
Geraamde incidentele lasten 381 150 15 15
Geraamde incidentele baten -105 -10 0 0
Materieel saldo (primitieve begroting) -91 95 350 691

(bedragen x €1.000)

Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie. 


Vergelijking met de Kadernota 2019

Het structurele meerjarenperspectief van de (primitieve) begroting 2019-2022 ten opzichte van de prognose uit de Kadernota 2019 is als volgt:

  2019 2020 2021 2022
Materieel saldo (primitieve begroting) -91 95 350 691

Prognose materieel saldo Kadernota 2019

5 260 402 489

Verschil

-96 -165 -52 202

(bedragen x €1.000)

In de Kadernota 2019 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de Najaarsnota 2017. De verschillen ten opzichte van de Kadernota 2019 - en dus ook ten opzichte van de vorige begroting - worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie (deze waren nog niet meegenomen in de Kadernota 2019) en door volumeontwikkelingen.

In het volgende onderdeel treft u de uitkomsten van de integrale afweging aan. Hierin is ook een financiële vertaling van het nieuwe beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen opgenomen.

 

Algemene reserve

De algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost.

Algemene reserve

Rekening houdende met de door de raad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt:

ALGEMENE RESERVE 2019 2020 2021 2022
Beginstand

9.259

9.154

9.144

9.144

Toevoegingen        
Reguliere dotatie 0 0 0 0
Onttrekkingen        

Dekking budget natuur en milieu educatie

Dekking voorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei

10

95

10

0

0

0

0

0

Eindstand

9.154

9.144

9.144

9.144

(bedragen x €1.000)