Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Inhoud
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Aanbieding
   2. Blz. 6 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 7 Inleiding
   3. Blz. 8 Financiële samenvatting
    1. Blz. 9 Financiële samenvatting
   4. Blz. 10 Beslispunten en besluitvorming
    1. Blz. 11 Beslispunten en besluitvorming
   5. Blz. 12 Bestuurlijke structuur
    1. Blz. 13 Bestuurlijke structuur
   6. Blz. 14 Jaarverslag 2021
   7. Blz. 15 Stand van zaken programma's
    1. Blz. 16 Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg
     1. Blz. 17 Korte beschrijving
     2. Blz. 18 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
     3. Blz. 19 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 20 1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.
       1. Blz. 21 Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden.
       2. Blz. 22 We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp.
      2. Blz. 23 1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.
       1. Blz. 24 Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen.
       2. Blz. 25 Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG.
      3. Blz. 26 1.03 Een veilige samenleving.
       1. Blz. 27 Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast.
       2. Blz. 28 De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden.
       3. Blz. 29 Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022.
       4. Blz. 30 Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld.
       5. Blz. 31 Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude.
     4. Blz. 32 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 33 Toelichting op de budgetafwijkingen
     6. Blz. 34 Beleidsindicatoren
     7. Blz. 35 Verbonden partijen
    2. Blz. 36 Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg
     1. Blz. 37 Korte beschrijving
     2. Blz. 38 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 2.01 Prettige leefomgeving.
       1. Blz. 41 We realiseren een stadspark aan de Koppelweg.
       2. Blz. 42 We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud.
       3. Blz. 43 We renoveren het openbaar groen en onze bomen.
       4. Blz. 44 We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit.
       5. Blz. 45 We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op.
       6. Blz. 46 We verbeteren de openbare ruimte in Beinum.
       7. Blz. 47 We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken.
       8. Blz. 48 We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud.
      2. Blz. 49 2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.
       1. Blz. 50 Herinrichting Kloostertuin.
       2. Blz. 51 Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025.
       3. Blz. 52 Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat.
       4. Blz. 53 Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen.
       5. Blz. 54 Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten.
      3. Blz. 55 2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.
       1. Blz. 56 Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende.
       2. Blz. 57 Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021.
      4. Blz. 58 2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
       1. Blz. 59 We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen.
       2. Blz. 60 We realiseren voldoende inzamelpunten.
       3. Blz. 61 We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op.
     4. Blz. 62 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 63 Toelichting op de budgetafwijkingen
     6. Blz. 64 Beleidsindicatoren
     7. Blz. 65 Verbonden partijen
    3. Blz. 66 Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg
     1. Blz. 67 Korte beschrijving
     2. Blz. 68 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 69 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 70 3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.
       1. Blz. 71 We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie.
       2. Blz. 72 We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid.
       3. Blz. 73 We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies).
       4. Blz. 74 We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie.
       5. Blz. 75 We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies).
      2. Blz. 76 3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.
       1. Blz. 77 Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid.
       2. Blz. 78 Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied.
       3. Blz. 79 Herinrichting kernwinkelgebied.
       4. Blz. 80 Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan.
       5. Blz. 81 Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden.
       6. Blz. 82 We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad.
      3. Blz. 83 3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.
       1. Blz. 84 Herontwikkeling centrum Beinum.
       2. Blz. 85 Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021.
       3. Blz. 86 Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel).
       4. Blz. 87 Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019.
       5. Blz. 88 We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig.
      4. Blz. 89 3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.
       1. Blz. 90 Evalueren en actualiseren woonbeleid.
       2. Blz. 91 Uitvoeren Woonvisie 2017-2022.
       3. Blz. 92 Woningbouw Beinum West.
       4. Blz. 93 Woningbouw Koppelweg.
      5. Blz. 94 3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.
       1. Blz. 95 Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute.
       2. Blz. 96 Opstellen toeristisch uitvoeringsplan.
      6. Blz. 97 3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.
       1. Blz. 98 Implementatie Omgevingswet.
       2. Blz. 99 We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet.
       3. Blz. 100 We realiseren een omgevingsvisie light.
     4. Blz. 101 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 102 Toelichting op de budgetafwijkingen
     6. Blz. 103 Beleidsindicatoren
     7. Blz. 104 Verbonden partijen
    4. Blz. 105 Programma 4 Zorg in Doesburg
     1. Blz. 106 Korte beschrijving
     2. Blz. 107 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 108 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 109 4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.
