Uitkomsten integrale afweging

Uitkomsten integrale afweging

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten samengevat van de integrale afweging. Het gaat hierbij om een aantal budget vragende en budget verruimende begrotingsvoorstellen die in het begrotingsproces integraal zijn afgewogen in relatie tot het formele en materiële saldo van de primitieve begroting.  De financiële consequenties van deze voorstellen worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging op de primitieve begroting 2021.

Voor een overzicht van de niet gehonoreerde begrotingsvoorstellen wordt verwezen naar de bijlagen.

Uitkomsten integrale afweging  programmabegroting 2021-2024                        
Onderwerp P
Bruto investering Bijdragen Netto investering AT Uitvoering Exploitatie I/S 2021 2022 2023 2024
Budget vragende begrotingsvoorstellen                        
Pensioenpremie wethouders (Appa) 1           30.000 S 30.000 30.000 30.000 30.000
Accountantskosten 1           18.000 S 18.000 18.000 18.000 18.000
Bijdrage SAN 1           40.000 S 20.000 20.000 40.000 40.000
Bestrijding Japanse duizendknoop 2           210.000 I 210.000      
ICT omgevingswet (aanvullende middelen) 5 25.000 0 lee25.000 5 2021 27.000 S 27.000 34.259 34.207 34.155
Subsidie VVV 3           25.000 I 25.000      
Veiligheidscoördinator evenementen 1           18.000 I 9.000 9.000    
Individuele voorzieningen jeugdzorg 4           300.000 S 300.000 300.000 300.000 300.000
Bijzondere bijstand 4           60.000 S 60.000 60.000 60.000 60.000
Wet inburgering (nieuwe wetgeving) 4           41.000 S 17.000 37.000 41.000 41.000
Veilig thuis 4           20.000 S 20.000 20.000 20.000 20.000
Wmo huishoudelijke hulp 4           230.000 S 230.000 230.000 230.000 230.000
Vroeg signalering schuldhulpverlening 4           pm S pm pm pm pm
Doelgroepenvervoer 4           230.000 S 230.000 230.000 230.000 230.000
Professioneel vastgoedbeheer 5           90.000 I 30.000 30.000 30.000  
Voorziening onderhoud gemeentegebouwen 5           pm S pm pm pm pm
Verzekeringen premieverhoging 5           23.000 S 23.000 23.000 23.000 23.000
TOTAAL   25.000 0 25.000         1.249.000 1.041.259 1.056.207 1.026.155
Waarvan structureel                 975.000 1.002.259 1.026.207 1.026.155
                         
