Investeringsagenda en balansprognose

Investeringsagenda

In deze begroting zijn de kapitaallasten voor onderstaande investeringen gedekt.

Bij goedkeuring van deze programmabegroting worden de onderstaande investeringen voor het jaar 2021 vastgesteld en opgenomen in de staat van investeringen.

 

Jaar Bedrag   Omschrijving
Afschrijvingstermijn
2021 44.000   Beheersplan OV masten 5
2021 52.000   Beheersplan OV masten 5
2021 349.892   Investering riolering 40
2021

 

6.671   Investering riolering 5

2021

 

400.000  

Herinrichting openbare ruimte Bloemenbuurt, wijk De Ooi

(PèGè woningen)

30

2021

1.250.000   Aanpassen huisvesting ambtelijke organisatie (SHP_ 25

 

       
2022 60.000   Investering riolering 40
     

 

 
2023 548.353   Investering riolering 40

 

Balansprognose

De balansprognose per 1 januari van de treffende jaarschijf ziet er als volgt uit:

Geprognotiseerde balans 2021 2022 2023 2024
2025
Materiële vaste activa 32.894.000 31.806.922 30.327.976 28.824.453 27.333.481
Financiële vaste activa 4.150.883 4.312.628 4.136.169 3.958.101 3.778.395
Vlottende activa

7.735.160

7.216.387 7.635.144 8.386.256 9.200.107
Totaal Activa

44.780.043

43.335.937 42.099.289 41.168.810 40.311.983
           
Algemene Reserve 5.064.655 4.545.655 4.270.655 4.270.655 4.270.655
Bestemmingsreserves 19.222.532 18.597.294 17.971.157 17.345.020 16.785.065
Voorzieningen 3.499.460 4.199.592 4.864.081 5.559.739 6.262.867
Vaste passiva

12.000.000

11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000
Vlottende passiva

4.993.396

4.993.396 4.993.396 4.993.396 4.993.396
Totaal Passiva

44.780.043

43.335.937 42.099.289 41.168.810

40.311.983