Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Investeringsagenda en balansprognose

Inhoud

Investeringsagenda

In deze begroting zijn de kapitaallasten voor onderstaande investeringen gedekt.

Bij goedkeuring van de begroting worden onderstaande investeringen voor het jaar 2019 vastgesteld en opgenomen in de staat van investeringen. 

Jaar Bedrag   Omschrijving
Afschrijvingstermijn
2019 1.290.485   Investering riolering 40
2019 5.000   Investering riolering 15
2019 27.167   Investering riolering 5
2019 100.000   Digitalisering 5
         
2020 1.579.021   Investering riolering 40
2020 43.034   Investering riolering 15
2020 25.667   Investering riolering 5
         
2021 44.000   Beheersplan OV masten 5
2021 52.000   Beheersplan OV masten 5
2021 349.892   Investering riolering 40
         
2022 60.000   Investering riolering 5

 

Balansprognose

De balansprognose per 1 januari van de treffende jaarschijf ziet er als volgt uit:

Geprognotiseerde balans 2019  2020 2021 2022
2023
Materiële vaste activa 25.255.988 23.981.293 22.742.877 21.519.817 20.340.160
Financiële vaste activa 3.808.788 3.590.255 3.378.799 3.165.892 2.999.247
Vlottende activa

10.839.122

12.390.715 14.093.792 15.693.815 16.512.802
Totaal Activa  39.903.898 39.962.263 40.215.468 40.379.524 39.852.209
           
Algemene Reserve 9.259.228 9.154.228 9.144.228 9.144.228 9.144.228
Bestemmingsreserves 17.339.521 17.051.207 16.788.567 16.526.242 15.802.440
Voorzieningen 4.680.985 5.132.664 5.658.509 6.084.890 6.281.377
Vlottende passiva

8.624.164

8.624.164 8.624.164 8.624.164 8.624.164
Totaal Passiva

39.903.898 

39.962.263 40.215.468 40.379.524 39.852.209