Budget verruimende begrotingsvoorstellen                        
Allocatie IU Inburgering 4             S 17.000 37.000 41.000 41.000
Wmo algemene voorzieningen 4             S 25.000 25.000 25.000 25.000
VVV bon mantelzorgers van € 100 naar € 50 4             S 9.000 9.000 9.000 9.000
Subsidie Caleidoz 4             S 10.000 10.000 10.000 10.000
Drugspreventie 4             S 8.000 8.000 8.000 8.000
Jongerenwerk 4             S 10.000 10.000 10.000 10.000
Wijkraden 5             S 4.000 4.000 4.000 4.000
Verschuiving rioolheffing / OZB 2             S 50.000 50.000 50.000 50.000
Administratieve lasten CJG 4             S 10.000 10.000 10.000 10.000
Innovatiebudget jeugdzorg 4             S 10.000 10.000 10.000 10.000
Taakstelling specialistische hulp 18- 4             S 25.000 40.000 50.000 50.000
Plaagdierenbestrijding (roeken) 2             S 10.000 10.000 10.000 10.000
Onderwijs (diverse posten) 4             S 18.000 18.000 18.000 18.000
Dierenasiel 1             S 4.000 4.000 4.000 4.000
Buurtacademie 4             S 10.000 10.000 10.000 10.000
Crisisbeheersing 1             S 14.000 14.000 14.000 14.000
Toezicht en handhaving 1             S 30.000 30.000 30.000 30.000
Buurtbemiddeling 1             S 4.200 4.200 4.200 4.200
Tegemoetkoming chronisch zieken 4             S 31.500 31.500 31.500 31.500
Verlagen compensatie eigen risico gemeentepolis 4             S 30.300 30.000 30.000 30.000
Afschaffen week van het geld 4             S 8.500 8.500 8.500 8.500
Schoonmaakkosten stadhuis 5             S 15.000 15.000 15.000 15.000
Verk. Nwstraat 2-4 en Harmonie (excl. boekwinst) 2/3             S   30.000 30.000 30.000
Bezuiniging economie 3             S 1.500 1.500 1.500 1.500
Sluiting en verkoop sportzaal Armgardstraat 2             S   25.000 25.000 25.000
Halvering aantal afvalbakken openbare ruimte 2             S 20.000 20.000 20.000 20.000
Aanpassing areaal onderhoudsbestek groen 2             S 67.000 67.000 67.000 67.000
Stoppen met schapenbegrazing 2             S 7.000 7.000 7.000 7.000
Halvering budget eenmalige subsidies 3             S 5.000 5.000 5.000 5.000
Besparing 1 FTE wethouders 1             S     70.000 70.000
Besparing organisatie/overhead 5             S   pm pm pm
Meeropbrengst toeristenbelasting 3             S 5.500 5.500 5.500 5.500
Structuur- en bestemmingsplannen 3             S 8.000 8.000 8.000 8.000
Deskundigenkosten BWT 3             S 4.830 4.830 4.830 4.830
Subsidies Musea 2             S 2.900 2.900 2.900 2.900
Subsidies overige oudheidkunde 2             S 1.800 1.800 1.800 1.800
Niet declarabele bijstandskosten 4             S 3.000 3.000 3.000 3.000
Monumentenzorg 2             S 4.500 4.500 4.500 4.500
Kermis 3             S 2.000 2.000 2.000 2.000
Media 3             S 3.500 3.500 3.500 3.500
Nullijn hanteren Alle             S 250.000 250.000 250.000 250.000
Totaal                 740.030 829.730 913.730 913.730

TOELICHTING:

Budget vragende begrotingsvoorstellen

Pensioenpremie wethouders (Appa)
Met het APPA-plan bouwt de gemeente Doesburg kapitaal op om het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor wethouders in te kopen. De premie moet structureel worden verhoogd omdat de rekenrente is gedaald. Zonder die verhoging kan op termijn niet aan de verplichtingen worden voldaan.

Accountantskosten
In de afgelopen 4 jaren zijn de accountantskosten veel hoger dan geraamd als gevolg van toegenomen wettelijke eisen en ontwikkelingen in het sociaal domein. Hierdoor moest ieder jaar fors bijgeraamd worden op deze begrotingspost. Het bedrag waarvoor de nieuwe accountant heeft ingeschreven is € 55.000 per jaar. Dit noopt tot een structurele bijraming van de betreffende begrotingspost van € 17.500.   

De werkelijke kosten waren in de afgelopen jaren overigens:
2016: € 57.225
2017: € 46.270
2018: € 52.295
2019: € 65.390

Bijdrage SAN
Inwonersbijdrage aan Regio Arnhem Nijmegen gaat van € 1,88 naar € 3,50.  Besluitvorming over versterking regionale samenwerking vindt in het najaar van 2020 plaats. College en raad worden regelmatig op de hoogte gehouden over dit proces. Het is onvermijdelijk dat Doesburg hier bij aan sluit. Naast de inwonersbijdrage worden uit dit budget ook kosten voor diverse projecten betaald die voortkomen uit de portefeuilles van de regio (straks opgaven i.p.v. PFO’s). In het huidige budget is hier grofweg 1/3 voor gereserveerd, het is raadzaam deze verhouding aan te houden in de nieuwe situatie. Het College heeft in haar vergadering van 12-11-2019 het regionale ambitiedocument “Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen” en ingestemd met de daaruit voortvloeiende regionale mobiliteitsopgaven. De regionale mobiliteitsinvesteringen worden gefinancierd uit het regionale mobiliteitsfonds. Aan de regiogemeenten wordt een bijdrage gevraagd van € 1,30 per inwoner. Voor de gemeente Doesburg betekent dit een bijdrage van €14.500. Het beschikbare bedrag wordt besteed aan ambtelijke capaciteit, lobby en communicatie, beleidsuitwerkingen, studies en monitoring en cofinanciering van strategische projecten. Per saldo zal de betreffende raming structureel met € 40.000 moeten worden verhoogd. De eerste 2 jaren draagt de provincie 50% bij in de kosten.

