Voorwoord

Voorwoord

Beste gemeenteraad van Doesburg,

In 2020 zijn we in de greep van het Covid 19 virus gekomen. Wat dit exact betekent voor de gemeentelijke financiën, is nog niet duidelijk. Dat het een grote impact heeft op onze samenleving wel. Waar het college vorig jaar nog met het voorstel kon komen, om flink te investeren in Doesburg, ziet dat beeld er dit jaar anders uit. Ook Doesburg ontkomt er niet aan om te bezuinigen, zeker als we een sluitende begroting willen maken. En dat is wel het uitgangspunt geweest: een realistische begroting, bij voorkeur materieel sluitend, zodat we de Algemene Reserve kunnen bewaren voor tegenvallers.

Dit is de derde begroting van dit college. Het uitgangspunt van beleid voor deze periode is het coalitieakkoord “Vol energie!”. De ambities en de doelen uit het coalitieakkoord hebben we vertaald naar vier pijlers. Deze pijlers doen ook recht aan uw wensen als raad. De ambities en doelen uit het coalitieakkoord zijn vertaald naar concreet beleid. Hier hebben we de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd.

De kadernota voor 2021 was nog ‘beleidsarm’ ingestoken, door het Covid-19 virus. De programmabegroting voor 2021-2024, bevat voornamelijk onontkoombare, extra uitgaven. Er is financieel geen ruimte om nieuwe beleidsonderwerpen op te pakken. De budget verruimende maatregelen die we voorstellen, hebben we zoveel mogelijk in balans proberen te zoeken; iedereen draagt zijn steentje bij: inwoners, bestuur en ambtelijk apparaat. Hierbij heeft het college getracht zo dicht mogelijk bij het coalitieakkoord te blijven.

De financiële positie van onze stad is goed te noemen, met genoeg buffers. Dat willen we voor de toekomst graag zo houden om onze én uw ambities en doelen waar te kunnen maken. Dit zal de komende jaren een uitdaging worden, omdat er toch een aantal donkere wolken aan komen drijven. Deze zullen de gemeentelijke financiën verder onder druk kunnen zetten, zoals de opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds. We zullen met elkaar in goed overleg keuzes moeten gaan maken voor Doesburg en haar inwoners.

 

Hoogachtend,

 

Burgermeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

Peter Werkman

 

Loes van der Meijs