       1. Blz. 110 We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden.
       2. Blz. 111 We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken.
       3. Blz. 112 We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering.
       4. Blz. 113 We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden.
       5. Blz. 114 We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen.
      2. Blz. 115 4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.
       1. Blz. 116 We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen.
       2. Blz. 117 We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies).
       3. Blz. 118 We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid.
       4. Blz. 119 We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313.
      3. Blz. 120 4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.
       1. Blz. 121 Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd.
      4. Blz. 122 4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.
       1. Blz. 123 We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren.
      5. Blz. 124 4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.
       1. Blz. 125 We stimuleren inloop en dagopvang.
       2. Blz. 126 We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten.
      6. Blz. 127 4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.
       1. Blz. 128 We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen.
       2. Blz. 129 We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort.
      7. Blz. 130 4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.
       1. Blz. 131 We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet.
       2. Blz. 132 We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid.
      8. Blz. 133 4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.
       1. Blz. 134 We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten.
     4. Blz. 135 Wat gaat het kosten?
     5. Blz. 136 Toelichting op de budgetafwijkingen
     6. Blz. 137 Beleidsindicatoren
     7. Blz. 138 Verbonden partijen
    5. Blz. 139 Programma 5 Algemene dienst en financiën
     1. Blz. 140 Korte beschrijving
     2. Blz. 141 Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 142 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 143 5.01 Een gezonde financiële positie.
       1. Blz. 144 De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro.
       2. Blz. 145 We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is.
      2. Blz. 146 5.02 Een lage belastingdruk.
       1. Blz. 147 De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie.
      3. Blz. 148 5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.
       1. Blz. 149 Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen.
       2. Blz. 150 Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten).
       3. Blz. 151 Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen.
       4. Blz. 152 Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen.
       5. Blz. 153 We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren.
      4. Blz. 154 5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.
       1. Blz. 155 We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.
      5. Blz. 156 5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.
       1. Blz. 157 Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan.
     4. Blz. 158 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 159 Toelichting op de budgetafwijkingen
     6. Blz. 160 Beleidsindicatoren
     7. Blz. 161 Verbonden partijen
    6. Blz. 162 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 163 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 164 Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief
     3. Blz. 165 Toelichting op de budgetafwijkingen
   8. Blz. 166 Paragrafen
   9. Blz. 167 Paragraaf A | Lokale heffingen
    1. Blz. 168 Paragraaf A | Lokale heffingen
   10. Blz. 169 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 170 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   11. Blz. 171 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 172 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen
   12. Blz. 173 Paragraaf D | Financiering
    1. Blz. 174 Paragraaf D | Financiering
   13. Blz. 175 Paragraaf E | Bedrijfsvoering
    1. Blz. 176 Paragraaf E | Bedrijfsvoering
   14. Blz. 177 Paragraaf F | Verbonden partijen
    1. Blz. 178 Paragraaf F | Verbonden partijen
   15. Blz. 179 Paragraaf G | Grondbeleid
    1. Blz. 180 Paragraaf G | Grondbeleid
   16. Blz. 181 Jaarrekening 2021
   17. Blz. 182 Balans
    1. Blz. 183 Activa en Passiva
   18. Blz. 184 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 185 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma
   19. Blz. 186 Waarderingsgrondslagen
    1. Blz. 187 Waarderingsgrondslagen
   20. Blz. 188 Toelichting op de balans
    1. Blz. 189 ACTIVA
    2. Blz. 190 Vaste activa
    3. Blz. 191 Voorraden
    4. Blz. 192 Uitzettingen korter dan één jaar
    5. Blz. 193 Liquide middelen
    6. Blz. 194 Overlopende activa
    7. Blz. 195 Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en van derden verkregen middelen Overige Nederlandse overheidslichamen
    8. Blz. 196 PASSIVA
    9. Blz. 197 Eigen vermogen
    10. Blz. 198 Voorzieningen
    11. Blz. 199 Vaste schulden
    12. Blz. 200 Netto vlottende schulden
    13. Blz. 201 Overlopende passiva
    14. Blz. 202 Waarborgen en garanties
   21. Blz. 203 Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)
    1. Blz. 204 Stavaza investeringen financieel