Bestrijding Japanse duizendknoop
De Japanse Duizendknoop vormt een bedreiging voor funderingen, wegverhardingen, gebouwen, biodiversiteit. Niets doen zorgt ervoor dat de plant zich steeds meer verspreidt waardoor het financiële risico steeds groter wordt. Enerzijds is goede afstemming nodig tussen terreinbeheerders in Gemeente Doesburg en de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Hiervoor wordt een gebiedsplan en protocol opgesteld. Om zelf de Duizendknoop te kunnen bestrijden op onze eigendommen is een eenmalig budget nodig van € 210.000.

ICT omgevingswet (aanvullende middelen)
Voor de implementatie van de Omgevingswet is een bedrag van € 60.000 (vervanging software € 30.000 en implementatietraject € 30.000) opgenomen in de begroting 2020. Aangezien het proces op het moment van aanvragen nog in de opstartfase bevond, en nog niet bekend was hoeveel er exact gereserveerd moest worden voor aanpassingen in de ICT, betrof dit bedrag een raming.

Inmiddels is er meer zicht op de financiële impact van de wet wat betreft ICT en is het noodzakelijk om extra budget vrij te maken om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt. Vanaf 2021 moeten wij als gemeente in staat zijn wijzigingen door te voeren in het omgevingsplan, vergunningaanvragen / meldingen ontvangen en behandelen en  vragenbomen kunnen maken (hiermee kunnen indieners eenvoudig bepalen of een vergunning nodig is). Hiervoor moeten meer en vernieuwde applicaties aangeschaft en ingericht worden. Ook de nieuwe koppelingen met het DSO brengen extra structurele kosten met zich mee voor de gemeente. Bij de gekozen applicaties is gekozen voor de meest goedkope variant en wordt gebruik gemaakt van bestaande koppelingen die vanuit het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen al zijn gerealiseerd.

Inmiddels is hiervoor een externe projectleider gestart om onze digitale voorzieningen zodanig in te richten dat wij voor 2021 kunnen aansluiten op het DSO. Ook in deze kosten was vorig jaar nog niet voorzien.

Het gaat bij de omgevingswet om de verplichte invoering van een nieuwe werkwijze die vooralsnog landelijk in gaat op 1 januari 2021. Op die datum moeten alle gemeenten aangesloten zijn op een nieuwe landelijke voorziening (het DSO) en hun werkprocessen (en applicaties) hierop aansluiten. Om hieraan te kunnen voldoen moeten er in 2020 stappen genomen worden om e.a. in 2021 te hebben draaien en volgens de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken. Zonder uitvoering van deze stappen kan de gemeente niet aan haar wettelijke verplichting voldoen.

Subsidie VVV
In 2019 heeft het college ingestemd met een aanvullende subsidie van €15.000 voor VVV Doesburg. In totaal was toen €30.000 nodig; VVV Doesburg heeft zelf 50% hiervan opgevangen uit haar reserves. De aanvullende subsidie was nodig om het hoofd te bieden aan het toenemende en gewijzigde werk en het wegvallen van inkomsten door de omschakeling van vereniging naar stichting. 

Die situatie is niet gewijzigd. De VVV heeft nog steeds een aanvulling op de reguliere subsidie nodig. De VVV geeft aan duidelijk de gevolgen te merken van de promotie & marketing vanuit de gemeente. De werkzaamheden nemen toe omdat het aantal bezoekers, fysiek en digitaal, toeneemt. De werkzaamheden veranderen ook, de organisatie is geprofessionaliseerd en daarmee samenhangend is het backoffice werk toegenomen. Om die reden is de extra professionele inzet nodig. Anderzijds mist de VVV inkomsten doordat, o.a. op advies van de gemeente de VVV is omgevormd van een vereniging naar een stichting. Ook lopen de inkomsten terug door een lagere verkoop van VVV-bonnen en boeken.

