Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Voorwoord

Beste gemeenteraad van Doesburg,

Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. Het startpunt van beleid voor deze periode is het coalitieakkoord “Vol energie!”. Dit akkoord staat in het teken van de samenwerking. Samenwerking met burgers en bedrijven. Zodat zij mee kunnen praten, denken en beslissen over goede woon- en leefvoorzieningen in onze mooie stad. Samenwerking is ook een focuspunt in uw college. Dit krijgt bijvoorbeeld inhoud door het verdelen van programma’s over meerdere portefeuilles. Hierdoor wordt collegiaal bestuur bevorderd.

In het coalitieakkoord “Vol energie!” zetten we goede ontwikkelingen voort. Ook zijn er nieuwe doelen opgenomen. Dit vloeit voort uit zaken als: landelijk beleid, externe (demografische) ontwikkelingen en plaatselijke ambities. De nieuwe doelen strekken zich uit over alle programma’s. Van de wijze waarop de vraag naar zorg wordt beantwoord tot het duurzaam maken van Doesburg. En van het betrekken van inwoners en ondernemers bij verbeteringen in de openbare ruimte tot de bereikbaarheid en de klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie.

De ambities en de doelen uit het coalitieakkoord doen ook recht aan uw wensen als raad. Deze ambities en doelen worden de komende begrotingen vertaald naar concreet beleid. De Kadernota voor 2019 was ‘beleidsarm’ opgesteld. Dit met het oog de op nieuwe raad en het nieuwe college. In deze begroting voor 2019 hebben we daarom (waar mogelijk) wel concreet nieuw beleid opgenomen. Ook zijn ambities en doelen toegelicht bij de programma’s in deze begroting. De komende periode komen wij nog met voorstellen tot nadere uitwerking van de andere ambities en doelen.

Het realiseren van de ambities en doelen begint bij solide financiële uitgangspunten. Het college wil het evenwicht in de begroting tussen de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven handhaven. Ook willen we de gemeentelijke reserve op peil houden. En de lastendruk voor inwoners en ondernemers moet binnen de perken blijven. Dit zijn ook nu weer onze kaders geweest bij het opstellen van de begroting.

Onder het (bestaande én nieuwe) beleid dat in deze begroting is opgenomen ligt dan ook een stevige basis. De financiële positie van onze stad is zonder meer robuust. Dat moet voor de toekomst ook zo blijven om onze én uw ambities en doelen waar te kunnen maken.

Er is hard gewerkt aan het niveau van de woon- en leefvoorzieningen in onze stad. Maar we zijn er nog niet. Daarom willen wij dit ook voortzetten naar de toekomst toe. Daar leveren ook inwoners en  ondernemers in Doesburg een belangrijke bijdrage, zowel in woord als in daad. Want het zijn onze burgers en bedrijven voor wie deze voorzieningen bedoeld zijn.

Samen met hen én samen met u willen we Doesburg nog mooier maken. Wij zijn dan ook blij dat we u deze evenwichtige begroting kunnen aanbieden en gaan hier graag ‘vol energie’ mee aan de slag!

Hoogachtend,

 

Burgermeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

Peter Werkman

 

Loes van der Meijs