Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Uitkomsten integrale afweging

Inhoud

Uitkomsten integrale afweging

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten samengevat van de integrale afweging. Het gaat hierbij om een aantal nieuwe beleidsvoorstellen en een aantal aanvullende dekkingsvoorstellen die in het begrotingsproces integraal zijn afgewogen. De financiële consequenties van deze voorstellen worden meegenomen  in de eerste wijziging op de begroting 2019.

 

Nieuw beleid

Onderwerp S/I 2019 2020 2021 2022
Reparatie effecten werkkostenregeling S 25 25 25 25
Monitoring en uitvoering roekenbeschermingsplan 2018-2022 S 20 20 20 20
Formatie openbare orde en veiligheid S 30 30 30 30
Digitalisering S 60 80 80 80
Digitalisering I 200      
Energietransitie (formatie) S 52 52 52 52
Energietransitie I 50      
Energietransitie (projectleider) I 84      
Evenementencoördinator I 45 46    
Buurtsportcoaches I 33 35 36  
Nog aanvullend in te vullen voor realisatie coalitieakkoord / collegeprogramma S   p.m. p.m. p.m.
Totaal   599 288 243 207
Waarvan structureel (S)   187 207 207 207
Waarvan incidenteel (I)   412 81 36 0

Reparatie effecten werkkostenregeling
M.i.v. 2015 is de werkkostenregeling verplicht vastgesteld voor alle werkgevers in Nederland. Deze belastingregel houdt in dat de werkgever 1,2% van het loon (de z.g. vrije ruimte) mag besteden aan belastingvrije uitgaven voor het personeel. Voor Doesburg geldt een vrije ruimte van € 44.000. Voor de invoering van de werkkostenregeling kende de gemeente Doesburg de mogelijkheid van een aantal belastingvrije verstrekkingen aan het personeel (o.a. kerstpakket, personeelsreisje, vakbondsdistributie, contributie fitness, fiscaal aantrekkelijk kopen van een fiets). Deze uitgaven moeten allemaal in de vrije ruimte gebracht worden. Wordt die ruimte overschreden, dan moet over het meerdere 80% belasting betaald worden. Nu is het wel zo dat door afspraken tussen het ministerie van binnenlandse zaken en de fiscus de vrije ruimte nagenoeg wordt gebruikt voor de netto onkostenvergoeding van de burgermeester, wethouders en raadsleden. Daarnaast is de netto reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen van de wethouders en het personeel ook in de vrije ruimte gebracht. Door deze maatregelen zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden nagenoeg uitgekleed. Willen we qua arbeidsvoorwaarden nog enigszins kunnen concurreren, dan zal er een budget beschikbaar moeten zijn. Voor de jaren 2016-2017 en 2018 is destijds via de kadernota € 25.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Middels dit verzoekt wordt structureel verzocht jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen.

Monitoring en uitvoering roekenbeschermingsplan 2018-2022
In de gemeente Doesburg is veel overlast van roeken op diverse locaties in de bebouwde kom. Om deze overlast zoveel mogelijk in te perken is een roekenbeschermingsplan opgesteld. Op basis van dit plan is ontheffing aangevraagd bij de Provincie Gelderland om de roeken te mogen bestrijden. Deze ontheffing is verleend. In 2018 is een eerste start gemaakt met de monitoring van de roekenpopulatie.

Doelstelling:

  • Door gerichte acties de overlast op de verschillende locaties verminderen of in zijn geheel wegnemen door de roeken uit het gebied te verjagen of te verplaatsen naar locaties waar de roeken geen overlast geven
  • Monitoring roekenpopulatie om ontwikkeling te kunnen blijven volgen voor gericht beheer
  • Beschermen en handhaving van de roekenpopulatie in de gemeente Doesburg

Resultaat:

  • Handhaving en beheer van de roekenpopulatie in de gemeente Doesburg op locaties waar de roeken geen overlast geven
  • rapportage met bevindingen en resultaten wordt naar het bevoegd gezag (Provincie) gestuurd t.b.v. de ontheffing.

