Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Inleiding en leeswijzer Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Financiële samenvatting Blz. 7  
Financiële samenvatting Blz. 8  
Beslispunten en besluitvorming Blz. 9  
Beslispunten en besluitvorming Blz. 10  
Bestuurlijke structuur Blz. 11  
Bestuurlijke structuur Blz. 12  
Jaarverslag 2019 Blz. 13  
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 14  
Korte beschrijving Blz. 15  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 18  
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 19  
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 20  
1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 21  
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 22  
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 23  
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 24  
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 25  
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 26  
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 27  
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 28  
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 29  
Wat mag het kosten? Blz. 30  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 31  
Beleidsindicatoren Blz. 32  
Verbonden partijen Blz. 33  
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 34  
Korte beschrijving Blz. 35  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36  
Wat willen we bereiken? Blz. 37  
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 38  
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 39  
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 40  
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 41  
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 42  
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 43  
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 44  
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 45  
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 46  
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 47  
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 48  
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 49  
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 50  
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 51  
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 52  
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 53  
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 54  
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 55  
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 56  
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 57  
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 58  
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 59  
Wat mag het kosten? Blz. 60  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 61  
Beleidsindicatoren Blz. 62  
Verbonden partijen Blz. 63  
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 64  
Korte beschrijving Blz. 65  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 68  
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 69  
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 70  
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 71  
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 72  
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 73  
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 74  
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 75  
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 76  
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 77  
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 78  
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 79  
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 80  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 81  
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 82  
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 83  
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 84  
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 85  
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 86  
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 87  
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 88  
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 89  
Woningbouw Beinum West. Blz. 90  
Woningbouw Koppelweg. Blz. 91  
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 92  
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 93  
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 94  
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 95  
Implementatie Omgevingswet. Blz. 96  
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 97  
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 98  
Wat mag het kosten? Blz. 99  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 100  
Beleidsindicatoren Blz. 101  
Verbonden partijen Blz. 102  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 103  
Korte beschrijving Blz. 104  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 105  
Wat willen we bereiken? Blz. 106  
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 107  
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 108  
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 109  
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 110  
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 111  
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 112  
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 113  
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 114  
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 115  
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 116  
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 117  
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 118  
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 119  
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 120  
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 121  
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 122  
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 123  
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 124  
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 125  
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 126  
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 127  
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 128  
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 129  
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 130  
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 131  
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 132  
Wat gaat het kosten? Blz. 133  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 134  
Beleidsindicatoren Blz. 135  
Verbonden partijen Blz. 136  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 137  
Korte beschrijving Blz. 138  
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 139  
Wat willen we bereiken? Blz. 140  
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 141  
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 142  
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 143  
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 144  
