Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Uitgaven

16,39%

€ -5.430

x € 1.000
16,39% Complete

Inkomsten

10,62%

€ 3.518

x € 1.000
10,62% Complete

Saldo

0%

€ -1.911

x € 1.000

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Uitgaven

16,39%

€ -5.430

x € 1.000
16,39% Complete

Inkomsten

10,62%

€ 3.518

x € 1.000
10,62% Complete

Saldo

0%

€ -1.911

x € 1.000
Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 BGR 2018 PR2019 PR2020 PR2021 PR2022
Lasten
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 1.143 1.874 1.167 1.165 1.147 1.136
2.2 Parkeren 95 87 63 63 63 63
2.3 Recreatieve havens 60 75 105 105 105 105
2.4 Economische havens en waterwegen 1 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 2 1 1 1 1 1
5.1 Sportbeleid en activering 193 200 175 175 175 175
5.2 Sportaccommodaties 1.442 658 671 641 641 641
5.4 Musea 149 159 162 162 162 162
5.5 Cultureel erfgoed 445 262 190 154 154 154
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 868 898 827 826 739 739
7.2 Riolering 632 347 656 681 649 643
7.3 Afval 912 1.126 1.093 1.093 1.093 1.093
7.4 Milieubeheer 234 237 222 222 222 222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109 96 98 98 98 97
Totaal Lasten 6.286 6.022 5.430 5.386 5.249 5.231
Baten
0.63 Parkeerbelasting 347 344 393 393 393 393
2.1 Verkeer en vervoer 129 342 40 40 40 40
2.3 Recreatieve havens 50 60 101 101 101 101
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 6 6 6 6
5.1 Sportbeleid en activering 18 8 8 8 8 8
5.2 Sportaccommodaties 455 82 97 97 97 97
5.4 Musea 25 25 25 25 25 25
5.5 Cultureel erfgoed 32 10 10 10 10 10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 6 6 6 6
7.2 Riolering 1.021 1.074 1.208 1.238 1.271 1.273
7.3 Afval 1.414 1.281 1.561 1.561 1.561 1.561
7.4 Milieubeheer 11 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 78 63 64 64 64 64
Totaal Baten 3.581 3.287 3.518 3.549 3.582 3.583

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015 5

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen . 

2015 12

Niet-wekelijkse  sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2016 54,6

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval  per bewoner per jaar (kg)

2016 115

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2015 0,7

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ODRA voert deze taken uit voor de gemeenten Doesburg, Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de provincie Gelderland. De taken die de gemeenten en provincie aan de ODRA hebben overgedragen variëren van het verplichte ‘basistakenpakket’ tot de volledige Wabo-taken. Doesburg heeft alle WM-taken overgedragen.

De ODRA is één van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. Samen vormen zij het Gelderse stelsel van Omgevingsdiensten. De vijf stelseltaken zijn verdeeld over de Omgevingsdiensten. Stelseltaken zijn complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, portaal en kenniscentrum en coördinatie en kwaliteit. De ODRA is verantwoordelijk voor de stelseltaak complexe handhaving.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2019.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel is een overheidsgedomineerd bedrijf dat de beheertaken verzorgt op het gebied van huishoudelijk afval. Zij doet dit voor de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Deze gemeenten zijn gezamenlijk de aandeelhouders van Circulus-Berkel. Voor een aantal gemeenten, waaronder Doesburg, verrichten zij ook diensten in de openbare ruimte.

Missie van het bedrijf is te streven naar een duurzame en afvalloze leefomgeving. Dit wil zij onder andere bereiken door invulling te geven aan de circulaire economie en werk(ervaring) te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen zowel individueel als gezamenlijk invulling aan deze missie geven.

Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2019.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

  GR bijdrage 2019 Aantal aandelen 01-01-2018 Percentage deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatieresultaat*
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

121.867

  5% 1,5 mln 3,6 mln 0,5 mln
Circulus-Berkel B.V. 970.000 273 3,27% 10,4 mln 8,1 mln 2,3 mln

*Op basis van de meest recente publicatie