Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Inhoudsopgave Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Visie Blz. 8  
Visie Blz. 9  
Bestuurlijke structuur Blz. 10  
Bestuurlijke structuur Blz. 11  
Jaarverslag 2017 Blz. 12  
Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg Blz. 13  
Korte beschrijving Blz. 14  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 15  
Programmadoelen Blz. 16  
1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte. Blz. 17  
We gaan de gemeenteraad meer actief informeren over veiligheid en handhaving. Blz. 18  
1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent. Blz. 19  
We gaan het belang van en het vergroten van de effectiviteit van samenwerking met andere gemeenten en met de regio benadrukken. Blz. 20  
1.3 We geven uitvoering aan het communicatieplan en realiseren een verdere professionalisering van de communicatie. Blz. 21  
1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes. Blz. 22  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 23  
Wat heeft het gekost? Blz. 24  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 25  
Beleidsindicatoren Blz. 26  
Verbonden partijen Blz. 27  
Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg Blz. 28  
Korte beschrijving Blz. 29  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 30  
Programmadoelen Blz. 31  
2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving. Blz. 32  
We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied. Blz. 33  
We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin. Blz. 34  
We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein. Blz. 35  
2.2. Ten aanzien van verkeer en vervoer streven wij naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 36  
We doen verkeerskundig onderzoek ontwerp Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat. Blz. 37  
We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg. Blz. 38  
We gaan straatnaamborden uniformeren. Blz. 39  
We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op. Blz. 40  
2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. Blz. 41  
We realiseren een nieuwe milieustraat plus stadswerf op de locatie Den Helder. Blz. 42  
2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad. Blz. 43  
We gaan het monumentenbeleid continueren. Blz. 44  
2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten. Blz. 45  
2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen. Blz. 46  
We stellen een energiebeleidsplan op. Blz. 47  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 48  
Wat heeft het gekost? Blz. 49  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 50  
Beleidsindicatoren Blz. 51  
Verbonden partijen Blz. 52  
Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg Blz. 53  
Korte beschrijving Blz. 54  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 55  
Programmadoelen Blz. 56  
3.1 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken. Blz. 57  
We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten Blz. 58  
We gaan het centrum van de wijk Beinum herinrichten. Blz. 59  
We geven het Kleine Stedenbeleid een vervolg. We gaan een plan opstellen voor regionale samenwerking met een duidelijk profiel van Doesburg en benutten subsidiemogelijkheden (waaronder de EU regio en een eventueel vervolg op KSB-3). Blz. 60  
3.2 We willen de promotie van onze stad verbeteren. Blz. 61  
3.3 We willen in samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een nieuwe ruimtelijke structuurvisie ontwikkelen. Blz. 62  
We gaan de locatie Koppelweg herstructureren door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen. Blz. 63  
We leveren de KSB-projecten Turfhaven, Kloosterstraat, Sportaccommodatie Oranjesingel, Onderdelen van project Beleef de Linies en Commanderije op. Blz. 64  
3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen. Blz. 65  
We leggen woningbouwafspraken vast. Blz. 66  
3.5 We willen de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum revitaliseren. Blz. 67  
We revitaliseren de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum Blz. 68  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 69  
Wat heeft het gekost? Blz. 70  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 71  
Beleidsindicatoren Blz. 72  
Verbonden partijen Blz. 73  
Programma 4 | Zorg in Doesburg Blz. 74  
Korte beschrijving Blz. 75  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 76  
Programmadoelen Blz. 77  
4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen Blz. 78  
Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken Blz. 79  
Nieuw Wmo-beleidsplan opstellen Blz. 80  
Volgende stap in het anders inrichten van Gestructureerd Huishouden Blz. 81  
4.2 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren Blz. 82  
Integraal werken: Jeugd, Wmo en Participatie Blz. 83  
Integratie van vluchtelingen Blz. 84  
Transitie vervoer: doelgroepenvervoer gaat over naar AVAN. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht. Blz. 85  
Vluchtelingen: we moeten voldoen aan de wettelijke opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. Blz. 86  
Volgende stap wat betreft de inzet van eigen netwerk: trainen van professionals Blz. 87  
We richten drie integrale kindcentra (IKC’s) in Blz. 88  
4.4 Wij willen maatwerk leveren Blz. 89  
4.5 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken Blz. 90  
Armoedebeleid: we zetten in op het voorkomen van schulden en hebben specifiek aandacht voor kinderen Blz. 91  
Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches. Blz. 92  
4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie. Blz. 93  
4.7 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken Blz. 94  
Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet Blz. 95  
Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP) Blz. 96  
Oppakken regiefunctie Blz. 97  
4.8 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten. Blz. 98  
Inkoop en contract-management voor Jeugd en Wmo via de regio Blz. 99  
Concrete belangrijke (eind)resultaten in 2017 Blz. 100  
Wat heeft het gekost? Blz. 101  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 102  
Beleidsindicatoren Blz. 103  
Verbonden partijen Blz. 104  
Programma 5 | Algemene dienst en financiën Blz. 105  
Korte beschrijving Blz. 106  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 107  
Programmadoelen Blz. 108  
5.1 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden. Blz. 109  
5.2 We willen richting wijkraden duidelijke en realistische verwachtingen creëren. Blz. 110  
5.3 We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude. Blz. 111  
We gaan de klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit van de organisatie vergroten. Blz. 112  
