Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Integrale voortgangsrapportage (IVR) Blz. 1  
Integrale voortgangsrapportage Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 6  
Korte beschrijving Blz. 7  
Wat willen we bereiken? Blz. 8  
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 9  
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 10  
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 11  
1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 12  
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 13  
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 14  
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 15  
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 16  
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 17  
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 18  
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 19  
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 20  
Wat mag het kosten? Blz. 21  
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 22  
Korte beschrijving Blz. 23  
Wat willen we bereiken? Blz. 24  
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 25  
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 26  
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 27  
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 28  
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 29  
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 30  
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 31  
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 32  
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 33  
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 34  
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 35  
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 36  
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 37  
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 38  
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 39  
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 40  
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 41  
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 42  
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 43  
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 44  
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 45  
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 46  
Wat mag het kosten? Blz. 47  
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 48  
Korte beschrijving Blz. 49  
Wat willen we bereiken? Blz. 50  
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 51  
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 52  
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 53  
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 54  
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 55  
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 56  
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 57  
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 58  
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 59  
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 60  
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 61  
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 62  
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 63  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 64  
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 65  
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 66  
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 67  
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 68  
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 69  
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 70  
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 71  
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 72  
Woningbouw Beinum West. Blz. 73  
Woningbouw Koppelweg. Blz. 74  
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 75  
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 76  
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 77  
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 78  
Implementatie Omgevingswet. Blz. 79  
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 80  
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 81  
Wat mag het kosten? Blz. 82  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 83  
Korte beschrijving Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 86  
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 87  
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 88  
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 89  
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 90  
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 91  
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 92  
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 93  
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 94  
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 95  
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 96  
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 97  
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 98  
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 99  
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 100  
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 101  
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 102  
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 103  
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 104  
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 105  
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 106  
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 107  
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 108  
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 109  
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 110  
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 111  
Wat gaat het kosten? Blz. 112  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 113  
Korte beschrijving Blz. 114  
Wat willen we bereiken? Blz. 115  
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 116  
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 117  
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 118  
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 119  
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 120  
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 121  
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 122  
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 123  
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 124  
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 125  
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 126  
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 127  
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 128  
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 129  
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 130  
Wat mag het kosten? Blz. 131  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 132  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 133  
Belangrijke financiële ontwikkelingen Blz. 134  
Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen Blz. 135  
Overige financële ontwikkelingen Blz. 136  
Stand van zaken projecten Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
Bedrijfsvoeringsprojecten Blz. 139  
Project Digitaal Werken en Dienstverlenen Blz. 140  
Project Renovatie en herinrichting Bestuursvleugel stadhuis Doesburg Blz. 141  
Project implementatie inkoopsysteem en verplichtingenadministratie (P2P) Blz. 142  
Fysieke projecten Blz. 143  
Project Reconstructie Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat Blz. 144  
Project Vitale Binnenstad Blz. 145  
Project Herontwikkeling centrum Beinum Blz. 146  
Project Herontwikkeling locatie Halve Maanweg Blz. 147  
Project Woningbouw Beinum West Blz. 148  
Project Beleef de Linies Blz. 149  
Project Restauratie en herbestemming Commanderije Blz. 150  
Project Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 151  
Project PéGé woningen De Ooi Blz. 152  
Project De Blauwe Knoop Blz. 153  
Project Omgevingswet Blz. 154  
Project Naar buiten in Beinum Blz. 155  
Project Energietransitie Blz. 156  
Sociale projecten Blz. 157  
Project Inrichting voorportaal sociaal domein Blz. 158  
Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) Blz. 159  
Stand van zaken investeringen Blz. 160  
Kleurenstatus investeringen Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
Lopende investeringen Blz. 163  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 164  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 165  
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten Blz. 166  
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 167  
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten Blz. 168  
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 169  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 170  
76700001 ICT-3 D`s Blz. 171  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 172  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 173  
71104002 Reconstructie Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Blz. 174  
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Blz. 175  
70026129 ICT fysiek domein Blz. 176  
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Blz. 177  
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 Blz. 178  
71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten Blz. 179  
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Blz. 180  
71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) Blz. 181  
71041002 ICT Omgevingswet Blz. 182  
71277000 Vitale Binnenstad Blz. 183  
71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) Blz. 184  
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Blz. 185  
71258000 Herinr.gebied rondom PeGe woningen Algemeen Blz. 186  
71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar) Blz. 187  
71258001 Herinr.gebied rondom PeGe woningen Riolering Blz. 188  
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
Voorzieningen Blz. 191  
79103003 Voorziening wegen Blz. 192  
79103016 Voorz. onderhoud gemeentegebouwen Blz. 193  
79103018 Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders Blz. 194  
79103049 Voorziening niet gerealiseerde kap.lst. riolering Blz. 195  
79103054 Vrz. onderhoud Turfhaven(incl. camperplaatsen Blz. 196  
79103048 Voorziening vervangingsinvesteringen riolering Blz. 197  
Kleurenstatus reserves Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
Reserves Blz. 200  
79101001 Algemene reserve immobiel Blz. 201  
79101002 Algemene reserve mobiel Blz. 202  
79102015 Best.res. arbeidsvoorwaardenmaatregelen Blz. 203  
79102044 Best.res. kapitaallasten Blz. 204  
79102051 Reserve mobiliteitsfonds parkeercapaciteit Blz. 205  
79102057 Reserve Openbare verlichting Blz. 206  
79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs (IHP) Blz. 207  
79102059 Reserve speeltoestellen Blz. 208  
79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) Blz. 209  
79102068 Reserve overgehevelde midddelen Blz. 210  
79102071 Bestemmingsreserve Inrichtingsplan Sociaal Domein Blz. 211  
79102070 Bestemmingsreserve Digitaal werken Blz. 212  
79102072 Bestemmingsreserve Rehabilitatie wegen Blz. 213  
79102062 BR groot onderhoud kapitaalgoederen (tijdelijk) Blz. 214  
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 215  
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 216  
Benchmark taakvelden Blz. 217  
Benchmark Blz. 218  
BBV beleidsindicatoren in intern perspectief Blz. 219  
BBV beleidsindicatoren Blz. 220  
BBV beleidsindicatoren in extern perspectief Blz. 221  
BBV beleidsindicatoren extern vergeleken Blz. 222  
Toelichting taakvelden Blz. 223  
Toelichting taakvelden BBV Blz. 224