Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige materiële begrotingspositie

Het materiële begrotingsresultaat (geschoond van incidentele lasten en baten) is in meerjarenperspectief als volgt:

  Prog 2021 2022 2023 2024
Formeel saldo (primaire begroting)   194
40 253
489
           
Primair geraamde incidentele lasten:          
Buurtsportcoaches (2019 t/m 2021. Bron: programmabegroting 2019-2022) 05 36      
Post onvoorzien 90 15 15 15 15
Totaal primair geraamde incidentele lasten   245 55 267 504
           
Primair geraamde incidentele baten:          
Totaal primair geraamde incidentele baten   0 0 0 0
           
Materiaal saldo (primaire begroting)   245
55 267 504

(bedragen x € 1.000)

Tot de incidentele baten en lasten worden de lasten en baten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Ook de post onvoorzien wordt tot de incidentele lasten gerekend.

Een materieel sluitende begroting is voor onze toezichthouder de provincie Gelderland een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht.

 

Financieringsstructuur

De begrote financieringsstructuur is per 1 januari als volgt:

  2021 2022 2023 2024 2025
Boekwaarde investeringen 32.894.000 31.806.922 30.327.976 28.824.453 27.333.481
Uitgeleende langlopende geldleningen 4.150.883 4.312.628 4.136.169 3.958.101 3.778.394
A: Totaal te financieren vaste activa 37.044.883 36.119.550 34.464.145 32.782.554
31.111.875
           
Algemene reserve 5.064.655 4.545.655 4.270.655 4.270.655
4.270.655
Bestemmingsreserves
19.222.532 18.597.294 17.971.157 17.345.020 16.785.065
Voorzieningen
3.499.460 4.199.592 4.864.081 5.559.739 6.262.867
Opgenomen langlopende geldleningen 0 0 0 0 0
B: Totaal voor financiering beschikbare vaste passiva 27.786.647 27.342.541 27.105.893 27.878.542 24.095.012
           
(B -/- A)  Financieringssaldo  (+ is financieringsoverschot;  -/- is financieringstekort)  -9.258.236 -8.777.009  -7.358.252 -4.904.012
-7.016.863
  tekort

tekort

 

tekort

tekort
tekort

 

Reserves en voorzieningen

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze:

  • Worden gevormd door bestemming van het resultaat;
  • Vrij besteedbaar zijn;
  • Tot het eigen vermogen behoren.

Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
  • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.

De primitief begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen:

Algemene reserves

Saldo 01-01-2021

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2021
Totaal algemene reserve 5.064.655   519.000 4.545.655
Bestemmingsreserves

Saldo 01-01-2021

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2021
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2.604 5.104  2.500  5.208
Kapitaallasten 17.825.191 83.941  844.129 17.065.003
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 50.623     50.623
Openbare verlichting 8.257 83.941 83.941 8.257
Huisvesting onderwijs (IHP) 110.091 31.933   142.024
Vervanging speeltoestellen 37.058 413    37.471
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 900.000 100.000   1.000.000
Groot onderhoud kapitaalgoederen (tijdelijk)

52.640

 

16.600 16.600

52.640

Overgehevelde middelen 135.000     135.000
Bestemmingsreserve digitaal werken 76.684     76.684
Bestemmingsreserve inrichtingsplan Sociaal Domein 24.384     24.384
Totaal Bestemmingsreserves  19.222.532 321.932 947.170 18.597.294
Voorzieningen

Saldo 01-01-2021

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2021
Wegen 763.292 244.195   1007.487
Onderhoud gemeentegebouwen 534.935 496.876   1.031.811
Wachtgeldverplichtingen 536.547     536.547
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 126.524

141.012

  267.536
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.476.455   203.881 1.272.574
Vrz. onderhoud Turfhaven 61.706 21.930   83.636
Totaal Voorzieningen 3.499.460 904.013 203.881 4.199.592

Recapitulatie

Saldo 01-01-2021

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2021
Totaal algemene reserve 5.064.655 519.000 4.545.655
Totaal bestemmingsreserves 19.222.532 321.932 949.170 18.597.294
Totaal voorzieningen 3.499.460 904.013 203.881

4.199.592

Totaal eigen financieringsmiddelen 27.786.647 1.225.945 1.672.051 28.267.772
Verplichtingen t.l.v. algemene reserve 2021 2022 2023 2024
Beginstand 5.064.655 4.545.655 4.270.655 4.270.655
Toevoegingen        
         
Onttrekkingen        
Bijdrage SCBD 25.000      
Doesburg Energie neutraal 2050 330.000 275.000    
Bestrijding eikenprocessierups 14.000      
Omgevingswet 150.000      
Eindstand 4.545.655 4.270.655 4.270.655 4.270.655

(bedragen x € 1.000)

 

Overige financiële onderwerpen

Fonds Culturele Doeleinden

Op 26 januari 2012 is het Fonds Culturele Doeleinden overgenomen door de gemeente. Het fonds heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan verenigingen, stichtingen en dergelijke indien deze zonder winstoogmerk de bevordering van de culturele belangen beogen. Momenteel bevat het fonds nog afgerond €63.000. De volgende leningen zijn verstrekt:

Openstaande leningen Fonds Culturele Doeleinden Openstaande lening per 31-12-2020
Rivalen 14,5 
Stichting Kegelsport 12,0 
Streekmuseum de Roode Tooren 2,0  
Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur 12,0 
Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg 3,8 
Stichting Doesburg Vestingstad 8,0
Zilvermuseum Doesburg
10,0

 (bedragen x € 1.000)

 

EMU Saldo

Nederland maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). In het verdrag van Maastricht is in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact afgesproken, dat alle landen die onderdeel uitmaken van de EMU, maximaal een totaal kasstroomtekort (van de totale overheid) hebben van 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In Nederland vormt het begrotingstekort van het Rijk, de begrotingstekorten van de lokale overheden en die van de sociale fondsen het totale EMU-saldo van Nederland. Dit tekort mag dus niet groter zijn dan 3% van het BBP.

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt per jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Gemeenten zijn verplicht in de begroting inzicht te geven in het EMU saldo van de eigen gemeente over het jaar t-1, t en t+1. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel:

    Begroting (na wijziging)  2020 Primaire begroting 2021 Primaire begroting 2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -251 -/- 647
-/-508
 2 AF:Mutaties (im)materiële vaste activa 3367 -/-1087 -/-1478
 3 BIJ:Mutaties voorzieningen 814 700 664
 4 AF:Mutaties voorraden (incl. bouwgrond in exploitatie) 0 0 0
 5 AF:Verwachte boekwinst /-verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
  Berekend EMU-saldo gemeente Doesburg -2804 1140 1634

(bedragen x € 1.000)

Geconcludeerd wordt dat de gemeente Doesburg naar verwachting binnen de in het verleden afgegeven referentiewaarde blijft.