Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Najaarsnota 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Aanbieding Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Financiële samenvatting Blz. 5  
Financiële samenvatting Blz. 6  
Formeel saldo najaarsnota 2017 Blz. 7  
Materieel saldo najaarsnota 2017 Blz. 8  
Algemene reserve Blz. 9  
Beslispunten en besluit Blz. 10  
Beslispunten en besluit Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Ontwikkelingen Programmaplan Blz. 14  
Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg Blz. 15  
Korte beschrijving Blz. 16  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 17  
Programmadoelen Blz. 18  
1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte. Blz. 19  
We gaan de gemeenteraad meer actief informeren over veiligheid en handhaving. Blz. 20  
1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent. Blz. 21  
We gaan het belang van en het vergroten van de effectiviteit van samenwerking met andere gemeenten en met de regio benadrukken. Blz. 22  
1.3 We geven uitvoering aan het communicatieplan en realiseren een verdere professionalisering van de communicatie. Blz. 23  
1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes. Blz. 24  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 25  
Wat mag het kosten? Blz. 26  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 27  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 28  
Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg Blz. 29  
Korte beschrijving Blz. 30  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 31  
Programmadoelen Blz. 32  
2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving. Blz. 33  
We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied. Blz. 34  
We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin. Blz. 35  
We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein. Blz. 36  
2.2. Ten aanzien van verkeer en vervoer streven wij naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 37  
We doen verkeerskundig onderzoek ontwerp Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat. Blz. 38  
We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg. Blz. 39  
We gaan straatnaamborden uniformeren. Blz. 40  
We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op. Blz. 41  
2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. Blz. 42  
We realiseren een nieuwe milieustraat plus stadswerf op de locatie Den Helder. Blz. 43  
2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad. Blz. 44  
We gaan het monumentenbeleid continueren. Blz. 45  
2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten. Blz. 46  
2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen. Blz. 47  
We stellen een energiebeleidsplan op. Blz. 48  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 49  
Wat mag het kosten? Blz. 50  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 51  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 52  
Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg Blz. 53  
Korte beschrijving Blz. 54  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 55  
Programmadoelen Blz. 56  
3.1 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken. Blz. 57  
We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten Blz. 58  
We gaan het centrum van de wijk Beinum herinrichten. Blz. 59  
We geven het Kleine Stedenbeleid een vervolg. We gaan een plan opstellen voor regionale samenwerking met een duidelijk profiel van Doesburg en benutten subsidiemogelijkheden (waaronder de EU regio en een eventueel vervolg op KSB-3). Blz. 60  
3.2 We willen de promotie van onze stad verbeteren. Blz. 61  
3.3 We willen in samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een nieuwe ruimtelijke structuurvisie ontwikkelen. Blz. 62  
We gaan de locatie Koppelweg herstructureren door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen. Blz. 63  
We leveren de KSB-projecten Turfhaven, Kloosterstraat, Sportaccommodatie Oranjesingel, Onderdelen van project Beleef de Linies en Commanderije op. Blz. 64  
3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen. Blz. 65  
We leggen woningbouwafspraken vast. Blz. 66  
3.5 We willen de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum revitaliseren. Blz. 67  
We revitaliseren de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum Blz. 68  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 69  
Wat mag het kosten? Blz. 70  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 71  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 72  
Programma 4 | Zorg in Doesburg Blz. 73  
Korte beschrijving Blz. 74  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 75  
Programmadoelen Blz. 76  
4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen Blz. 77  
Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken Blz. 78  
Nieuw Wmo-beleidsplan opstellen Blz. 79  
Volgende stap in het anders inrichten van Gestructureerd Huishouden Blz. 80  
4.2 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren Blz. 81  
Integraal werken: Jeugd, Wmo en Participatie Blz. 82  
Integratie van vluchtelingen Blz. 83  
Transitie vervoer: doelgroepenvervoer gaat over naar AVAN. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht. Blz. 84  
Vluchtelingen: we moeten voldoen aan de wettelijke opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. Blz. 85  
Volgende stap wat betreft de inzet van eigen netwerk: trainen van professionals Blz. 86  
We richten drie integrale kindcentra (IKC’s) in Blz. 87  
4.3 We willen een veilige overgang. Blz. 88  
4.4 Wij willen maatwerk leveren Blz. 89  
4.5 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken Blz. 90  
Armoedebeleid: we zetten in op het voorkomen van schulden en hebben specifiek aandacht voor kinderen Blz. 91  
Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches. Blz. 92  
4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie. Blz. 93  
4.7 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken Blz. 94  
Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet Blz. 95  
Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP) Blz. 96  
Oppakken regiefunctie Blz. 97  
4.8 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten. Blz. 98  
Inkoop en contract-management voor Jeugd en Wmo via de regio Blz. 99  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 100  
Wat gaat het kosten? Blz. 101  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 102  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 103  
Programma 5 | Algemene dienst en financiën Blz. 104  
Korte beschrijving Blz. 105  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 106  
Programmadoelen Blz. 107  
5.1 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden. Blz. 108  
5.2 We willen richting wijkraden duidelijke en realistische verwachtingen creëren. Blz. 109  
5.3 We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude. Blz. 110  
We gaan de klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit van de organisatie vergroten. Blz. 111  
5.4 We willen een financieel gezonde gemeente zijn met minimaal een tweejaarlijks materieel sluitende begroting. Blz. 112  
We realiseren een materieel sluitende begroting door o.a. Begroting in Balans (BIB). Blz. 113  
Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017 Blz. 114  
Wat mag het kosten? Blz. 115  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 116  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 117  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 118  
Wat mag het kosten Blz. 119  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 120  
Toelichting op budgetbijstellingen Blz. 121  
Financiële positie en recapitulatie Blz. 122  
Financiële positie en recapitulatie Blz. 123  
Meerjarig overzicht budgetbijstellingen Blz. 124  
Algemene reserve Blz. 125  
Overzicht algemene reserve Blz. 126  
Stand van zaken investeringsprogramma Blz. 127  
Stand van zaken investeringsprogramma Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Investeringen Blz. 130  
70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK) Blz. 131  
70026104 Webrichtlijnen Blz. 132  
70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) Blz. 133  
70026110 Digimelding Blz. 134  
70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS) Blz. 135  
70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Blz. 136  
70026115 DigiD machtigen Blz. 137  
70026118 Handelsregister (NHR) Blz. 138  
70026119 Midoffice Blz. 139  
70026120 Modernisering GBA (mGBA) Blz. 140  
70026122 Mijn overheid Blz. 141  
70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT) Blz. 142  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 143  
70026127 Update WABO programmatuur Blz. 144  
71028000 VW transporter Blz. 145  
71028001 Renault Kangoo Blz. 146  
71040000 Discussiesysteem en versterker Blz. 147  
71040001 Verbouwen zolderkamers Blz. 148  
71041000 Aanschaf applicatie IKB Blz. 149  
71104000 Aanleg fietspad Den Helder Blz. 150  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 151  
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat Blz. 152  
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten Blz. 153  
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 154  
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten Blz. 155  
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 156  
71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg Blz. 157  
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg Blz. 158  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 159  
74210202 Verbouw De Wetelaar ikv IKC Blz. 160  
74210203 Verbouw IKC De Wetelaar Blz. 161  
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi Blz. 162  
75410103 Noodsanering Nieuwstraat Blz. 163  
76700001 ICT-3 Ds Blz. 164  
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde Blz. 165  
77220015 Ombouw stelsel Campstede Blz. 166  
77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles Blz. 167  
77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen Blz. 168  
77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles Blz. 169  
77220029 Aanpassing stelsel Beinum Blz. 170  
77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles Blz. 171  
77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen Blz. 172  
77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS Blz. 173  
77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg) Blz. 174  
77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II Blz. 175  
77220040 Implementatie waterloket Blz. 176  
77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten Blz. 177  
77220042 Voorlichtingsplan Blz. 178  
77220043 OAS Olburgen Blz. 179  
77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie Blz. 180  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 181  
77220048 Pompen en installatie rioolgemaal Zwembad Den Held Blz. 182  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 183  
79220185 I & A plan fase III Blz. 184  
79220203 Software pakket voor huisstijl Blz. 185  
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder Blz. 186  
79220211 Software tbv FBB administratie Blz. 187  
79220212 Aanpassingen stadhuis(weth.kamer+veiligheidsdeur) Blz. 188  
79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair weth.kamer+flexpl) Blz. 189  
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers) Blz. 190  
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten) Blz. 191  
Financiële tabel met alle investeringen Blz. 192  
Bijlagen Blz. 193  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 194  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 195