Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Uitgaven

6,44%

€ -2.134

x € 1.000
6,44% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 201

x € 1.000
0,61% Complete

Saldo

0%

€ -1.932

x € 1.000

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Uitgaven

6,44%

€ -2.134

x € 1.000
6,44% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 201

x € 1.000
0,61% Complete

Saldo

0%

€ -1.932

x € 1.000
Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 BGR 2018 PR2019 PR2020 PR2021 PR2022
Lasten
0.1 Bestuur 669 727 751 751 751 751
0.2 Burgerzaken 313 319 321 320 320 320
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 758 757 774 774 774 774
1.2 Openbare orde en veiligheid 417 374 287 287 287 285
Totaal Lasten 2.156 2.177 2.134 2.133 2.133 2.131
Baten
0.2 Burgerzaken 255 187 184 184 184 184
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 62 7 7 7 7 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 6 10 10 10 10 10
Totaal Baten 323 205 201 201 201 201

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

 

Indicator en beschrijving Periode Waarde 
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2017 59,0

Hardekern jongeren
Het aantal Hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. (Deze indicator is onderdeel van de BBV en komt te vervallen bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling)

2017 0,6
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2017 0,9
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2017 4,4
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2017 2,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2017 7,1

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2019.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 4, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2019.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

  GR bijdrage 2019 percentage deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatie resultaat*
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 690.916 1,7% 7,8 mln. 19 mln. 4,4 mln.
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 52.293* 18,6% 0 28.392 0

* op basis van de meest recente publicatie