Sitemap

Integrale voortgangsrapportage 2018-2022 (IVR) Blz. 1
Integrale voortgangsrapportage 2018-2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 6
Korte beschrijving Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 9
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 10
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 11
1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 12
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 13
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 14
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 15
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 16
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 17
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 18
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 19
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 20
Wat mag het kosten? Blz. 21
BBV beleidsindicatoren Blz. 22
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 23
Korte beschrijving Blz. 24
Wat willen we bereiken? Blz. 25
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 26
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 27
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 28
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 29
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 30
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 31
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 32
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 33
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 34
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 35
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 36
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 37
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 38
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 39
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 40
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 41
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 42
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 43
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 44
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 45
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 46
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 47
Wat mag het kosten? Blz. 48
BBV beleidsindicatoren Blz. 49
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 50
Korte beschrijving Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 53
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 54
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 55
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 56
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 57
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 58
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 59
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 60
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 61
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 62
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 63
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 64
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 65
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 66
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 67
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 68
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 69
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 70
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 71
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 72
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 73
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 74
Woningbouw Beinum West. Blz. 75
Woningbouw Koppelweg. Blz. 76
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 77
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 78
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 79
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 80
Implementatie Omgevingswet. Blz. 81
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 82
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 83
Wat mag het kosten? Blz. 84
BBV beleidsindicatoren Blz. 85
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 86
Korte beschrijving Blz. 87
Wat willen we bereiken? Blz. 88
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 89
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 90
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 91
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 92
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 93
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 94
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 95
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 96
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 97
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 98
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 99
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 100
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 101
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 102
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 103
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 104
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 105
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 106
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 107
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 108
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 109
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 110
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 111
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 112
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 113
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 114
Wat gaat het kosten? Blz. 115
BBV beleidsindicatoren Blz. 116
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 117
Korte beschrijving Blz. 118
Wat willen we bereiken? Blz. 119
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 120
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 121
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 122
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 123
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 124
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 125
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 126
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 127
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 128
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 129
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 130
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 131
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 132
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 133
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 134
Wat mag het kosten? Blz. 135
BBV beleidsindicatoren Blz. 136
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 137
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 138
Belangrijke financiële ontwikkelingen Blz. 139
Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen Blz. 140
Lopende investeringen Blz. 141
Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) Blz. 142
Stand van zaken investeringen Blz. 143
Kleurenstatus investeringen Blz. 144
Doelstellingen Blz. 145
Lopende investeringen Blz. 146
71028003 Auto Pick-up 2022 Blz. 147
71028004 Skatebaan jongeren Blz. 148
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis Blz. 149
71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 Blz. 150
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Blz. 151
71041002 ICT Omgevingswet Blz. 152
71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 Blz. 153
71041004 Belastingapplicatie 2022 Blz. 154
71064000 aandelen Alliander N.V. 2021 Blz. 155
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 156
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Blz. 157
71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr Blz. 158
71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 Blz. 159
71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 Blz. 160
71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Blz. 161
71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Blz. 162
71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Blz. 163
71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten Blz. 164
71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) Blz. 165
71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar) Blz. 166
71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar) Blz. 167
71241012 Investering riolering 2022 (AT 40 jaar) Blz. 168
71241014 Investering riolering 2022 (AT 5 jaar) Blz. 169
71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) Blz. 170
71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Blz. 171
71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Blz. 172
71277000 Vitale Binnenstad Algemeen Blz. 173
71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin Blz. 174
71277010 Vitale Binnenstad De Bleek Blz. 175
71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten Blz. 176
71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer Blz. 177
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Blz. 178
71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) Blz. 179
71331001 Civiele kunstwerken 2022 Blz. 180
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 181
78100106 Woning Koppelweg 22 Blz. 182
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 183
71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw Blz. 184
71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel Blz. 185
71028006 Project Flora 23 Blz. 186
71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg Blz. 187
Reserves en voorzieningen Blz. 188
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
Voorzieningen Blz. 191
79103016 Voorz Onderh gemeentegebouwen 3016 Blz. 192
79103049 VRZ riolering middelen derden Blz. 193
79103054 Voorz Turfhaven (incl. camperplaatsen) 3054 Blz. 194
Kleurenstatus reserves Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
Reserves Blz. 197
79101002 Algemene reserve mobiel 1002 Blz. 198
79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2015 Blz. 199
79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 2044 Blz. 200
79102051 Bestemm Res mob fonds parkeercapaciteit 2051 Blz. 201
79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 2057 Blz. 202
79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 2058 Blz. 203
79102059 Bestemm Res speeltoestellen 2059 Blz. 204
79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) 2060 Blz. 205
79102068 Reserve overgehevelde midddelen 2068 Blz. 206
79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 2070 Blz. 207
79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 2072 Blz. 208
79102062 BR groot Ond kapitaalgoed (tijdelijk) 2062 Blz. 209
79101005 Bestemmingsreserve wegen Blz. 210
79101006 Bestemmingsreserve Wachtgeld Blz. 211
79101007 Bestemmingsreserve SW bedrijven Blz. 212
Bijlagen Blz. 213
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 214
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 215
Benchmark taakvelden Blz. 216
Benchmark Blz. 217
BBV beleidsindicatoren in intern perspectief Blz. 218
BBV beleidsindicatoren Blz. 219
BBV beleidsindicatoren in extern perspectief Blz. 220
BBV beleidsindicatoren extern vergeleken Blz. 221
Toelichting taakvelden Blz. 222
Toelichting taakvelden BBV Blz. 223
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap