Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Inleiding en leeswijzer Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Financiële samenvatting en besluitvorming Blz. 7  
Financiële samenvatting en besluitvorming Blz. 8  
Bestuurlijke structuur Blz. 9  
Bestuurlijke structuur Blz. 10  
Jaarverslag 2018 Blz. 11  
Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg Blz. 12  
Korte beschrijving Blz. 13  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 14  
Programmadoelen Blz. 15  
1.01 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte. Blz. 16  
We meten middels de veiligheidsmonitor de tevredenheid van de burger en stellen op basis daarvan de veiligheidsagenda bij. Blz. 17  
1.02 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent. Blz. 18  
We zetten in 2018 stappen in verdere digitalisering en zaakgericht werken waardoor de dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker wordt (click, call, face). Blz. 19  
1.03 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid. Blz. 20  
In 2018 vindt er een actualisatie van ons communicatiebeleid plaats. Blz. 21  
1.04 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes. Blz. 22  
We gaan het commissie-systeem vernieuwen. Blz. 23  
Wat heeft het gekost? Blz. 24  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 25  
Beleidsindicatoren Blz. 26  
Verbonden partijen Blz. 27  
Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg Blz. 28  
Korte beschrijving Blz. 29  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 30  
Programmadoelen Blz. 31  
2.01 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving. Blz. 32  
We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten Blz. 33  
We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied. Blz. 34  
We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin. Blz. 35  
We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein. Blz. 36  
2.02 We streven ten aanzien van verkeer en vervoer naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 37  
Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat. Blz. 38  
We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg. Blz. 39  
We gaan straatnaamborden uniformeren. Blz. 40  
We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op. Blz. 41  
2.03 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. Blz. 42  
2.04 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad. Blz. 43  
Afronden inventarisatie gemeentelijke monumenten. Blz. 44  
Evaluatie monumentenbeleid. Blz. 45  
We gaan het monumentenbeleid continueren. Blz. 46  
2.05 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten. Blz. 47  
Onderzoek toekomst overdekte sportaccommodaties. Blz. 48  
2.06 We willen energiebesparende maatregelen treffen. Blz. 49  
Opstellen uitvoeringsprogramma routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050. Blz. 50  
We stellen een energiebeleidsplan op. Blz. 51  
Wat heeft het gekost? Blz. 52  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 53  
Beleidsindicatoren Blz. 54  
Verbonden partijen Blz. 55  
Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg Blz. 56  
Korte beschrijving Blz. 57  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 58  
Programmadoelen Blz. 59  
3.01 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken. Blz. 60  
Herontwikkeling centrum Beinum tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie. Blz. 61  
Herontwikkeling GTW loods Turfhaven Blz. 62  
Uitbreiding bedrijventerrein Verhuellweg ten behoeve van Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg. Blz. 63  
We geven het Kleine Stedenbeleid een vervolg. We gaan een plan opstellen voor regionale samenwerking met een duidelijk profiel van Doesburg en benutten subsidiemogelijkheden (waaronder de EU regio en een eventueel vervolg op KSB-3). Blz. 64  
3.02 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen. Blz. 65  
Realisatie deelprojecten Beleef de Linies. Blz. 66  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 67  
Evaluatie stichting Centrum Belang Doesburg. Blz. 68  
Revitaliseren bedrijventerrein Beinum. Blz. 69  
3.04 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen. Blz. 70  
Doorontwikkelen locatie Beinum West. Blz. 71  
Herontwikkeling locatie Halve Maanweg. Blz. 72  
Herstructurering locatie Koppelweg door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen.. Blz. 73  
We leggen woningbouwafspraken vast. Blz. 74  
Wat heeft het gekost? Blz. 75  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 76  
Beleidsindicatoren Blz. 77  
Verbonden partijen Blz. 78  
Programma 4 | Zorg in Doesburg Blz. 79  
Korte beschrijving Blz. 80  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 81  
Programmadoelen Blz. 82  
4.01 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen Blz. 83  
Coördinatiepunt eenzaamheid inrichten. Blz. 84  
Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken Blz. 85  
Nieuw Wmo-beleidsplan opstellen Blz. 86  
Opstellen toekomstagenda vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 87  
4.02 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren Blz. 88  
Doorontwikkelen jeugdteam. Blz. 89  
Integraal werken: Jeugd, Wmo en Participatie Blz. 90  
Integrale toegang: inrichten voorportaal (Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen). Blz. 91  
Realiseren van een breed aanbod aan voorzieningen in samenwerking met de Regio Centraal Gelderland. (Inkoop en contractmanagement middels I.A.S.) Blz. 92  
Samenvoegen Jeugd- en Sociaal team. Blz. 93  
Volgende stap in het anders inrichten van Gestructureerd Huishouden Blz. 94  
Volgende stap wat betreft de inzet van eigen netwerk: trainen van professionals Blz. 95  
We richten drie integrale kindcentra (IKC’s) in Blz. 96  
4.03 Wij willen maatwerk leveren Blz. 97  
Monitoren/evalueren Wmo-ondersteuning. Blz. 98  
4.04 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken Blz. 99  
Armoedebeleid: we zetten in op het voorkomen van schulden en hebben specifiek aandacht voor kinderen Blz. 100  
Extra aandacht voor vroegsignalering van problematiek en afstemming, o.a. door goede verbinding CJG/jeugdteam met onderwijs, kinderopvang en JGZ (consultatiebureau en verloskundigen). Blz. 101  
Het onderwijsachterstandenbeleid vereenvoudigen en breder inzetten. Blz. 102  
Inpassen CJG in Voorportaal. Blz. 103  
Inpassen re-integratie en participatie in Voorportaal. Blz. 104  
Ontmoetingsplek inrichten. Blz. 105  
Schulddienstverlening inpassen in Voorportaal. Blz. 106  
Sport voor jong en oud: inzetten op sportcoaches en gezonde voeding. Blz. 107  
Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches. Blz. 108  