5.4 We willen een financieel gezonde gemeente zijn met minimaal een tweejaarlijks materieel sluitende begroting. Blz. 113  
We realiseren een materieel sluitende begroting door o.a. Begroting in Balans (BIB). Blz. 114  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 117  
Beleidsindicatoren Blz. 118  
Verbonden partijen Blz. 119  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 120  
Wat heeft 't gekost? Blz. 121  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 122  
Paragrafen Blz. 123  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 124  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 125  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 126  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 127  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 128  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 129  
Paragraaf D | Financiering Blz. 130  
Paragraaf D | Financiering Blz. 131  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 132  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 133  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 134  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 135  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 136  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 137  
Jaarrekening 2017 Blz. 138  
Balans Blz. 139  
Activa en Passiva Blz. 140  
Saldi Baten & Lasten Blz. 141  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma Blz. 142  
Waarderingsgrondslagen Blz. 143  
Waarderingsgrondslagen Blz. 144  
Toelichting op de Balans Blz. 145  
ACTIVA Blz. 146  
Vaste activa Blz. 147  
Voorraden Blz. 148  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 149  
Liquide middelen Blz. 150  
Overlopende activa Blz. 151  
PASSIVA Blz. 152  
Eigen vermogen Blz. 153  
Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve Blz. 154  
Voorzieningen Blz. 155  
Vaste schulden Blz. 156  
Netto vlottende schulden Blz. 157  
Overlopende passiva Blz. 158  
Van derden verkregen middelen Blz. 159  
Waarborgen en garanties Blz. 160  
Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 161  
Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 162  
Rechtmatigheid Blz. 163  
Rechtmatigheid Blz. 164  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 165  
Analyse van de grootste afwijkingen in de lasten per programma Blz. 166  
Gerealiseerd resultaat Blz. 167  
Gerealiseerd resultaat Blz. 168  
Toelichting op rekening baten en lasten Blz. 169  
Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting Blz. 170  
Incidentele baten en lasten Blz. 171  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 172  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 173  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 174  
Wet Normering Topinkomens Blz. 175  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector Blz. 176  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 177  
SiSa opgave Blz. 178  
Stand van zaken investeringsprogramma Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Investeringen Blz. 181  
70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK) Blz. 182  
70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) Blz. 183  
70026109 Bedrijfsprocessen beschrijven Blz. 184  
70026110 Digimelding Blz. 185  
70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS) Blz. 186  
70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Blz. 187  
70026115 DigiD machtigen Blz. 188  
70026118 Handelsregister (NHR) Blz. 189  
70026119 Midoffice Blz. 190  
70026120 Modernisering GBA (mGBA) Blz. 191  
70026122 Mijn overheid Blz. 192  
70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT) Blz. 193  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 194  
70026127 Update WABO programmatuur Blz. 195  
71028000 VW transporter Blz. 196  
71028001 Renault Kangoo Blz. 197  
71040000 Discussiesysteem en versterker Blz. 198  
71040001 Verbouwen zolderkamers Blz. 199  
71041000 Aanschaf applicatie IKB Blz. 200  
71104000 Aanleg fietspad Den Helder Blz. 201  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 202  
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat Blz. 203  
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten Blz. 204  
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 205  
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten Blz. 206  
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 207  
71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg Blz. 208  
71152000 Verplaatsing tennisaccomodatie Blz. 209  
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg Blz. 210  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 211  
74210203 Verbouw IKC De Wetelaar Blz. 212  
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi Blz. 213  
75410103 Noodsanering Nieuwstraat Blz. 214  
76700001 ICT-3 Ds Blz. 215  
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde Blz. 216  
77220015 Ombouw stelsel Campstede Blz. 217  
77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles Blz. 218  
77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen Blz. 219  
77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles Blz. 220  
77220029 Aanpassing stelsel Beinum Blz. 221  
77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles Blz. 222  
77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen Blz. 223  
77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS Blz. 224  
77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg) Blz. 225  
77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II Blz. 226  
77220040 Implementatie waterloket Blz. 227  
77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten Blz. 228  
77220042 Voorlichtingsplan Blz. 229  
77220043 OAS Olburgen Blz. 230  
77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie Blz. 231  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 232  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 233  
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder Blz. 234  
79220211 Software tbv FBB administratie Blz. 235  
79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair weth.kamer+flexpl) Blz. 236  
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers) Blz. 237  
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten) Blz. 238  
Stand van zaken Investeringsprogramma Blz. 239  
Financiële tabel met investeringen Blz. 240  
Bijlagen Blz. 241  
Toelichting reserves en voorzieningen Blz. 242  
Reserves Blz. 243  
Voorzieningen Blz. 244  
Van derden verkregen middelen Blz. 245  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 246  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 247  
Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld Blz. 248  
Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld Blz. 249