Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Najaarsnota 2019 Blz. 1  
Najaarsnota 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Financiële samenvatting Blz. 6  
Financiële samenvatting Blz. 7  
Formeel saldo najaarsnota 2019 Blz. 8  
Materieel saldo najaarsnota 2019 Blz. 9  
Algemene reserve Blz. 10  
Beslispunten en besluit Blz. 11  
Beslispunten en besluitvorming Blz. 12  
Inleiding en leeswijzer Blz. 13  
Inleiding en leeswijzer Blz. 14  
Stand van zaken programma's Blz. 15  
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 16  
Korte beschrijving Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 19  
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 20  
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 21  
1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 22  
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 23  
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 24  
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 25  
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 26  
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 27  
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 28  
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 29  
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 30  
Wat mag het kosten? Blz. 31  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 32  
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 33  
Korte beschrijving Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 36  
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 37  
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 38  
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 39  
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 40  
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 41  
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 42  
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 43  
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 44  
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 45  
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 46  
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 47  
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 48  
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 49  
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 50  
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 51  
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 52  
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 53  
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 54  
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 55  
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 56  
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 57  
Wat mag het kosten? Blz. 58  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 59  
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 60  
Korte beschrijving Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 63  
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 64  
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 65  
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 66  
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 67  
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 68  
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 69  
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 70  
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 71  
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 72  
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 73  
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 74  
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 75  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 76  
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 77  
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 78  
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 79  
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 80  
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 81  
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 82  
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 83  
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 84  
Woningbouw Beinum West. Blz. 85  
Woningbouw Koppelweg. Blz. 86  
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 87  
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 88  
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 89  
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 90  
Implementatie Omgevingswet. Blz. 91  
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 92  
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 93  
Wat mag het kosten? Blz. 94  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 95  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 96  
Korte beschrijving Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 99  
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 100  
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 101  
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 102  
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 103  
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 104  
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 105  
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 106  
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 107  
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 108  
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 109  
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 110  
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 111  
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 112  
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 113  
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 114  
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 115  
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 116  
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 117  
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 118  
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 119  
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 120  
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 121  
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 122  
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 123  
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 124  
Wat gaat het kosten? Blz. 125  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 126  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 127  
Korte beschrijving Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 130  
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 131  
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 132  
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 133  
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 134  
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 135  
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 136  
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 137  
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 138  
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 139  
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 140  
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 141  
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 142  
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 143  
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 144  
Wat mag het kosten? Blz. 145  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 146  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 147  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 148  
Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief Blz. 149  
Toelichting budgetbijstellingen Blz. 150  
Financiële positie Blz. 151  
Financiële recapitulatie in meerjaren perspectief Blz. 152  
Financiële positie 2020 tot en met 2022 Blz. 153  
Budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar Blz. 154  
Algemene reserve Blz. 155  
Algemene reserve Blz. 156  
Stand van zaken projecten Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Bedrijfsvoeringsprojecten Blz. 159  
Project Digitaal Werken en Dienstverlenen Blz. 160  
Project implementatie inkoopsysteem en verplichtingenadministratie Blz. 161  
Project Renovatie en herinrichting Bestuursvleugel stadhuis Doesburg Blz. 162  
Fysieke projecten Blz. 163  
Project Beleef de Linies Blz. 164  
Project De Blauwe Knoop Blz. 165  
Project Herontwikkeling centrum Beinum Blz. 166  
Project Herontwikkeling locatie Halve Maanweg Blz. 167  
Project Naar buiten in Beinum Blz. 168  
Project Omgevingswet Blz. 169  
Project PéGé woningen De Ooi Blz. 170  
Project Reconstructie Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat Blz. 171  
Project Restauratie en herbestemming Commanderije Blz. 172  
Project Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 173  
Project Vitale Binnenstad Blz. 174  
Project Woningbouw Beinum West Blz. 175  
Sociale projecten Blz. 176  
Project Doesburg Werkt! Blz. 177  
Project IKC Anne Frank Blz. 178  
Project Inrichting voorportaal sociaal domein Blz. 179  
Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) Blz. 180  
Stand van zaken investeringen Blz. 181  
Kleurenstatus investeringen Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
Lopende investeringen Blz. 184  
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Blz. 185  
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Blz. 186  
70026129 ICT fysiek domein Blz. 187  
71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf Blz. 188  
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Blz. 189  
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Blz. 190  
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 191  
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat Blz. 192  
71111000 Beheerplan OV 2017-2020 Masten Blz. 193  
71111001 Beheerplan OV 2017-2020 Armaturen Blz. 194  
71111002 Beheerplan OV 2021-2024 Masten Blz. 195  
71111003 Beheerplan OV 2021-2024 Armaturen Blz. 196  
71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied Blz. 197  
71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten Blz. 198  
71241003 Investering riolering 2019 (AT 40 jaar) Blz. 199  
71241004 Investering riolering 2019 (AT 15 jaar) Blz. 200  
71241005 Investering riolering 2019 (AT 5 jaar) Blz. 201  
71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 Blz. 202  
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 203  
76700001 ICT-3 Ds Blz. 204  
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg Blz. 205  
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 206  
Kleurenstatus reserves Blz. 207  
Doelstellingen Blz. 208  
Reserves Blz. 209  
79101001 Algemene reserve Blz. 210  
79101002 Algemene reserve Blz. 211  
79102002 Bestemmingsreserve opleidingen personeel Blz. 212  
79102009 Bestemmingsreserve Arbeidsintegratie Blz. 213  
79102015 Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardenmaatregelen Blz. 214  
79102034 Bestemmingsreserve GBA audit Blz. 215  
79102044 Bestemmingsreserve kapitaallasten Blz. 216  
79102047 Bestemmingsreserve verkiezingen Blz. 217  
79102048 Bestemmingsreserve gladheidsbestrijding Blz. 218  
79102051 Bestemmingsreserve mobiliteitsfonds parkeercapaciteit Blz. 219  
79102057 Bestemmingsreserve openbare verlichting Blz. 220  
79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs (IHP) Blz. 221  
79102059 Reserve speeltoestellen Blz. 222  
79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) Blz. 223  
79102061 Reserve decentralisaties Blz. 224  
79102064 Reserve exploitatie riolering Blz. 225  
79102066 Reserve Meerjaren InvesteringsAgenda (MIA) Blz. 226  
79102067 Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 227  
79102068 Reserve overgehevelde midddelen Blz. 228  
79102069 Bestemmingsreserve Presikhaaf bedrijven Blz. 229  
79102070 Bestemmingsreserve digitaal werken Blz. 230  
79102071 Bestemmingsreserve inrichtingsplan Sociaal Domein Blz. 231  
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 232  
Doelstellingen Blz. 233  
Voorzieningen Blz. 234  
79103003 Voorziening wegen Blz. 235  
79103016 Voorziening onderhoud gemeentegebouwen Blz. 236  
79103018 Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders Blz. 237  
79103035 Voorziening onderhoud overige elementen openbare ruimte Blz. 238  
79103045 Voorziening wachtgeldverplichtingen eigen personeel Blz. 239  
79103049 Voorziening niet gerealiseerde kapitaallasten riolering Blz. 240  
79103050 Voorziening Complex De Ark Blz. 241  
79103054 Vrz. onderhoud Turfhaven (incl. camperplaatsen) Blz. 242  
Bijlagen Blz. 243  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 244  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 245  
Lasten en baten per taakveld Blz. 246  
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 247