Uitgaven

4,39%

€ -1.455.770

4,39% Complete

Inkomsten

1,92%

€ 638.546

1,92% Complete

Saldo

0%

€ -817.224

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Uitgaven

4,39%

€ -1.455.770

4,39% Complete

Inkomsten

1,92%

€ 638.546

1,92% Complete

Saldo

0%

€ -817.224

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 108.849 122.045 98.021 98.021 98.021 98.021
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.304 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16.275 16.181 65.016 65.016 65.016 65.016
3.4 Economische promotie 167.321 241.574 213.736 213.736 213.736 213.736
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342.005 358.608 54.896 54.896 54.896 54.896
5.6 Media 299.029 329.224 271.179 250.839 230.499 230.499
8.1 Ruimtelijke ordening 57.122 408.161 104.019 117.352 117.352 117.352
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 0 27.771 27.771 27.771 27.771
8.3 Wonen en bouwen 571.257 549.047 705.899 553.349 553.349 553.349
Totaal Lasten 1.702.971 2.024.840 1.540.537 1.380.980 1.360.640 1.360.640
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.957 7.565 7.728 7.728 7.728 7.728
3.4 Economische promotie 223.196 267.633 394.193 394.193 394.193 394.193
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 4.947 775 788 788 788 788
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 3.898 3.964 3.964 3.964 3.964
8.3 Wonen en bouwen 937.444 335.675 343.157 343.157 343.157 343.157
Totaal Baten 1.579.352 885.546 749.830 749.830 749.830 749.830

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: Lasten €49.000 (Stijging)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen heeft dit een nadelig effect van €48.000 ten opzichte van de begroting 2020.

 

Taakveld 3.4 Economische promotie:  Lasten €28.000 (Daling)

Voor het begrotingsjaar 2021 is de kostenverdeling van de doorbelaste uren veranderd. De vernieuwde kostenverdeling is gebaseerd de veranderde organisatiestructuur in 2019. Clusters zijn omgezet naar Teams. Met het inrichten van de Teams zijn de uren en taken herverdeeld. Deze indeling is per 1 juli 2019 operationeel geworden.

Voor het taakveld Economische promotie heeft dit een voordelig effect van € 28.000 ten opzichte van de begroting 2020.


Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: 
 Lasten €304.000 (Daling) en Baten € 270.000 (Daling)

Het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 loopt tot en met 2020. De uitgaven worden gedekt door de bijdrage van Provincie en de acht deelnemende gemeenten in de regio Achterhoek. Na 2020 vervallen hierdoor zowel de lasten als de baten op dit taakveld tot een bedrag van €270.000. Daarnaast is er bij de integrale afweging 2020 eenmalig een bedrag van €24.000 toegevoegd aan cultuurbeleid voor het jaar 2020. Vanaf 2020 vervalt deze subsidie en geeft dan een kostenbesparing voor de jaren 2021 e.v.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde Periode Waarde  

Functiemenging

De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2018 41,2 2019 41,9  
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2018 125,4 2019 133,2  
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2018 190 2019 198  
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2016 1 2019 9,2  

Demografische druk 

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (percentage)

2019 79,1 2020 81.1  
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2019 558 2020 659  
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2019 770 2020 873  

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg. 

 

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang

De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De euregio Rijn- Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende het verslagjaar

geen

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

 

Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage 2021 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie resultaat Verslagjaar
Euregio Rijn en Waal € 3.439   € 3,1 mln € 2,9 mln 1,6 mln

2019

Euregio Rijn-Waal