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 145  
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 146  
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 147  
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 148  
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 149  
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 150  
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 151  
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 152  
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 153  
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 154  
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Verbonden partijen Blz. 159  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 160  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 161  
Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief Blz. 162  
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 163  
Paragrafen Blz. 164  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 165  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 166  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 167  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 168  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 169  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 170  
Paragraaf D | Financiering Blz. 171  
Paragraaf D | Financiering Blz. 172  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 173  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 174  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 175  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 176  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 177  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 178  
Jaarrekening 2019 Blz. 179  
Balans Blz. 180  
Activa en Passiva Blz. 181  
Overzicht van baten en lasten Blz. 182  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma Blz. 183  
Waarderingsgrondslagen Blz. 184  
Waarderingsgrondslagen Blz. 185  
Toelichting op de balans Blz. 186  
ACTIVA Blz. 187  
Vaste activa Blz. 188  
Voorraden Blz. 189  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 190  
Liquide middelen Blz. 191  
Overlopende activa Blz. 192  
PASSIVA Blz. 193  
Eigen vermogen Blz. 194  
Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve Blz. 195  
Voorzieningen Blz. 196  
Vaste schulden Blz. 197  
Netto vlottende schulden Blz. 198  
Overlopende passiva Blz. 199  
Van derden verkregen middelen Blz. 200  
Waarborgen en garanties Blz. 201  
Stand van zaken investeringsprogramma (financieel) Blz. 202  
Stavaza investeringen financieel Blz. 203  
Kleurenstatus investeringen Blz. 204  
Doelstellingen Blz. 205  
Lopende investeringen Blz. 206  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 207  
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Blz. 208  
70026129 ICT fysiek domein Blz. 209  
71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf Blz. 210  
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Blz. 211  
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Blz. 212  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 213  
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat Blz. 214  
71111000 Beheerplan OV 2017-2020 Masten Blz. 215  
71111001 Beheerplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 216  
71111002 Beheerplan OV 2021-2024 Masten Blz. 217  
71111003 Beheerplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 218  
71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied Blz. 219  
71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten Blz. 220  
71241003 Investering riolering 2019 (AT 40 jaar) Blz. 221  
71241004 Investering riolering 2019 (AT 15 jaar) Blz. 222  
71241005 Investering riolering 2019 (AT 5 jaar) Blz. 223  
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 Blz. 224  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 225  
76700001 ICT-3 Ds Blz. 226  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 227  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 228  
Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen Blz. 229  
Reserves Blz. 230  
Voorzieningen Blz. 231  
Van derden verkregen middelen Blz. 232  
Kleurenstatus reserves Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
Reserves Blz. 235  
79101001 Algemene reserve Blz. 236  
79101002 Algemene reserve Blz. 237  
79102002 Bestemmingsreserve opleidingen personeel Blz. 238  
79102009 Bestemmingsreserve Arbeidsintegratie Blz. 239  
79102015 Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardenmaatregelen Blz. 240  
79102034 Bestemmingsreserve GBA audit Blz. 241  
79102044 Bestemmingsreserve kapitaallasten Blz. 242  
79102047 Bestemmingsreserve verkiezingen Blz. 243  
79102048 Bestemmingsreserve gladheidsbestrijding Blz. 244  
79102051 Bestemmingsreserve mobiliteitsfonds parkeercapaciteit Blz. 245  
79102057 Bestemmingsreserve openbare verlichting Blz. 246  
79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs (IHP) Blz. 247  
79102059 Reserve speeltoestellen Blz. 248  
79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) Blz. 249  
79102061 Reserve decentralisaties Blz. 250  
79102064 Reserve exploitatie riolering Blz. 251  
79102066 Reserve Meerjaren InvesteringsAgenda (MIA) Blz. 252  
79102067 Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 253  
79102068 Reserve overgehevelde midddelen Blz. 254  
79102069 Bestemmingsreserve Presikhaaf bedrijven Blz. 255  
79102070 Bestemmingsreserve digitaal werken Blz. 256  
79102071 Bestemmingsreserve inrichtingsplan Sociaal Domein Blz. 257  
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 258  
Doelstellingen Blz. 259  
Voorzieningen Blz. 260  
79103003 Voorziening wegen Blz. 261  
79103016 Voorziening onderhoud gemeentegebouwen Blz. 262  
79103018 Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders Blz. 263  
79103035 Voorziening onderhoud overige elementen openbare ruimte Blz. 264  
79103045 Voorziening wachtgeldverplichtingen eigen personeel Blz. 265  
79103049 Voorziening niet gerealiseerde kapitaallasten riolering Blz. 266  
79103050 Voorziening Complex De Ark Blz. 267  
79103054 Vrz. onderhoud Turfhaven (incl. camperplaatsen) Blz. 268  
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 269  
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 270  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 271  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 272  
Rechtmatigheid Blz. 273  
Rechtmatigheid Blz. 274  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 275  
Analyse van de grootste afwijkingen in de lasten per programma Blz. 276  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 277  
Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting Blz. 278  
Incidentele baten en lasten Blz. 279  
Bijlagen Blz. 280  
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 281  
SiSa opgave Blz. 282  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 283  
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 284  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 285  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 286  
Wet Normering Topinkomens Blz. 287  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector Blz. 288