Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Uitgaven

1,89%

€ -625

x € 1.000
1,89% Complete

Inkomsten

68,86%

€ 22.810

x € 1.000
68,86% Complete

Saldo

0%

€ 22.185

x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

1,89%

€ -625

x € 1.000
1,89% Complete

Inkomsten

68,86%

€ 22.810

x € 1.000
68,86% Complete

Saldo

0%

€ 22.185

x € 1.000
Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting.

Omschrijving R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Kosten overhead

4.074

4.529 4.734 4.687 4.678 4.647
Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

 

0 0 0 0 0

(bedragen x €1000)

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 BGR 2018 PR2019 PR2020 PR2021 PR2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6.335 2.412 650 650 650 650
0.61 OZB woningen 133 144 112 112 112 112
0.62 OZB niet-woningen 25 4 41 41 41 41
0.64 Belastingen Overig 113 118 115 115 115 115
0.8 Overige baten en lasten -759 -14 -293 29 409 750
Totaal Lasten 5.847 2.664 625 947 1.327 1.668
Baten
0.10 Mutaties reserves 8.256 4.009 809 688 678 679
0.61 OZB woningen 1.569 1.393 1.596 1.596 1.596 1.596
0.62 OZB niet-woningen 423 390 444 444 444 444
0.64 Belastingen Overig 642 629 338 338 338 160
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.790 19.079 19.623 19.692 19.788 19.814
0.8 Overige baten en lasten 6 47 0 0 0 0
Totaal Baten 29.687 25.547 22.810 22.758 22.844 22.693