Formatie openbare orde en veiligheid
We willen bijdragen aan een leefbare en veilige samenleving door taken op gebied van veiligheid te clusteren in één team. Hiermee kan een verdere professionalisering en borging van de veiligheidsketen in gang worden gezet. Doel is dat inwoners, bedrijven, organisatoren van evenementen en toeristen op een prettige manier samen leven/verblijven in Doesburg. Ze houden rekening met elkaar en houden zich aan de geldende afspraken en regels. Om het doel te bereiken wordt een nieuw team gevormd waarin de veiligheidsketen en de dienstverlening geborgd wordt. Een deel van de capaciteit wordt ingezet op een betere aansturing zodat de professionaliseringsslag daadwerkelijk gemaakt kan worden. Om dit doel te bereiken is structurele formatie van 0,5 fte (18 uur per week) nodig.

Digitalisering
In het coalitieakkoord “Vol energie!” hebben de coalitiepartijen een ambitie geformuleerd op het gebied van dienstverlening. Dit is als volgt verwoord: “We hebben de laatste jaren stappen gezet in de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Onze website hebben we vernieuwd en steeds meer diensten kunnen digitaal worden aangevraagd. De komende jaren gaan we hier mee door. Verder wat er wordt verwacht van de ambtelijke organisatie: We willen een gemeentelijke organisatie die zich open naar buiten opstelt als een klantgerichte, efficiënte en prestatiegerichte organisatie, Bureaucratie moet ons vreemd zijn”. Deze  ambitie kan worden gerealiseerd door het programma ‘digitale dienstverlening en digitaal werken’ – die in 2017 is ingezet - krachtig door te zetten.

Benodigde middelen:
In de investeringssfeer: €  100.000 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar (kapitaallasten vanaf 2020 € 20.000 per jaar)
In de exploitatiesfeer:
€ 200.000 incidenteel voor externe ondersteuning voor projectleiding en realiseren van de verschillende projecten.
€ 60.000 structureel voor dekking licentie & onderhoudskosten.

Energietransitie
Met het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord heeft Doesburg de ambitie onderschreven om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Met het vaststellen van de ‘Routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050’ is deze ambitie nogmaals bevestigd. Het wordt een enorme opgave om de overstap te maken naar een volledig duurzame samenleving. De bedrijven en de mobiliteit moeten worden verduurzaamd. Vooral het verduurzamen van de (particuliere) woningvoorraad wordt een hele uitdaging. We moeten de Doesburgse samenleving nu in beweging krijgen om de energietransitie in gang te zetten. We zullen veel tijd en moeite moeten besteden om de samenleving in beweging te krijgen om de energietransitie op gang te krijgen. We zullen langdurig in moeten zetten op communicatie en bewustwording. We zullen duurzame initiatieven uit de samenleving zo goed mogelijk moeten faciliteren. Te denken valt aan het doorontwikkelen van het energieloket, het ondersteunen van een lokale energie coöperatie, het stimuleren van zowel klein- als grootschalige opwek van duurzame energie, het organiseren van informatieavonden en, daar waar zinvol, aansluiten bij regionale initiatieven. Ook zullen we onderzoek moeten doen naar potentiele duurzame warmtebronnen in Doesburg die nodig zijn om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Vooralsnog vragen we u hiervoor een eenmalig werkbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen, eenmalig € 84.000 voor het inhuren van een projectleider en verder € 52.000 structureel voor formatie uitbreiding.

Evenementencoördinator
We willen de formatie van 0,67 fte (24 uur per week) voor de functie van evenementencoördinator voor de periode van 2019 en 2020 voortzetten. In september 2017 is het Evenementenbeleid Doesburg vastgesteld. Het beleid beschrijft de beleidskaders voor de organisatie van evenementen in de gemeente Doesburg. Daarbij biedt het handvatten voor verdere uitwerking via een uitvoeringsagenda. Een van de acties uit de uitvoeringsagenda is het borgen van de coördinatie van dit evenementenbeleid bij een evenementencoördinator. Er zou worden bekeken of in hoeverre deze taak kon worden ondergebracht bij bestaande formatie. Inmiddels is duidelijk dat dit niet mogelijk is. De meest hoognodige taken uit het uitvoeringsprogramma zijn opgepakt maar capaciteit ontbreekt om het complete beleid goed te borgen. Op dit moment is dus het beleid niet geborgd. De evenementencoördinator coördineert evenementen, houdt overzicht en borgt het beleid. De evenementencoördinator is aanspreekpunt vanuit de gemeenten voor organisatoren, adviserende partners en voor klachten vanuit bewoners. Concrete acties die moeten worden opgepakt uit het uitvoeringsprogramma door de coördinator zijn: monitoren parkeren, regie op oplossingen parkeren, communicatie voor bezoekers vervoer en parkeren, regie op oplossingen geluid, zorgdragen voor aanpassing APV, verbinden organisatoren en ondernemers, uniforme klachtenlijn/mail instellen, instellen leenloket.

