Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Inleiding en leeswijzer Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Financiële samenvatting Blz. 8
Financiële samenvatting Blz. 9
Beslispunten en besluitvorming Blz. 10
Beslispunten en besluitvorming Blz. 11
Bestuurlijke structuur Blz. 12
Bestuurlijke structuur Blz. 13
Jaarverslag 2020 Blz. 14
Stand van zaken programma's Blz. 15
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 16
Korte beschrijving Blz. 17
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 18
Wat willen we bereiken? Blz. 19
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 20
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 21
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 22
1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 23
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 24
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 25
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 26
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 27
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 28
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 29
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 30
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 31
Wat mag het kosten? Blz. 32
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 33
Beleidsindicatoren Blz. 34
Verbonden partijen Blz. 35
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 36
Korte beschrijving Blz. 37
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 38
Wat willen we bereiken? Blz. 39
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 40
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 41
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 42
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 43
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 44
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 45
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 46
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 47
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 48
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 49
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 50
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 51
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 52
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 53
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 54
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 55
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 56
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 57
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 58
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 59
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 60
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 61
Wat mag het kosten? Blz. 62
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 63
Beleidsindicatoren Blz. 64
Verbonden partijen Blz. 65
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 66
Korte beschrijving Blz. 67
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 68
Wat willen we bereiken? Blz. 69
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 70
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 71
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 72
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 73
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 74
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 75
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 76
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 77
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 78
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 79
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 80
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 81
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 82
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 83
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 84
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 85
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 86
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 87
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 88
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 89
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 90
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 91
Woningbouw Beinum West. Blz. 92
Woningbouw Koppelweg. Blz. 93
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 94
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 95
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 96
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 97
Implementatie Omgevingswet. Blz. 98
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 99
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 100
Wat mag het kosten? Blz. 101
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 102
Beleidsindicatoren Blz. 103
Verbonden partijen Blz. 104
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 105
Korte beschrijving Blz. 106
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 107
Wat willen we bereiken? Blz. 108
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 109
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 110
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 111
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 112
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 113
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 114
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 115
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 116
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 117
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 118
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 119
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 120
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 121
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 122
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 123
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 124
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 125
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 126
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 127
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 128
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 129
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 130
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 131
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 132
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 133
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 134
Wat gaat het kosten? Blz. 135
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 136
Beleidsindicatoren Blz. 137
Verbonden partijen Blz. 138
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 139
Korte beschrijving Blz. 140
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 143
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 144
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 145
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 146
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 147
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 148
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 149
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 150
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 151
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 152
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 153
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 154
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 155
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 156
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 157
Wat mag het kosten? Blz. 158
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 159
Beleidsindicatoren Blz. 160
Verbonden partijen Blz. 161
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 162
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 163
Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief Blz. 164
Toelichting op de budgetafwijkingen Blz. 165
Paragrafen Blz. 166
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 167
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 168
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 169
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 170
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 171
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 172
Paragraaf D | Financiering Blz. 173
Paragraaf D | Financiering Blz. 174
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 175
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 176
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 177
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 178
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 179
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 180
Jaarrekening 2020 Blz. 181
Balans Blz. 182
Activa en Passiva Blz. 183
Overzicht van baten en lasten Blz. 184
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma Blz. 185
Waarderingsgrondslagen Blz. 186
Waarderingsgrondslagen Blz. 187
Toelichting op de balans Blz. 188
ACTIVA Blz. 189
Vaste activa Blz. 190
Voorraden Blz. 191
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 192
Liquide middelen Blz. 193
Overlopende activa Blz. 194
PASSIVA Blz. 195
Eigen vermogen Blz. 196
Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve Blz. 197
Voorzieningen Blz. 198
Vaste schulden Blz. 199
Netto vlottende schulden Blz. 200
Overlopende passiva Blz. 201
Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en van derden verkregen middelen Overige Nederlandse overheidslichamen Blz. 202
Waarborgen en garanties Blz. 203
Stand van zaken investeringsprogramma (financieel) Blz. 204
Stavaza investeringen financieel Blz. 205
Kleurenstatus investeringen Blz. 206
Doelstellingen Blz. 207
Lopende investeringen Blz. 208
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 209
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Blz. 210
70026129 ICT fysiek domein Blz. 211
71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf Blz. 212
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis Blz. 213
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Blz. 214
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 215
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Blz. 216
71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 Blz. 217
71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Blz. 218
71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Blz. 219
71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Blz. 220
71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied Blz. 221
71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten Blz. 222
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 Blz. 223
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 224
76700001 ICT-3 D`s Blz. 225
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 226
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 227
71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 Blz. 228
71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr Blz. 229
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Blz. 230
71277000 Vitale Binnenstad Blz. 231
71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Blz. 232
71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Blz. 233
71041002 ICT Omgevingswet Blz. 234
71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) Blz. 235
71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar) Blz. 236
71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) Blz. 237
Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen Blz. 238
Reserves Blz. 239
Voorzieningen Blz. 240
Van derden verkregen middelen Blz. 241
Kleurenstatus reserves Blz. 242
Doelstellingen Blz. 243
Reserves Blz. 244
79101002 Algemene reserve mobiel 1002 Blz. 245
79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2015 Blz. 246
79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 2044 Blz. 247
79102051 Bestemm Res mob fonds parkeercapaciteit 2051 Blz. 248
79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 2057 Blz. 249
79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 2058 Blz. 250
79102059 Bestemm Res speeltoestellen 2059 Blz. 251
79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) 2060 Blz. 252
79102068 Reserve overgehevelde midddelen 2068 Blz. 253
79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 2070 Blz. 254
79102071 Bestemm Reserve Inrichting Soc Domein 2071 Blz. 255
79102062 BR groot Ond kapitaalgoed (tijdelijk) 2062 Blz. 256
79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 2072 Blz. 257
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 258
Doelstellingen Blz. 259
Voorzieningen Blz. 260
79103003 Voorziening wegen 3003 Blz. 261
79103016 Voorz. onderhoud gemeentegebouwen 3016 Blz. 262
79103018 Voorziening wachtgeld wethouders 3018 Blz. 263
79103049 VRZ niet gerealiseerde kaplast riolering 3049 Blz. 264
79103054 Voorz Turfhaven (incl. camperplaatsen) 3054 Blz. 265
79103048 Voorziening vervangingsinvestering riolering 3048 Blz. 266
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 267
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Blz. 268
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 269
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 270
Rechtmatigheid Blz. 271
Rechtmatigheid Blz. 272
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 273
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 274
Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting Blz. 275
Incidentele baten en lasten Blz. 276
Bijlagen Blz. 277
Verloop BBV beleidsindicatoren Blz. 278
Verloop BBV indicatoren Blz. 279
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 280
SiSa opgave Blz. 281
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 282
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 283
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 284
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 285
Wet Normering Topinkomens Blz. 286
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector Blz. 287
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap