Uitgaven

17,96%

€ -5.959.068

17,96% Complete

Inkomsten

10,88%

€ 3.609.258

10,88% Complete

Saldo

0%

€ -2.349.810

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Uitgaven

17,96%

€ -5.959.068

17,96% Complete

Inkomsten

10,88%

€ 3.609.258

10,88% Complete

Saldo

0%

€ -2.349.810

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.241.310 1.459.306 1.611.023 1.585.781 1.573.943 1.573.943
2.2 Parkeren 64.582 64.376 67.580 67.580 67.580 67.580
2.3 Recreatieve havens 89.118 91.224 114.288 114.287 114.287 114.287
2.5 Openbaar vervoer 1.196 1.234 1.255 1.255 1.255 1.255
5.1 Sportbeleid en activering 224.007 246.929 280.995 210.997 210.997 210.997
5.2 Sportaccommodaties 685.292 668.945 673.310 673.310 673.310 673.310
5.4 Musea 167.679 180.783 171.991 171.991 171.991 171.991
5.5 Cultureel erfgoed 273.985 320.971 115.038 115.038 110.079 115.038
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 865.392 884.190 938.865 938.865 938.865 938.865
7.2 Riolering 642.779 695.705 602.380 596.799 629.136 628.141
7.3 Afval 1.113.698 1.189.373 1.186.231 1.186.231 1.186.231 1.186.231
7.4 Milieubeheer 237.077 527.304 760.618 690.445 387.454 364.137
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104.189 101.448 138.689 137.918 137.918 137.918
Totaal Lasten 5.710.304 6.431.788 6.662.263 6.490.497 6.203.046 6.183.693
Baten
0.63 Parkeerbelasting 322.999 565.138 577.854 608.529 608.529 608.529
2.1 Verkeer en vervoer 115.655 41.013 41.766 41.766 41.766 41.766
2.3 Recreatieve havens 59.740 110.895 112.780 112.780 112.780 112.780
2.4 Economische havens en waterwegen 0 145 147 147 147 147
5.1 Sportbeleid en activering 46.573 40.082 40.763 8.219 8.219 8.219
5.2 Sportaccommodaties 116.132 64.698 65.798 65.798 65.798 65.798
5.4 Musea 20.745 20.098 20.439 20.439 20.439 20.439
5.5 Cultureel erfgoed 35.994 11.180 11.370 11.370 11.370 11.370
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.817 129 131 131 131 131
7.2 Riolering 1.166.358 1.204.114 1.231.103 1.231.103 1.231.103 1.231.103
7.3 Afval 1.183.807 1.675.852 1.712.387 1.712.387 1.712.387 1.712.387
7.4 Milieubeheer 12.667 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 63.963 66.411 67.897 67.897 67.897 67.897
Totaal Baten 3.155.450 3.799.755 3.882.435 3.880.566 3.880.566 3.880.566

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer:  Lasten €125.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Verkeer en Vervoer heeft dit een nadelig effect van €93.000 ten opzichte van de begroting 2020.

 

Taakveld 5.1 Sport en beleid: Lasten €34.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Sport en beleid heeft dit een nadelig effect van €34.000 ten opzichte van de begroting 2020.


Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed:  Lasten €205.000 (Daling)

Het onderdeel Beleef de Linie is niet meer van toepassing voor 2021 e.v..  Dit veroorzaakt aan de lastenkant een voordeel van €135.000 op overige uitbestedingen. Het op doorbelaste uren is er een voordeel van € 40.000.  Het onderdeel monumentenbeleid heeft een voordeel van €30.000 op doorbelaste uren ten opzichte van de begroting 2020.

 

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Lasten €55.000 (stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Openbaar groen heeft dit een nadelig effect van €130.000 ten opzichte van de begroting 2020.

Daarnaast is er in de Kadernota 2018 voor het openbaar groen een incidentele budgetbijstelling (ophoging) geweest voor de jaren 2019 en 2020 in verband met uitbesteding openbaar groen. Dit heeft tot gevolg dat het budget voor 2021 verlaagd is met € 68.000.

 


Taakveld 7.2 Riolering:
 Lasten €93.000 (Daling) en Baten € 26.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Riolering heeft dit een voordelig effect van €93.000 ten opzichte van de begroting 2020

Het uitgangspunt voor de rioolheffing is een 100% kostendekkend tarief. Zie hiervoor Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn ook de lasten van dit taakveld en de overige aan de rioolheffing toe te rekenen lasten opgenomen.


Taakveld 7.3 Afval:
 Baten €36.000(Stijging)

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hogere raming van de afvalstoffenheffing door het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Tevens wordt het afvalbrengstation intensiever gebruikt doordat de gemeente Rheden ook sinds 1 juli 2020 ook gebruik maakt van het afvalbrengstation.

Zie hiervoor verder ook de Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn het saldo van lasten en overige baten van dit taakveld, en de overige aan de afvalstoffenheffing toe te rekenen lasten opgenomen.

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer:  Lasten €195.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Milieubeheer heeft dit een nadelig effect van €169.000 ten opzichte van de begroting 2020. Verschil in kosten komt o.a. door de doorbelaste kosten maar ook door de uitvoeringskosten van Doesburg energie neutraal 2050. Dekking van het Doesburg energieneutraal 2025 programma is besloten bij de integrale afweging 2020 en gaat over de jaren 2020 tot en met 2022. Hierdoor schommelingen op het taakveld voor deze jaren.

 

Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematoria: Lasten €37.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Begraafplaats en crematoria heeft dit een nadelig effect van €32.000 ten opzichte van de begroting 2020.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde Periode Waarde

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015 5    

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen . 

2015 12    

Niet-wekelijkse  sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2016 54,6    

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval  per bewoner per jaar (kg)

2017 114    

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2017 1.3    

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio.  Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken.  Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten.  Deze omgevingsdiensten verzorgen  namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum , Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland  een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem/

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel  verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst.  Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving.

Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

 

Bijdrage 2021

Aantal aandelen 01-01-2018 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatieresultaat Verslagjaar
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

€ 136.153

  4%

€ 771.000

 

€ 4,5mln -/-€ 8.500 2019
Circulus-Berkel B.V. €1.383.668 273 3,27%

€ 14,6 mln

 

€ 4 mln

 

€ 1,3 mln

 

2019