Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Lasten en baten per taakveld

Inhoud

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 BGR 2018 PR2019 PR2020 PR2021 PR2022
Lasten
0.1 Bestuur 669 727 751 751 751 751
0.10 Mutaties reserves 6.335 2.412 650 650 650 650
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.804 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 313 319 321 320 320 320
0.4 Overhead 4.171 4.928 4.739 4.692 4.683 4.651
0.5 Treasury 2 1 1 1 1 1
0.61 OZB woningen 133 144 112 112 112 112
0.62 OZB niet-woningen 25 4 41 41 41 41
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen Overig 113 118 115 115 115 115
0.8 Overige baten en lasten -759 -14 -293 29 409 750
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 758 757 774 774 774 774
1.2 Openbare orde en veiligheid 417 374 287 287 287 285
2.1 Verkeer en vervoer 1.143 1.874 1.167 1.165 1.147 1.136
2.2 Parkeren 95 87 63 63 63 63
2.3 Recreatieve havens 60 75 105 105 105 105
2.4 Economische havens en waterwegen 1 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 2 1 1 1 1 1
3.1 Economische ontwikkeling 182 125 104 104 104 104
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 58 47 95 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 15 16 16 16 16
3.4 Economische promotie 233 254 229 229 229 229
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 20 20 20 20 20
4.2 Onderwijshuisvesting 186 168 236 237 239 240
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 661 705 733 740 730 730
5.1 Sportbeleid en activering 193 200 175 175 175 175
5.2 Sportaccommodaties 1.442 658 671 641 641 641
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 318 350 357 357 48 48
5.4 Musea 149 159 162 162 162 162
5.5 Cultureel erfgoed 445 262 190 154 154 154
5.6 Media 298 314 322 322 322 322
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 868 898 827 826 739 739
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 829 1.129 1.154 1.154 1.154 1.154
6.2 Wijkteams 706 761 654 654 654 654
6.3 Inkomensregelingen 6.179 5.666 6.547 6.547 6.547 6.547
6.4 Begeleide participatie 2.226 2.397 1.799 1.669 1.558 1.112
6.5 Arbeidsparticipatie 1.053 996 982 993 1.024 1.024
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 359 436 447 447 447 447
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.670 2.605 2.802 2.785 2.773 2.773
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.936 2.374 2.404 2.423 2.441 2.441
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52 57 1 1 1 1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 161 268 440 440 440 440
7.1 Volksgezondheid 355 349 390 390 390 390
7.2 Riolering 632 347 656 681 649 643
7.3 Afval 912 1.126 1.093 1.093 1.093 1.093
7.4 Milieubeheer 234 237 222 222 222 222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109 96 98 98 98 97
8.1 Ruimtelijke ordening 62 65 66 66 66 66
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 707 458 401 346 346 346
Totaal Lasten 40.607 35.351 33.127 33.099 32.941 32.787
Baten
0.10 Mutaties reserves 8.256 4.009 809 688 678 679
0.2 Burgerzaken 255 187 184 184 184 184
0.4 Overhead 97 106 1 1 1 1
0.5 Treasury 302 303 284 277 271 266
0.61 OZB woningen 1.569 1.393 1.596 1.596 1.596 1.596
0.62 OZB niet-woningen 423 390 444 444 444 444
0.63 Parkeerbelasting 347 344 393 393 393 393
0.64 Belastingen Overig 642 629 338 338 338 160
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.790 19.079 19.623 19.692 19.788 19.814
0.8 Overige baten en lasten 6 47 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 62 7 7 7 7 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 6 10 10 10 10 10
2.1 Verkeer en vervoer 129 342 40 40 40 40
2.3 Recreatieve havens 50 60 101 101 101 101
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 6 6 6 6
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 7 7 7 7
3.4 Economische promotie 235 228 249 249 249 249
4.2 Onderwijshuisvesting 25 -7 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 154 159 166 166 166 166
5.1 Sportbeleid en activering 18 8 8 8 8 8
5.2 Sportaccommodaties 455 82 97 97 97 97
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 455 270 270 270 0 0
5.4 Musea 25 25 25 25 25 25
5.5 Cultureel erfgoed 32 10 10 10 10 10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 6 6 6 6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.725 4.621 5.091 5.091 5.091 5.091
6.4 Begeleide participatie -7 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 209 190 171 171 171 171
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16 48 50 50 50 50
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 187 178 182 182 182 182
7.2 Riolering 1.021 1.074 1.208 1.238 1.271 1.273
7.3 Afval 1.414 1.281 1.561 1.561 1.561 1.561
7.4 Milieubeheer 11 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 78 63 64 64 64 64
8.1 Ruimtelijke ordening 40 1 1 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 4 4 4 4 4
8.3 Wonen en bouwen 500 204 122 122 122 122
Totaal Baten 40.607 35.351 33.127 33.099 32.941 32.787