Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Uitgaven

56,18%

€ -18.609

x € 1.000
56,18% Complete

Inkomsten

17,08%

€ 5.660

x € 1.000
17,08% Complete

Saldo

0%

€ -12.950

x € 1.000

Programma 4 Zorg in Doesburg

Uitgaven

56,18%

€ -18.609

x € 1.000
56,18% Complete

Inkomsten

17,08%

€ 5.660

x € 1.000
17,08% Complete

Saldo

0%

€ -12.950

x € 1.000
Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 BGR 2018 PR2019 PR2020 PR2021 PR2022
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 20 20 20 20 20
4.2 Onderwijshuisvesting 186 168 236 237 239 240
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 661 705 733 740 730 730
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 829 1.129 1.154 1.154 1.154 1.154
6.2 Wijkteams 706 761 654 654 654 654
6.3 Inkomensregelingen 6.179 5.666 6.547 6.547 6.547 6.547
6.4 Begeleide participatie 2.226 2.397 1.799 1.669 1.558 1.112
6.5 Arbeidsparticipatie 1.053 996 982 993 1.024 1.024
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 359 436 447 447 447 447
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.670 2.605 2.802 2.785 2.773 2.773
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.936 2.374 2.404 2.423 2.441 2.441
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52 57 1 1 1 1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 161 268 440 440 440 440
7.1 Volksgezondheid 355 349 390 390 390 390
Totaal Lasten 18.384 17.931 18.609 18.502 18.419 17.974
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 25 -7 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 154 159 166 166 166 166
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.725 4.621 5.091 5.091 5.091 5.091
6.4 Begeleide participatie -7 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 209 190 171 171 171 171
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16 48 50 50 50 50
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 187 178 182 182 182 182
Totaal Baten 5.311 5.190 5.660 5.660 5.660 5.660

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 Waarde

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

1,17

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

42,08

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2016

2,3

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

509,1

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,54

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

7,24

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2016

61,2

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

2,16

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2017

47,5

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

37,7

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

11,6

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

1,2

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2017

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 1.000 inwoners).

2017

59

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2019.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met de regionale brandweer. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Presikhaaf Bedrijven
Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen 10 gemeenten deel. De bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven zijn overgedragen aan Scalabor B.V.

 

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Het voornemen bestaat om Presikhaaf Bedrijven een onderdeel te maken van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Centraal Gelderland.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De genoemde veranderingen gedurende het begrotingsjaar zullen ook beleidsmatig tot ingrijpende wijzigingen leiden.

 

GR bijdrage 2019

percentage
deelneming

Eigen vermogen*

Vreemd vermogen*

Exploitatie
resultaat*

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

€ 803.665

1,7%

7,8 mln

19 mln.

4,4 mln.

Presikhaaf Bedrijven

€ 1.976.000

3,27%

0

35,1 mln.

-14,6 mln.

*op basis van meest recente publicatie