Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Overzicht vigerende verordeningen en beleidsstukken

Inhoud

Verordeningen en Beleidsregels per programma

Vigerende verordeningen (peildatum 8 augustus 2018)

 • Aanwijzingsbesluit parkeren Doesburg 2017
 • Afvalstoffenverordening 2015
 • Algemene Plaatselijke Verordening Doesburg 2012
 • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2015
 • Algemene subsidieverordening 2011
 • Archiefverordening Doesburg 2015
 • Beheersverordening algemene begraafplaats Doesburg 2011
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016
 • Bomenverordening 2010
 • Bouwverordening 2012
 • Brandbeveiligingsverordening 2012
 • Controleverordening gemeente Doesburg 2003
 • Destructieverordening gemeente Doesburg 1995
 • Erfgoedverordening 2011
 • Financieel besluit tarieven persoonsgebonden budget (PGB) 2018 voor jeugdhulp
 • Financiële verordening gemeente Doesburg 2017
 • Fraudeverordening Wet werk en bijstand gemeente Doesburg 2005
 • Gedragscode Bestuurlijke Integriteit 2003
 • Huisvestingsverordening Doesburg 2016
 • Inspraakverordening 2004
 • Legesverordening 2018
 • Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Doesburg 2016
 • Marktverordening 2018
 • Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Doesburg 2014
 • Organisatieverordening gemeente Doesburg 1996
 • Paracommerciële verordening Doesburg 2014
 • Parkeerverordening Doesburg 2017
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Doesburg 2015
 • Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2018
 • Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Doesburg 2015
 • Uitwerkingsbesluit parkeren Doesburg 2017
 • Verordening Auditcommissie Gemeente Doesburg 2012
 • Verordening BSMR gemeente Doesburg 2016
 • Verordening Duurzaamheidslening 2017-2022 gemeente Doesburg
 • Verordening Ereburgerschap en Erepenning van de Gemeente Doesburg 2016
 • Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Doesburg 2010
 • Verordening Jeugdhulp Doesburg 2015
 • Verordening Leerlingenvervoer gemeente Doesburg 2014
 • Verordening Starterslening gemeente Doesburg 2013
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet Doesburg 2015
 • Verordening Wet Kinderopvang (VWk) gemeente Doesburg 2004
 • Verordening basisregistratie personen Doesburg 2014
 • Verordening commissie bezwaarschriften tegen raadsbesluiten 2005
 • Verordening financiële vergoeding commissieleden, niet zijnde raadsleden 2016
 • Verordening fractieassistentschap gemeente Doesburg 2005
 • Verordening hondenbelasting 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Doesburg 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Doesburg 2015
 • Verordening inzake vrijstelling betaald parkeren Doesburg voor gehandicapten 2002
 • Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Doesburg 2017
 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Doesburg
 • Verordening lig-, haven- en kadegelden 2018
 • Verordening loonkostensubsidie gemeente Doesburg 2015
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016
 • Verordening marktgeld 2018
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Doesburg 2008
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Doesburg 2008
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018
 • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractoeondersteuning gemeente Doesburg 2005
 • Verordening op de gezamenlijke Rekenkamer Gemeenten Duiven, Doesburg en Westervoort 2018
 • Verordening op de heffing en de invordering reclamebelasting 2018
 • Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
 • Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting 2018
 • Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
 • Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
 • Verordening op de raadscommissies gemeente Doesburg 2015
 • Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Doesburg 2015
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 1999
 • Verordening parkeerbelastingen Doesburg 2018
 • Verordening precariobelasting 2018
 • Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden gemeente Doesburg 2015
 • Verordening rioolheffing 2018
 • Verordening stimuleringsregeling instandhouding gemeentelijke monumenten Doesburg 2014
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Doesburg 2015
 • Verordening werkgeversommissie griffie Doesburg 2012
 • Verordening winkeltijden Doesburg 2014, gewijzigd mei 2014
 • Verordening “Fonds Culturele Doeleinden gemeente Doesburg” 2012
 • Wegsleepverordening gemeente Doesburg 2002

 

 Beleidsstukken

Programma 1: Bestuur en Veiligheid in Doesburg

 • Regeling burgerlijke stand (1995)
 • Beveiligingsplan BMC inzake reisdocumenten (2014)
 • Regeling melding vermoeden misstand (2014)
 • Regionaal Crisisplan deel I en II (2013)
 • Samenwerkingsovereenkomst Rampenbestrijding met Rheden en Rozendaal, Doesburg (2015)
 • Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma 2017 t/m 2020 (2016)
 • Kadernota verbonden partijnen (2016)
 • Protocol verbonden partijen (2016)
 • Integraal veiligheidsbeleid- jaarkalender (2015)

Programma 2: Buitenruimte en verduurzaming van Doesburg

 • Uitvoeringsprogramma handhaving 2016/2017
 • Boombeleidsplan 2014
 • Diverse bestemmingsplannen  
 • Uitvoeringsvoorschriften dakterrassen (2004)
 • Verordening inzet KAN-woningbouwbudget (2006)
 • Nota grondbeleid (2008)
 • Nota ruimtelijke kwaliteit Doesburg (2017)
 • Verkeersveiligheidsplan Doesburg (1999)
 • Beheersprogramma Rationeel Wegbeheer
 • Archeologische beleidskaart Doesburg (2008)
 • Overeenkomst met de gemeente Zutphen inzake Archeologie en Monumentenzorg (2012)
 • Monumentenbeleidsnota (2012)
 • Archeologische verwachtingskaart (2005)
 • Reglement op de adviescommissie cultuurhistorie (2010)
 • Bestemmingsplan archeologie (2010)
 • Landschapsbeleidsplan (1996)
 • Groenstructuurplan (2013)
 • Geurbeleid gemeente Doesburg (2006)
 • Herziene beleid groenuitgifte (2006)
 • Watertakenplan Olburgen 2018-2022 (2018)
 • Werkprogramma 2018 Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • Overeenkomst over Natuur- en Milieu Educatie 2018-2020 (2018)
 • Geluidsbeleid (2007)
 • Richtlijnen MER inzake aardgastransportleiding Gasunie (2008)
 • Grondstoffenplan 2016-2019
 • Beleidsvisie externe veiligheid (2014)
 • Bodembeheer (2012)
 • Subsidieregeling voor gasloze nieuw te bouwen koopwoningen op particuliere grond

Programma 3: Ruimtelijke Ordening, Economie en Promotie van Doesburg

 • Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030
 • Detailhandelsstructuurvisie Doesburg
 • Structuurplan Beleef De Linies!
 • Woonvisie gemeente Doesburg 2007-2020
 • Gebiedsvisie De Blauwe Knoop (vaststelling 28 oktober 2017)
 • Kaart grootschalige opwek van zonne-energie
 • Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden o.g.v.  artikel 4 van bijlage II Bor
 • Uitvoeringsvoorschriften dakterrassen (2004)
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (2008)
 • Beleidsplan Risicobeheersing brandveiligheid
 • Nota geluidsbeleid
 • Nota hogere grenswaarden
 • Geluidszone Havengebied (Gieterij)
 • Geluidszone Verheullweg
 • Nota bedrijven en geluid
 • Beleidsvisie externe veiligheid
 • Cultuurnota ‘Slim verbinden’
 • Evenementenbeleid
 • Diverse bestemmingsplannen

Programma 4: Zorg in Doesburg

 • Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan (2012)
 • Bestek jeugd- en jongerenwerk (2007)
 • Nota Speelvoorzieningen (2007)
 • Deelname Centrum Jeugd en Gezin (2008)
 • Beleidsplan Participatiewet 2014-2018 (2014)
 • Visie Publieke Gezondheidszorg 2017-2020 (2017)
 • Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020 (2017)
 • Beleidsplan Handhaving Sociaal Domein (2016)
 • Minimabeleid 2017-2020 (2017)
 • Beleidsregels bijzondere bijstand (2007)
 • Nota volksgezondheid Regio Arnhem en nota gezondheidsbeleid Doesburg (2012)
 • Beleidsregels Peuteropvang Doesburg (2017)
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2016
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2015 (2015)
 • Handhavings- en Sanctiebeleid kinderopvang (2014)
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal (2017)
 • Beleidsregels schulddienstverlening (2013)
 • Beleidsregel collectieve ziektekosten Menzis (2015)
 • Beleidsregels Wet Taaleis (2016)
 • Beleidsregels Kostendelersnorm (2015)
 • Beleidsregel ‘tijdelijk stopzetten incassotraject’ (2015)
 • ‘Voorsorteren’, lokale kadernota sociaal domein (2013)
 • Transitie jeugdzorg in Doesburg (2014)
 • Samenwerken op basis van zelfstandigheid (2013)
 • Beleidsregel subsidie innovatie sociaal domein (2017)

Programma 5: Algemene dienst en financiën en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Aanwijzen van een belastingplichtige (1998)
 • Treasurystatuut (2009)
 • Nota reserves en voorzieningen
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2017)