Vanzelfsprekend is de VVV op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden maar deze zijn zeer beperkt of ongewenst. Ook het opvangen van (een deel) van de kosten uit de reserves zoals in 2019 gaat niet meer. De gegenereerde inkomsten door de extra bezoekers leveren niet dusdanig meer ‘winst’ op dat hieruit deze kosten gedekt kunnen worden. Ook is de inschatting dat het genereren van meer inkomsten door donateurs of sponsoren niet leidt tot voldoende dekking. De VVV is meer dan bereid om gezamenlijk met de gemeente op te trekken om een verdere professionalisering vorm te geven met als doel te komen tot een toekomstbestendige situatie. De ideeën die zijn uitgewisseld in het laatste kwartaalgesprek tussen het bestuur en de gemeente, geven hoop maar kosten tijd. U moet daarbij denken aan andere huisvesting en het opzetten van een verdienmodel. Het is echter niet realistisch om dit binnen enkele maanden te bereiken. Naar verwachting is hiervoor het jaar 2021 nog nodig.

Veiligheidscoördinator evenementen
Om bij grote evenementen in 2021 en 2022 gebruik te kunnen maken van een veiligheidscoördinator tijdens het evenement is een budget van € 18.000 nodig. Dit bedrag is gebaseerd op ondersteuning voor twee jaar (€ 9.000 per jaar). De ondersteuning is gebaseerd op de inzet van een veiligheidscoördinator voor de 6 grote evenementen.

Het belangrijk is dat in Doesburg evenementen gehouden worden voor inwoners en bezoekers;

  • het van groot belang is dat deze evenementen veilig kunnen worden gehouden;
  • dat de organisatie en veiligheid van een evenement een eigen verantwoordelijk zijn van de organiserende instanties;
  • dat deze organiserende instanties de gelegenheid moeten krijgen om hiervoor de nodige kennis en kunde op te bouwen;
  • dat de aanwezigheid van de veiligheidscoördinator op de dag zelf er voor is om adequaat te kunnen handelen;
  • dat de taken van de veiligheidscoördinator de verantwoordelijkheid overstijgt die organisaties doorgaans willen en kunnen nemen.

Individuele voorzieningen jeugdzorg
De afgelopen jaren is in de begroting niet een toereikend budget opgenomen. In deze begroting wensen we de reële uitgaven als uitgangspunt te nemen. Daarom is een structurele verhoging van € 300.000  opgenomen.

Bijzondere bijstand
Op dit budget is de afgelopen jaren een structureel tekort. Bijzondere bijstand is een open einde regeling. Voor een aantal bijzondere kosten is landelijk middels jurisprudentie vastgesteld dat de kosten noodzakelijk worden geacht. Voor deze kosten zal dan ook bijzondere bijstand verstrekt moet worden, zoals bewindvoeringskosten. Voor sommige kosten is beleid vastgesteld. Wanneer een groter aantal minima aan de vastgestelde voorwaarden voldoet zal ook voor deze kosten bijstand moeten worden verstrekt. Hierdoor kunnen de kosten oplopen. Aangezien er al meerdere jaren een structureel tekort is op deze post is het verzoek het budget naar boven bij te stellen met € 60.000 structureel.

Wet inburgering (nieuwe wetgeving)
Met ingang van 1 juli 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet inburgering. Dit houdt in dat de gemeente de regie krijgt over de  Uitvoering van de inburgering. Hierbij wordt ook verwacht dat er een verbinding wordt gemaakt  met de uitvoering van de andere taken in het sociaal domein, in het bijzonder werk en participatie .

Vanaf 2021 wordt er een structurele bijdrage beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten in het gemeentefonds middels een integratie uitkering. Voor 2021 bedraagt deze uitkering € 16.746,  voor 2022 € 37.219 en vanaf 2023 € 40.946. Voorgesteld wordt deze middelen te alloceren voor de uitvoering van de wet.

Veilig thuis
De gemeente Doesburg heeft een gemeenschappelijke regeling met de VGGM, waaronder de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (VT) valt. VT is met ingang van 1 april 2017 een zelfstandige stichting geworden onder bestuurlijke aansturing van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De taken van de Stichting VT liggen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals genoemd in de Wmo. Stichting VT heeft hiertoe opdracht gekregen van 16, inmiddels 15, gemeenten in de regio Gelderland-Midden en regio West Veluwe Vallei. VT zet zich in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sinds de ingang van de verbeterde Meldcode per 1 januari 2019 wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op VT. Om deze reden is vorig jaar een incidenteel verzoek gedaan aan de deelnemende gemeenten voor ophoging van de subsidie. Voor de gemeente Doesburg betekende dit een ophoging met € 20.000 voor 2020. Onlangs hebben de deelnemende gemeenten ermee ingestemd om de incidentele ophoging van de subsidie van 2021 om te zetten naar een structurele ophoging. Dit betekent dat de raming bijgesteld moet worden met € 20.000 van € 62.466 naar € 82.466. 

