Financiële samenvatting primaire begroting

Financiële samenvatting

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

  • De primitieve of primaire begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In deze primaire begroting zijn de effecten uit de meicirculaire (algemene uitkering uit het gemeentefonds) meegenomen.
  • De programmabegroting  is de primaire begroting, aangevuld met de nieuwe beleidsvoorstellen en bezuinigingen die worden voorgesteld.
  • Een formeel saldo is het begrotingssaldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.
  • Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.
  • Baten en lasten kwalificeren als incidenteel als deze zich maximaal drie jaar voordoen.
  • Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

Eindresultaat primaire begroting 2020-2023


Formeel saldo van de primaire begroting 2021-2024

  2021 2022 2023 2024
Formeel saldo (primaire begroting) 194
 40 253 489

(bedragen x €1.000)

Het formeel saldo verbetert over de jaren met name door een oplopende algemene uitkering uit het gemeentefonds en door vrijval van kapitaallasten.


Materieel saldo van de primaire begroting 2021-2024

  2021 2022 2023 2024
Formeel saldo (primaire begroting) 194 40 253 489
Bij: In formeel saldo geraamde incidentele lasten 36 0 0 0
Af: In formeel saldo geraamde incidentele baten 0 0 0 0
Bij: In formeel saldo geraamde post onvoorzien 15 15 15 15
Materieel saldo (primaire begroting) 245
55 267
504

(bedragen x €1.000)

Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie. 


Vergelijking met de kadernota 2021

Het structurele meerjarenperspectief van de primaire begroting 2021-2024 ten opzichte van de prognose uit de kadernota 2021 is als volgt:

  2021 2022 2023 2024
Materieel saldo primaire begroting 2021-2024 245 55 267 504

Prognose materieel saldo kadernota 2021

540 26 331 551

Verschil

-/- 295
29 -/- 64
-/- 47

Financiële samenvatting primaire begroting(bedragen x €1.000)

In de kadernota 2021 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de najaarsnota 2019. De verschillen ten opzichte van de kadernota 2021 - en dus ook ten opzichte van de vorige begroting - worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie en door volumeontwikkelingen.  Met name het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was anders dan waar bij de raming in de kadernota 2021 rekening mee was gehouden.

In de primaire begroting zijn de actuele ramingen van personeelskosten, afschrijvingen, reservemutaties en dotaties aan voorzieningen meegenomen. Afwijkingen ten opzichte van het voorliggende begrotingsjaar van groter dan €25.000 worden toegelicht bij de betreffende programma's.

In het volgende onderdeel treft u de uitkomsten van de integrale afweging aan. Hierin is ook een financiële vertaling van het nieuwe beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen opgenomen.

 

Algemene reserve

De algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost.

Algemene reserve

Rekening houdende met de door de gemeenteraad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt:

ALGEMENE RESERVE 2021 2022 2023 2024
Beginstand

5.065

4.546

4.271

4.271

Toevoegingen        
Reguliere dotatie 0 0 0 0
Resultaat jaarstukken (bij overschot) p.m. p.m. p.m. p.m.
         
Onttrekkingen        
Dekking conform 1e begrotingswijziging 2020 - integrale afweging
519 275 0 0
Resultaat jaarstukken (bij tekort) p.m. p.m. p.m. p.m.
         
Eindstand

4.546

4.271

4.271

4.271

(bedragen x €1.000)