Buurtsportcoaches
We willen de inzet van de Buurtsportcoaches voor 2019, 2020 en 2021 garanderen. Doesburg Beweegt is sinds 2015 een samenwerkingsverband tussen Uniek Sporten, De Gelderse Sport Federatie, Cambio (0313), verschillende fysiopraktijken en Ward
Sportprojecten. Deze organisaties vullen de fte’s van de Buurtsportcoaches en werken samen onder de noemer Doesburg Beweegt. Met de inzet van de Buurtsportcoaches wil de gemeente Doesburg haar inwoners bewuster maken van een gezonde leefstijl met als uiteindelijke doel gedragsverandering en het voorkomen van de ondersteuning- en hulpvraag. 

Nog aanvullend in te vullen voor realisatie coalitieakkoord / collegeprogramma
We hebben het coalitieakkoord "Vol energie!" in termen van doelen en maatregelen uitgezet in tijd. De doorvertaling van het akkoord naar benodigde (aanvullende) budgetten en investeringen (geld) gaan we de komende periode oppakken in samenhang met een nadere bezinning op ons bestaande takenpakket en een herinrichting van de interne organisatie. Uiterlijk bij de kadernota 2020 (juni 2019) komen we hier op terug.

 

Aanvullende dekkingsvoorstellen

Onderwerp S/I 2019 2020 2021 2022
Opnemen stroomgedeelte precario Liander S 300 300 300  
Verlagen storting BUIG bestemmingsreserve S 100 100 100 100
Besparing formatie i.v.m. digitalisering S   60 120 180
Totaal   400 460 520 280

Opnemen stroomgedeelte precario Liander
Op dit moment is in de begroting alleen het gasgedeelte begroot. Mede gelet op een uitspraak van de Rechtbank, wordt voorgesteld nu ook het stroomgedeelte op te nemen. Het gaat om € 300.000 per jaar tot en met 2021. Vanaf 2022 vervalt deze opbrengst van rechtswege.

Verlagen storting BUIG bestemmingsreserve
Mede gelet op de omvang van de bestemmingsreserve BUIG (ongeveer € 650.000) vinden wij het verantwoord de huidige structurele storting in deze bestemmingsreserve te verlagen van € 200.000 naar € 100.000.

Besparing formatie i.v.m. digitalisering
Momenteel zijn we bezig onze processen vergaand te digitaliseren. Dit levert op termijn een besparing op onze formatie op.

 

Formeel en materieel saldo inclusief de uitkomsten van de integrale afweging

Formeel saldo 2019 2020 2021 2022
Primitief -367 -45 335 676
Nieuw beleid -599 -288 -243 -207
Dekkingsmaatregelen 400 460 520 280
Totaal -566 127 613 750

 

Materieel saldo 2019 2020 2021 2022
Primitief -91 95 350 691
Structureel nieuw beleid -187 -207 -207 -207
Structurele dekkingsmaatregelen 400 460 520 280
Totaal 123 348 664 765

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, is de begroting 2019-2022 volledig materieel in evenwicht. In 2019 is sprake van een eenmalig tekort. De dekking van dit tekort wordt verder bezien bij de Najaarsnota 2019 in relatie tot de dan aanwezige financiële inzichten.  De omvang van de algemene reserve is ruim toereikend om dit tekort zo nodig op te vangen.  Ook in meerjarenperspectief is onze financiële positie dus solide en robuust te noemen, met financiële ruimte voor doorvertaling van maatregelen op grond van het coalitieakkoord "Vol energie!"