Wmo huishoudelijke hulp
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit deze wet moet de gemeente er zorg voor dragen dat mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben, dit ook krijgen. Voorheen kon de gemeente een eigen bijdrage vragen voor deze hulp. Vanaf 2020 zegt de Wmo dat de gemeente het abonnementstarief moet hanteren. Dit betekent dat de burger ongeacht welke zorg hij vanuit de Wmo ontvangt een maximum eigen bijdrage van € 19,- per maand moet betalen. Deze wetswijziging draagt bij aan een aanzuigende werking van het gebruik van huishoudelijk hulp. En er is sprake van een daling van de inkomsten vanuit de eigen bijdrage, welke de gemeente tot voorheen ontving.

Een andere reden is dat de gemeente Doesburg meedoet aan de regionale aanbesteding voor huishoudelijke hulp. De kans is groot dat dit duurder uitvalt dan momenteel het geval is.

In 2019 had de overheid al een wetswijziging op de Wmo toegepast en een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen doorgevoerd. Dit heeft al gezorgd voor een aanzuigende werking en daling van inkomsten eigen bijdrage. Dit is terug te zien op het budget van FCL 1221 Wmo huishoudelijke hulp. De begroting was geraamd op € 918.057,-, terwijl de werkelijk kosten zijn uitgekomen op € 1.246.032,-.  De verwachting is dat deze tendens zich doorzet en dat de kosten hoger blijven door de invoering van het abonnementstarief en wellicht de aanbesteding. Vooralsnog wordt een structurele bijraming van € 230.000 voorgesteld.

Vroegsignalering schuldhulpverlening
Met ingang van 1 januari 2021 is er sprake van gewijzigde wetgeving in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In de nieuwe wet komt er een wettelijke taak voor vroegsignalering bij betalingsachterstanden bij de gemeente te liggen, zodat vroegtijdig gegevens uitgewisseld kunnen worden en inwoners in een vroeg stadium ondersteund kunnen worden bij het regelen/oplossen van hun betalingsachterstanden.

Bij een signaal van een schuldeiser (energieleverancier, drinkwaterleverancier, zorgverzekering, verhuurder) moet de gemeente een aanbod tot eerste gesprek doen, waarin de schuldenaar wordt gewezen op mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente. Hoe dat aanbod wordt gedaan betreft een beleidskeuze, dit kan namelijk schriftelijk of middels een huisbezoek. Als het aanbod voor een gesprek wordt geaccepteerd moet er binnen 4 weken na ontvangen van het signaal een gesprek plaatsvinden. Om het oppikken van de signalen mogelijk te maken zijn bevoegdheden om persoonsgegevens te verzamelen opgenomen in de nieuwe wetgeving.

Er worden geen extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze nieuwe taak. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn er wel middelen beschikbaar gesteld via de decentralisatie-uitkering om o.a. een impuls te geven aan verbetering van de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wanneer wij als gemeente uitvoering geven aan de vroegsignalering zal dit extra capaciteit vragen. De mate van capaciteit is afhankelijk van de manier waarop de signalen worden opgepakt. Het schriftelijk afhandelen van de signalen vraagt namelijk minder capaciteit dan het persoonlijk benaderen van de inwoners. Echter zal het schriftelijk benaderen ook minder effectief zijn dan het persoonlijk benaderen. Ongeacht voor welke werkwijze gekozen zal worden, de wettelijke taak voor vroegsignalering zal meer capaciteit vragen dan in de jaren tot en met 2020.

De werkzaamheden voor schuldhulpverlening en vroegsignalering worden uitbesteed aan de Kredietbank Nederland. Het budget hiervoor was in voorgaande jaren toereikend maar zal met het oog op vroegsignalering tekort schieten.

Een overzicht van de te verwachte kosten kan nog niet gegeven worden. Momenteel wordt met Kredietbank Nederland gekeken hoeveel extra capaciteit dit mogelijk vraagt en welke kosten dit met zich meebrengt.