Welzijnswerk verruimen naar welzijnsfuncties voor alle leeftijden. Blz. 109  
4.05 We willen goede communicatie; startend met goede informatie. Blz. 110  
Aandacht voor doelgroepencommunicatie. Blz. 111  
Extra inzet communicatie voor hoger bereik armoede. Blz. 112  
4.06 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken. Blz. 113  
Benutten capaciteit WSP en aansluiten op de economische ontwikkelingen en de vraag van de werkgevers binnen de regio. Blz. 114  
Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet Blz. 115  
Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP) Blz. 116  
Ombuigen interne organisatie sociaal domein Blz. 117  
Oppakken regiefunctie Blz. 118  
Opstellen projectplan MIA. Blz. 119  
We blijven sterk sturen op de uitstroom naar werk. Blz. 120  
4.07 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten. Blz. 121  
Implementatie nieuw registratie- en sturingssysteem (Mens Centraal) voor het jeugdteam/sociaal team en Voorportaal. Blz. 122  
We gaan gebruik maken van Zorgmail om zo de afstemming met de huisartsen en zorgaanbieders te optimaliseren. Blz. 123  
4.08 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners). Blz. 124  
Met behulp van een innovatiebudget stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Blz. 125  
4.09 We willen zorgen dat vluchtelingen zich snel in Doesburg thuis voelen. Blz. 126  
Direct inzetten op taal, werk, toekomst door uitvoering te geven aan het project Samen Doesburg en de participatieverklaring. Blz. 127  
Samenwerken met diverse partners zorgen dat wij ons aandeel leveren in de huisvesting (taakstelling). Blz. 128  
Vluchtelingen: we moeten voldoen aan de wettelijke opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. Blz. 129  
Wat heeft het gekost? Blz. 130  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 131  
Beleidsindicatoren Blz. 132  
Verbonden partijen Blz. 133  
Programma 5 | Algemene dienst en financiën Blz. 134  
Korte beschrijving Blz. 135  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 136  
Programmadoelen Blz. 137  
5.01 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden. Blz. 138  
We zorgen middels de begrotingsapp dat de inhoudelijke plannen en financiële implecaties voor de begroting 2019-2022 op eenvoudige wijze te raadplegen en te volgen zijn voor belangstellenden. Blz. 139  
5.02 We willen een financieel gezonde gemeente zijn. Blz. 140  
We realiseren een sluitende begroting voor 2019 en zorgen dat onze algemene reserve van voldoende omvang blijft. Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 143  
Beleidsindicatoren Blz. 144  
Verbonden partijen Blz. 145  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 146  
Wat heeft het gekost? Blz. 147  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 148  
Paragrafen Blz. 149  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 150  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 151  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 152  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 153  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 154  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 155  
Paragraaf D | Financiering Blz. 156  
Paragraaf D | Financiering Blz. 157  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 158  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 159  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 160  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 161  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 162  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 163  
Jaarrekening 2018 Blz. 164  
Balans Blz. 165  
Activa en Passiva Blz. 166  
Overzicht van baten en lasten Blz. 167  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma Blz. 168  
Waarderingsgrondslagen Blz. 169  
Waarderingsgrondslagen Blz. 170  
Toelichting op de balans Blz. 171  
ACTIVA Blz. 172  
Vaste activa Blz. 173  
Voorraden Blz. 174  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 175  
Liquide middelen Blz. 176  
Overlopende activa Blz. 177  
PASSIVA Blz. 178  
Eigen vermogen Blz. 179  
Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve Blz. 180  
Voorzieningen Blz. 181  
Vaste schulden Blz. 182  
Netto vlottende schulden Blz. 183  
Overlopende passiva Blz. 184  
Van derden verkregen middelen Blz. 185  
Waarborgen en garanties Blz. 186  
Stand van zaken investeringsprogramma Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
Investeringen Blz. 189  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 190  
71040001 Verbouwen zolderkamers Blz. 191  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 192  
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat Blz. 193  
71111000 Beheerplan OV 2017-2020 Masten Blz. 194  
71111001 Beheerplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 195  
71111002 Beheerplan OV 2021-2024 Masten Blz. 196  
71111003 Beheerplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 197  
71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied Blz. 198  
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg Blz. 199  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 200  
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi Blz. 201  
76700001 ICT-3 Ds Blz. 202  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 203  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 204  
Stand van zaken Investeringsprogramma Blz. 205  
Financiële tabel met investeringen Blz. 206  
Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen Blz. 207  
Reserves Blz. 208  
Voorzieningen Blz. 209  
Van derden verkregen middelen Blz. 210  
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 211  
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 212  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 213  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 214  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 215  
Rechtmatigheid Blz. 216  
Rechtmatigheid Blz. 217  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 218  
Analyse van de grootste afwijkingen in de lasten per programma Blz. 219  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 220  
Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting Blz. 221  
Incidentele baten en lasten Blz. 222  
Wet Normering Topinkomens Blz. 223  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector Blz. 224  
Bijlagen Blz. 225  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 226  
SiSa opgave Blz. 227  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 228  
Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld Blz. 229  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 230  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 231