   22. Blz. 205 Kleurenstatus investeringen
    1. Blz. 206 Doelstellingen
     1. Blz. 207 Lopende investeringen
      1. Blz. 208 70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW
      2. Blz. 209 70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus
      3. Blz. 210 70026129 ICT fysiek domein
      4. Blz. 211 71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf
      5. Blz. 212 71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis
      6. Blz. 213 71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken
      7. Blz. 214 71041002 ICT Omgevingswet
      8. Blz. 215 71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum
      9. Blz. 216 71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat
      10. Blz. 217 71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr
      11. Blz. 218 71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023
      12. Blz. 219 71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020
      13. Blz. 220 71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020
      14. Blz. 221 71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024
      15. Blz. 222 71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024
      16. Blz. 223 71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied
      17. Blz. 224 71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten
      18. Blz. 225 71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar)
      19. Blz. 226 71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar)
      20. Blz. 227 71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar)
      21. Blz. 228 71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen
      22. Blz. 229 71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering
      23. Blz. 230 71277000 Vitale Binnenstad Algemeen
      24. Blz. 231 71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum
      25. Blz. 232 71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14
      26. Blz. 233 72110001 Verkeersveiligheidsplan
      27. Blz. 234 76700001 ICT-3 D`s
      28. Blz. 235 77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg
      29. Blz. 236 78100107 Ontwikkelingen Turfhaven
      30. Blz. 237 71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021
      31. Blz. 238 71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar)
      32. Blz. 239 71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar)
      33. Blz. 240 71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar)
      34. Blz. 241 71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE)
      35. Blz. 242 71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin
      36. Blz. 243 71277010 Vitale Binnenstad De Bleek
      37. Blz. 244 71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten
      38. Blz. 245 71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer
      39. Blz. 246 78100106 Woning Koppelweg 22
   23. Blz. 247 Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen
    1. Blz. 248 Reserves
    2. Blz. 249 Voorzieningen
    3. Blz. 250 Van derden verkregen middelen
   24. Blz. 251 Kleurenstatus reserves
    1. Blz. 252 Doelstellingen
     1. Blz. 253 Reserves
      1. Blz. 254 79101002 Algemene reserve mobiel 1002
      2. Blz. 255 79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2015
      3. Blz. 256 79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 2044
      4. Blz. 257 79102051 Bestemm Res mob fonds parkeercapaciteit 2051
      5. Blz. 258 79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 2057
      6. Blz. 259 79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 2058
      7. Blz. 260 79102059 Bestemm Res speeltoestellen 2059
      8. Blz. 261 79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) 2060
      9. Blz. 262 79102062 BR groot Ond kapitaalgoed (tijdelijk) 2062
      10. Blz. 263 79102068 Reserve overgehevelde midddelen 2068
      11. Blz. 264 79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 2070
      12. Blz. 265 79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 2072
   25. Blz. 266 Kleurenstatus voorzieningen
    1. Blz. 267 Doelstellingen
     1. Blz. 268 Voorzieningen
      1. Blz. 269 79103003 Voorziening wegen 3003
      2. Blz. 270 79103016 Voorz Onderh gemeentegebouwen 3016
      3. Blz. 271 79103018 Voorziening wachtgeld wethouders 3018
      4. Blz. 272 79103049 VRZ niet gerealiseerde kaplast riolering 3049
      5. Blz. 273 79103054 Voorz Turfhaven (incl. camperplaatsen) 3054
   26. Blz. 274 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
    1. Blz. 275 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
   27. Blz. 276 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 277 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
   28. Blz. 278 Rechtmatigheid
    1. Blz. 279 Rechtmatigheid
    2. Blz. 280 Begrotingsrechtmatigheid
   29. Blz. 281 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 282 Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting
   30. Blz. 283 Bijlagen
    1. Blz. 284 Verloop BBV beleidsindicatoren
     1. Blz. 285 Verloop BBV indicatoren
    2. Blz. 286 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
     1. Blz. 287 SiSa opgave
    3. Blz. 288 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 289 Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
    4. Blz. 290 Lijst van gebruikte afkortingen
     1. Blz. 291 Lijst van gebruikte afkortingen
   31. Blz. 292 Wet Normering Topinkomens
    1. Blz. 293 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap