Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Paragraaf F - Verbonden partijen

Inhoud

Paragraaf F | Verbonden partijen

In deze paragraaf vindt u een lijst met partijen waarmee de gemeente Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke organisaties, waarin Doesburg een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Van een financieel belang is sprake als een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat. Ook als er financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt is er sprake van een financieel belang. De toelichting op de verbonden partijen vindt u in desbetreffende programma’s.

Lijst met verbonden partijen

Hieronder volgt lijst met de partijen verbonden aan de gemeente Doesburg verdeeld naar gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen. 

Gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij Vestigingsplaats
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Arnhem
Steekarchivariaat De Liemers en Doesburg Zevenaar
Presikhaaf Bedrijven Arnhem
Omgevingsdienst regio Arnhem Arnhem
   
Stichtingen/Verenigingen
Verbonden partij Vestigingsplaats
   
   
Coöperaties/Vennootschappen
Verbonden partij Vestigingsplaats
BNG bank Den Haag
Alliander Arnhem
Vitens Utrecht
Circulus-Berkel B.V. Zutphen

NUON

Arnhem