Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Uitgaven

4,8%

€ -1.590

x € 1.000
4,8% Complete

Inkomsten

1,97%

€ 653

x € 1.000
1,97% Complete

Saldo

0%

€ -937

x € 1.000

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Uitgaven

4,8%

€ -1.590

x € 1.000
4,8% Complete

Inkomsten

1,97%

€ 653

x € 1.000
1,97% Complete

Saldo

0%

€ -937

x € 1.000
Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 BGR 2018 PR2019 PR2020 PR2021 PR2022
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 182 125 104 104 104 104
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 58 47 95 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 15 16 16 16 16
3.4 Economische promotie 233 254 229 229 229 229
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 318 350 357 357 48 48
5.6 Media 298 314 322 322 322 322
8.1 Ruimtelijke ordening 62 65 66 66 66 66
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 707 458 401 346 346 346
Totaal Lasten 1.956 1.628 1.590 1.440 1.131 1.131
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 7 7 7 7
3.4 Economische promotie 235 228 249 249 249 249
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 455 270 270 270 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 40 1 1 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 4 4 4 4 4
8.3 Wonen en bouwen 500 204 122 122 122 122
Totaal Baten 1.306 713 653 653 383 383

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Functiemenging

De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2017 41,0
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 121,4
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2017 185
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2015 13,5

Demografische druk 

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (percentage)

2017 77,3
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018 563
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018 818

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.