Doelgroepenvervoer
De (gewijzigde) begroting BVO-DRAN 2020-2024 laat zien dat verwachting is dat de kosten voor Doesburg de komende jaren fors stijgen. In totaal met zo’n 300.000,- Deze verhoging is te verklaren uit meerderen factoren, te weten:

• Hogere kosten uit de voor het routegebonden vervoer na de nieuwe aanbesteding
• BTW-verhoging van 6% naar 9%
• Hoger aantal gebruikers van doelgroepenvervoer
• NEA-indexatie taxi vervoer voor 2020 6,7%
• Afbouw van subsidie van de Provincie.

Vorig jaar is een bezuiniging van 50.000,- afgesproken. Daar wordt aan gewerkt. Door deze bezuinigingen op te hogen aar 70.000,- kan de structurele post voor doelgroepen vervoer vastgesteld worden op 230.000,- in deze begroting

Professioneel vastgoedbeheer
Onze gemeentelijke gebouwen moeten professioneel worden beheerd omdat we willen dat

  • de gebouwen er goed en veilig bij staan;
  • de overeenkomsten met gebruikers uniform en zakelijk correct zijn.
  • we de kosten in de hand houden, inzichtelijk voor onszelf en de gebruikers
  • er voldoende expertise is om bij te dragen aan de uitvoering van de strategische koers vastgoed.
  • de kwetsbaarheid van het gebouwenbeheer wordt verkleind.

Doesburg vindt het niet wenselijk het gebouwenbeheer in eigen huis te organiseren. Expertise in huis halen leidt tot onvoldoende brede kennis is huis en ook te veel kwetsbaarheid in personele zin. Vooralsnog wordt voorgesteld voor een periode van 3 jaar € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Voorziening onderhoud gemeentegebouwen
De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening is € 488.570. Op dit moment is niet te voorspellen in hoeverre dit bedrag in positieve of negatieve zin moet worden bijgesteld. In het najaar van 2019 is gestart met het opstellen van de visie op gemeentelijk vastgoed. Op basis van deze vastgestelde visie wordt het Meerjaren Onderhoud Programma (MJOP) vastgesteld, waardoor er een goede koppeling ontstaat tussen visie, gemaakte keuzes voor de afzonderlijke gebouwen en onderhoud. Daarnaast is in 2019 een onderzoek gestart naar de contracten m.b.t. vastgoedbeheer. Het doel hiervan is het maken van een efficiencyslag. Ook bekijken we hoe één en ander opnieuw in de begroting moet worden opgebouwd en hoe we de taken en rollen van het gemeentelijk vastgoed(beheer) moeten beleggen. We gaan ervan uit dat deze verbeterslag leidt tot een transparant, verantwoord en toekomstbestendig vastgoedbeheer.

Binnenkort zullen wij met een uitgebreid voorstel komen over de gemeentelijke vastgoedportefeuille, de strategische keuzes hierin, de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) de gevolgen voor de voorziening en de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed.

Verzekeringen premieverhoging
Vorig jaar is de brandverzekering aanbesteed en dat had tot gevolg dat de premie met bijna 50% is gestegen.

 

Budget verruimende begrotingsvoorstellen

Allocatie IU Inburgering
Vanaf 2021 wordt er een structurele bijdrage beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten in het gemeentefonds middels een integratie uitkering. Voor 2021 bedraagt deze uitkering € 16.746,  voor 2022 € 37.219 en vanaf 2023 € 40.946 (zie ook de budget vragende begrotingsvoorstellen).

Wmo algemene voorzieningen
Uit het budget voor Wmo algemene voorzieningen werden de afgelopen jaren o.a. kosten voor ontmoetingsruimte Grotenhuys gedekt. De verwachting is dat hier de komende jaren een lager bedrag mee gemoeid zal zijn.

VVV bon mantelzorgers
Door de VVV bon te verlagen van € 100 naar € 50 kan een besparing van € 9.000 worden gerealiseerd.

Subsidie Caleidoz
Uit het budget ouderenwerk en inloop wordt een subsidie aan Caleidoz betaald. Door versobering kan hier op worden bezuinigd.

Drugspreventie
In drugspreventie is een plan van aanpak geschreven die op € 8.000 euro is begroot. Bepaalde  onderdelen daarvan, zoals ouderavonden op basisscholen, kunnen worden geschrapt.

Jongerenwerk
In de begroting is een post opgenomen voor muziekinstallatie, reparaties en dergelijk. Deze post wordt niet geheel uitgenut in de laatste jaren en kan met € 10.000 naar beneden worden bijgesteld.

