Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Najaarsnota 2018 Blz. 1  
Najaarsnota 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Financiële samenvatting Blz. 6  
Financiële samenvatting Blz. 7  
Formeel saldo najaarsnota 2018 Blz. 8  
Materieel saldo najaarsnota 2018 Blz. 9  
Algemene reserve Blz. 10  
Beslispunten en besluit Blz. 11  
Beslispunten en besluit Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Ontwikkelingen Programmaplan Blz. 15  
Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg Blz. 16  
Korte beschrijving Blz. 17  
Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken? Blz. 18  
Programmadoelen Blz. 19  
1.01 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte. Blz. 20  
We meten middels de veiligheidsmonitor de tevredenheid van de burger en stellen op basis daarvan de veiligheidsagenda bij. Blz. 21  
1.02 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent. Blz. 22  
We zetten in 2018 stappen in verdere digitalisering en zaakgericht werken waardoor de dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker wordt (click, call, face). Blz. 23  
1.03 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid. Blz. 24  
In 2018 vindt er een actualisatie van ons communicatiebeleid plaats. Blz. 25  
1.04 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes. Blz. 26  
We gaan het commissie-systeem vernieuwen. Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 29  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 30  
Programma 2 Buitenruimte van Doesburg Blz. 31  
Korte beschrijving Blz. 32  
Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken? Blz. 33  
Programmadoelen Blz. 34  
2.01 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving. Blz. 35  
We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten Blz. 36  
We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied. Blz. 37  
We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin. Blz. 38  
We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein. Blz. 39  
2.02 We streven ten aanzien van verkeer en vervoer naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 40  
Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat. Blz. 41  
We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg. Blz. 42  
We gaan straatnaamborden uniformeren. Blz. 43  
We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op. Blz. 44  
2.03 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. Blz. 45  
2.04 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad. Blz. 46  
Afronden inventarisatie gemeentelijke monumenten. Blz. 47  
Evaluatie monumentenbeleid. Blz. 48  
We gaan het monumentenbeleid continueren. Blz. 49  
2.05 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten. Blz. 50  
Onderzoek toekomst overdekte sportaccommodaties. Blz. 51  
2.06 We willen energiebesparende maatregelen treffen. Blz. 52  
Opstellen uitvoeringsprogramma routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050. Blz. 53  
We stellen een energiebeleidsplan op. Blz. 54  
Wat mag het kosten? Blz. 55  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 56  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 57  
Programma 3 Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg Blz. 58  
Korte beschrijving Blz. 59  
Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken? Blz. 60  
Programmadoelen Blz. 61  
3.01 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken. Blz. 62  
Herontwikkeling centrum Beinum tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie. Blz. 63  
Herontwikkeling GTW loods Turfhaven Blz. 64  
Uitbreiding bedrijventerrein Verhuellweg ten behoeve van Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg. Blz. 65  
We geven het Kleine Stedenbeleid een vervolg. We gaan een plan opstellen voor regionale samenwerking met een duidelijk profiel van Doesburg en benutten subsidiemogelijkheden (waaronder de EU regio en een eventueel vervolg op KSB-3). Blz. 66  
3.02 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen. Blz. 67  
Realisatie deelprojecten Beleef de Linies. Blz. 68  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 69  
Evaluatie stichting Centrum Belang Doesburg. Blz. 70  
Revitaliseren bedrijventerrein Beinum. Blz. 71  
3.04 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen. Blz. 72  
Doorontwikkelen locatie Beinum West. Blz. 73  
Herontwikkeling locatie Halve Maanweg. Blz. 74  
Herstructurering locatie Koppelweg door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen.. Blz. 75  
We leggen woningbouwafspraken vast. Blz. 76  
Wat mag het kosten? Blz. 77  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 78  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 79  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 80  
Korte beschrijving Blz. 81  
Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken? Blz. 82  
Programmadoelen Blz. 83  
4.01 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen Blz. 84  
Coördinatiepunt eenzaamheid inrichten. Blz. 85  
Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken Blz. 86  
Nieuw Wmo-beleidsplan opstellen Blz. 87  
Opstellen toekomstagenda vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 88  
4.02 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren Blz. 89  
Doorontwikkelen jeugdteam. Blz. 90  
Integraal werken: Jeugd, Wmo en Participatie Blz. 91  
Integrale toegang: inrichten voorportaal (Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen). Blz. 92  
Realiseren van een breed aanbod aan voorzieningen in samenwerking met de Regio Centraal Gelderland. (Inkoop en contractmanagement middels I.A.S.) Blz. 93  
Samenvoegen Jeugd- en Sociaal team. Blz. 94  
Volgende stap in het anders inrichten van Gestructureerd Huishouden Blz. 95  
Volgende stap wat betreft de inzet van eigen netwerk: trainen van professionals Blz. 96  
We richten drie integrale kindcentra (IKC’s) in Blz. 97  
4.03 Wij willen maatwerk leveren Blz. 98  
Monitoren/evalueren Wmo-ondersteuning. Blz. 99  
4.04 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken Blz. 100  
Armoedebeleid: we zetten in op het voorkomen van schulden en hebben specifiek aandacht voor kinderen Blz. 101  
Extra aandacht voor vroegsignalering van problematiek en afstemming, o.a. door goede verbinding CJG/jeugdteam met onderwijs, kinderopvang en JGZ (consultatiebureau en verloskundigen). Blz. 102  
Het onderwijsachterstandenbeleid vereenvoudigen en breder inzetten. Blz. 103  
Inpassen CJG in Voorportaal. Blz. 104  
Inpassen re-integratie en participatie in Voorportaal. Blz. 105  
Ontmoetingsplek inrichten. Blz. 106  
Schulddienstverlening inpassen in Voorportaal. Blz. 107  
Sport voor jong en oud: inzetten op sportcoaches en gezonde voeding. Blz. 108  
Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches. Blz. 109  
Welzijnswerk verruimen naar welzijnsfuncties voor alle leeftijden. Blz. 110  
4.05 We willen goede communicatie; startend met goede informatie. Blz. 111  
Aandacht voor doelgroepencommunicatie. Blz. 112  
Extra inzet communicatie voor hoger bereik armoede. Blz. 113  
4.06 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken. Blz. 114  
Benutten capaciteit WSP en aansluiten op de economische ontwikkelingen en de vraag van de werkgevers binnen de regio. Blz. 115  
Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet Blz. 116  
Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP) Blz. 117  
Ombuigen interne organisatie sociaal domein Blz. 118  
Oppakken regiefunctie Blz. 119  
Opstellen projectplan MIA. Blz. 120  
Uitwerken alternatief voor Presikhaaf Bedrijven. Blz. 121  
We blijven sterk sturen op de uitstroom naar werk. Blz. 122  
4.07 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten. Blz. 123  
Implementatie nieuw registratie- en sturingssysteem (Mens Centraal) voor het jeugdteam/sociaal team en Voorportaal. Blz. 124  
We gaan gebruik maken van Zorgmail om zo de afstemming met de huisartsen en zorgaanbieders te optimaliseren. Blz. 125  
4.08 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners). Blz. 126  
Met behulp van een innovatiebudget stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Blz. 127  
4.09 We willen zorgen dat vluchtelingen zich snel in Doesburg thuis voelen. Blz. 128  
Direct inzetten op taal, werk, toekomst door uitvoering te geven aan het project Samen Doesburg en de participatieverklaring. Blz. 129  
Samenwerken met diverse partners zorgen dat wij ons aandeel leveren in de huisvesting (taakstelling). Blz. 130  
Vluchtelingen: we moeten voldoen aan de wettelijke opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. Blz. 131  
Wat gaat het kosten? Blz. 132  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 133  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 134  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 135  
Korte beschrijving Blz. 136  
Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken? Blz. 137  
Programmadoelen Blz. 138  
5.01 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden. Blz. 139  
We zorgen middels de begrotingsapp dat de inhoudelijke plannen en financiële implecaties voor de begroting 2019-2022 op eenvoudige wijze te raadplegen en te volgen zijn voor belangstellenden. Blz. 140  
5.02 We willen een financieel gezonde gemeente zijn. Blz. 141  
We realiseren een sluitende begroting voor 2019 en zorgen dat onze algemene reserve van voldoende omvang blijft. Blz. 142  
Wat mag het kosten? Blz. 143  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 144  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 145  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 146  
Wat mag het kosten Blz. 147  
Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen Blz. 148  
Toelichting op budgetbijstellingen Blz. 149  
Financiële positie en recapitulatie Blz. 150  
Financiële positie en recapitulatie Blz. 151  
Meerjarig overzicht budgetbijstellingen Blz. 152  
Algemene reserve Blz. 153  
Overzicht algemene reserve Blz. 154  
Stand van zaken investeringsprogramma Blz. 155  
Stand van zaken investeringsprogramma Blz. 156  
Doelstellingen Blz. 157  
Investeringen Blz. 158  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 159  
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Blz. 160  
70026129 ICT fysiek domein Blz. 161  
71028000 VW transporter Blz. 162  
71028001 Renault Kangoo Blz. 163  
71040001 Verbouwen zolderkamers Blz. 164  
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Blz. 165  
71041000 Aanschaf applicatie IKB Blz. 166  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 167  
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat Blz. 168  
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten Blz. 169  
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 170  
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten Blz. 171  
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 172  
71152000 Verplaatsing tennisaccomodatie Blz. 173  
71241000 Investering riolering 2018 (AT 40jaar) Blz. 174  
71241001 Investering riolering 2018 (AT 15 jaar) Blz. 175  
71241002 Investering riolering 2018 (AT 5 jaar) Blz. 176  
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg Blz. 177  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 178  
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi Blz. 179  
75410103 Noodsanering Nieuwstraat Blz. 180  
76700001 ICT-3 Ds Blz. 181  
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde Blz. 182  
77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen Blz. 183  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 184  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 185  
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder Blz. 186  
79220211 Software tbv FBB administratie Blz. 187  
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers) Blz. 188  
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten) Blz. 189  
Financiële tabel met alle investeringen Blz. 190  
Bijlagen Blz. 191  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 192  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 193  
Lasten en baten per taakveld Blz. 194  
Lasten en baten per taakveld Blz. 195