Wijkraden
Het budget voor ondersteuning functioneren wijkraden wordt niet altijd geheel gebruikt. Deze wordt gehalveerd.

Verschuiving rioolheffing / OZB
Alle kosten voor riolering zitten vervat in het watertakenplan en worden vanuit de rioolheffing betaald. Een directe bezuiniging levert dus niets op voor de begroting Doesburg. Wat is het mogelijk de werkzaamheden verder uit te smeren, zodat de jaarlijkse dotatie met € 50.000 naar beneden kan worden bijgesteld. Vervolgens kan de rioolheffing met 50k omlaag worden gebracht en tegelijkertijd  de OZB met € 50.000 omhoog. Zodoende kan de begroting met € 50.000 worden verruimd terwijl de belastingdruk gelijk blijft.

Administratieve lasten CJG
Door de invoering van het registratie systeem Mens Centraal kan een besparing de administratieve lasten van het CJG worden gerealiseerd van € 10.000 per jaar.

Innovatiebudget jeugdzorg
Het innovatiebudget kan met € 10.000 per jaar omlaag tot € 15.000. Dit bedrag is nodig voor pleegzorg/buurtzorg/kansrijke start.

Taakstelling specialistische hulp 18-
Met de invoering van het systeem Mens Centraal is het voor het eerst mogelijk verhelderende feedback aan de verwijzers te geven. Het is dan wel van het grootste belang dat dit leerproces in goede samenwerking en vertrouwen gaat gebeuren. De insteek is om dan onnodige doorverwijzingen er uit te kunnen halen bij het Jeugdteam huisartsen. Daar kan een gefaseerd te halen target van € 50.000 aan worden gekoppeld.

Plaagdierenbestrijding (roeken)
Het bestrijden van de roeken is jarenlang al een lastige zaak, ondanks alle inspanningen. De roeken keren steeds terug. Daarom kan het budget worden gehalveerd, om zodoende alleen het hoogst noodzakelijk te doen om de overlast in de perken te houden.

Onderwijs (diverse posten)
Een aantal onderwijs deelbudgetten kunnen worden geschrapt. In totaliteit gaat het hierbij om een structureel bedrag van € 18.000

Dierenasiel
Huidige budget wordt niet geheel gebruikt en kan met € 4.000 verlaagd worden.

Buurtacademie
Het budget voor de buurtacademie kan met € 10.000 worden verlaagd.

Crisisbeheersing
Op deze post kan € 14.000 structureel vervallen.

Toezicht en handhaving
Vermindering van de beschikbare formatie voor toezicht en handhaving openbare orde met 0,5 fte levert een besparing op van € 30.000 per jaar.

Buurtbemiddeling
Stoppen met buurtbemiddeling levert € 4.200 per jaar op.

Werk en inkomen
Door een aantal versoberingen kan een besparing van € 70.500 worden gerealiseerd:

Tegemoetkoming chronisch zieken verlagen van € 200,00 per jaar naar € 150,00 per jaar (€ 31.500)
Compensatie eigen risico / gemeentepolis verlagen gemeentelijke bijdrage met € 13,52 (30.300)
Week van het geld afschaffen (€ 8.500)

Schoonmaakkosten stadhuis
Door de plaatsing van duivenhekjes voor de ramen van het stadhuis in 2020 kan vanaf 2021 ongeveer € 15.000 worden bespaard op schoonmaakkosten.

Verkoop Nieuwstraat 2-4 en Harmonie (excl. boekwinst)
Door de Nieuwstaat 2-4 en het gebouw van de Harmonie af te stoten kan een besparing worden gerealiseerd van € 30.000 vanaf 2022.

Bezuiniging economie
Voor 2021 stond nog een te realiseren bezuiniging van €40.000 die ingevuld moest worden. Dit bedrag is inmiddels meer dan gerealiseerd door o.a.  te stoppen met de deelname aan Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (dit heeft geen grote gevolgen voor Doesburg, op het gebied van Toerisme werken we voornamelijk samen met de Regio Achterhoek) en een lagere inzet van de stadspromotor. Per saldo kan € 1.500 extra worden ingeboekt.

Sluiting en verkoop sportzaal Armgardstraat
Door sluiting en verkoop van de sportzaal aan de Armgardstraat kan een besparing worden gerealiseerd van € 25.000 per jaar vanaf 2022.

Halvering aantal afvalbakken openbare ruimte
Doesburg heeft 265 afval/prullenbakken in de openbare ruimte staan. Dit is ruim 2x meer dan vergelijkbare gemeentes. Voorstel is om de helft weg te halen waarmee een kostenbesparing (menskracht-tractie-stortkosten- vervanging afvalbakken) kan worden gerealiseerd van € 20.000.

Aanpassing areaal onderhoudsbestek groen
In 2018/2019 zijn de beheerarealen grotendeels geïnventariseerd en aangepast. Deze zijn nu doorgerekend, er is in werkelijkheid minder areaal. Het verschil in areaal laat een wijziging van € 67.000 zien.

Stoppen met schapen begrazing
Stoppen met schapen begrazing en in plaats daarvan 1 keer maaien en afvoeren per jaar levert een besparing op van ongeveer € 7.000 per jaar.

Halvering budget eenmalige subsidies
Halvering van het budget voor eenmalige subsidies levert een bezuiniging op van € 5.000.

Besparing 1 FTE wethouders
Voorgesteld wordt vanaf de volgende zittingsperiode 1 fte wethouders te schrappen. Hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd van € 70.000 per jaar.

Besparing organisatie/overhead
Wij zijn voornemens per 2022 te besparen op onze interne organisatie.  Het streven is hiermee € 200.000 te besparen.

Meeropbrengst toeristenbelasting
Uit een controle is gebleken dat de aangiftes van het aantal overnachtingen v.w.b. de toeristenbelasting, waarop ook de ramingen in onze begroting zijn gebaseerd, te laag zijn geweest. Er kan op basis van het juiste aantal een meeropbrengst worden ingeboekt van € 5.500 per jaar.

 Structuur- en bestemmingsplannen
Voor dit budget worden de bestemmingsplannen van ons grondgebied actueel gehouden en geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten, actualiteiten of ambities. Ook wordt dit budget ingezet voor het opstellen van nieuw beleid ( bv. detailhandel structuurvisie en beleidsregels kruimelgevallenregeling) en het opstellen van structuurvisies. We stellen voor € 8.000 op dit budget te bezuinigen.

Deskundigenkosten BWT
Dit budget wordt gebruikt voor controle van statische berekeningen. Gelet op de uitgaven van de laatste jaren kan een besparing van € 4.830 worden ingeboekt.

Subsidies Musea
Voorgesteld wordt om op dit budget een besparing te realiseren van € 2.900.

Subsidies overige oudheidkunde
Op dit budget kan een besparing worden gerealiseerd van € 1.800.

Niet declarabele bijstandskosten
Dit budget kan met € 3.000 worden verlaagd.

Monumentenzorg
Voorgesteld wordt om een bezuiniging van € 4.500 te realiseren op monumentenzorg.

Kermis
Op de kosten van de kermis kan naar verwachting € 2.000 worden bespaard.

Media
In verband met de opheffing van de stichting programmaraad, kan naar verwachting een besparing worden gerealiseerd van € 3.500.

Nullijn hanteren
Door volgend jaar de nullijn te hanteren en de betreffende budgetten niet te verhogen met een inflatiecorrectie kan een besparing worden gerealiseerd van € 250.000.

Formeel en materieel eindsaldo

Het formele en materiële saldo van de begroting 2021-2024 is met inbegrip van de bovenstaande begrotingsvoorstellen als volgt:

Formeel saldo

  2021 2022 2023 2024
Formeel saldo primitieve begroting 194.105 39.723 252.588 489.053
Budget vragende voorstellen 1.249.000 1.041.259 1.056.207 1.026.155
Budget verruimende voorstellen 740.030 829.730 913.730 913.730
Formeel saldo inclusief uitkomsten integrale afweging -314.865 -171.806 110.111 376.628

 

 

Materieel saldo

  2021 2022 2023 2024
Materieel saldo primitieve begroting 245.360 54.978 267.843 504.308
Structurele budget vragende begrotingsvoorstellen 975.000 1.002.259 1.026.207 1.026.155
Structurele budget verruimende voorstellen 740.030 829.730 913.730 913.730
Materieel saldo inclusief uitkomsten integrale afweging 10.390 -117.551 155.366 391.883