Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2018-2021 Blz. 1  
Begroting 2018-2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Welkom Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Het programmaplan Blz. 9  
De paragrafen Blz. 10  
Financiële begroting Blz. 11  
Financiële samenvatting Blz. 12  
Financiële samenvatting Blz. 13  
Eindresultaat Begroting 2018-2021 Blz. 14  
Algemene reserve Blz. 15  
Visie Blz. 16  
Visie Blz. 17  
Bestuurlijke structuur Blz. 18  
Bestuurlijke structuur Blz. 19  
Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg Blz. 20  
Korte beschrijving Blz. 21  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 22  
Programmadoelen Blz. 23  
1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte. Blz. 24  
We meten middels de veiligheidsmonitor de tevredenheid van de burger en stellen op basis daarvan de veiligheidsagenda bij. Blz. 25  
1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent. Blz. 26  
We zetten in 2018 stappen in verdere digitalisering en zaakgericht werken waardoor de dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker wordt (click, call, face). Blz. 27  
1.3 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid. Blz. 28  
In 2018 vindt er een actualisatie van ons communicatiebeleid plaats. Blz. 29  
1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes. Blz. 30  
We gaan het commissie-systeem vernieuwen. Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
Verbonden partijen Blz. 34  
Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg Blz. 35  
Korte beschrijving Blz. 36  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 37  
Programmadoelen Blz. 38  
2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving. Blz. 39  
2.2. We streven ten aanzien van verkeer en vervoer naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 40  
Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat. Blz. 41  
We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg. Blz. 42  
We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op. Blz. 43  
2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. Blz. 44  
Vaststellen Natuurbeleidsplan. Blz. 45  
2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad. Blz. 46  
Afronden inventarisatie gemeentelijke monumenten. Blz. 47  
Evaluatie monumentenbeleid. Blz. 48  
2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten. Blz. 49  
Onderzoek toekomst overdekte sportaccommodaties. Blz. 50  
2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen. Blz. 51  
Opstellen uitvoeringsprogramma routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050. Blz. 52  
Wat mag het kosten? Blz. 53  
Beleidsindicatoren Blz. 54  
Verbonden partijen Blz. 55  
Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg Blz. 56  
Korte beschrijving Blz. 57  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 58  
Programmadoelen Blz. 59  
3.1 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken. Blz. 60  
Herontwikkeling centrum Beinum tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie. Blz. 61  
Herontwikkeling GTW loods Turfhaven Blz. 62  
Uitbreiding bedrijventerrein Verhuellweg ten behoeve van Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg. Blz. 63  
3.2 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen. Blz. 64  
Realisatie deelprojecten Beleef de Linies. Blz. 65  
3.3 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 66  
Evaluatie stichting Centrum Belang Doesburg. Blz. 67  
Revitaliseren bedrijventerrein Beinum. Blz. 68  
3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen. Blz. 69  
Doorontwikkelen locatie Beinum West. Blz. 70  
Herontwikkeling locatie Halve Maanweg. Blz. 71  
Herstructurering locatie Koppelweg door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen.. Blz. 72  
Wat mag het kosten? Blz. 73  
Beleidsindicatoren Blz. 74  
Verbonden partijen Blz. 75  
Programma 4 | Zorg in Doesburg Blz. 76  
Korte beschrijving Blz. 77  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 78  
Programmadoelen Blz. 79  
4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen Blz. 80  
Coördinatiepunt eenzaamheid inrichten. Blz. 81  
Opstellen toekomstagenda vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 82  
4.10 We willen zorgen dat vluchtelingen zich snel in Doesburg thuis voelen. Blz. 83  
Direct inzetten op taal, werk, toekomst door uitvoering te geven aan het project Samen Doesburg en de participatieverklaring. Blz. 84  
Samenwerken met diverse partners zorgen dat wij ons aandeel leveren in de huisvesting (taakstelling). Blz. 85  
4.2 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren. Blz. 86  
Integrale toegang: inrichten voorportaal (Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen). Blz. 87  
Realiseren van een breed aanbod aan voorzieningen in samenwerking met de Regio Centraal Gelderland. (Inkoop en contractmanagement middels I.A.S.) Blz. 88  
Samenvoegen Jeugd- en Sociaal team. Blz. 89  
4.4 Wij willen maatwerk leveren Blz. 90  
Doorontwikkelen jeugdteam. Blz. 91  
Monitoren/evalueren Wmo-ondersteuning. Blz. 92  
4.5 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken Blz. 93  
Extra aandacht voor vroegsignalering van problematiek en afstemming, o.a. door goede verbinding CJG/jeugdteam met onderwijs, kinderopvang en JGZ (consultatiebureau en verloskundigen). Blz. 94  
Het onderwijsachterstandenbeleid vereenvoudigen en breder inzetten. Blz. 95  
Inpassen CJG in Voorportaal. Blz. 96  
Inpassen re-integratie en participatie in Voorportaal. Blz. 97  
Ontmoetingsplek inrichten. Blz. 98  
Schulddienstverlening inpassen in Voorportaal. Blz. 99  
Sport voor jong en oud: inzetten op sportcoaches en gezonde voeding. Blz. 100  
Welzijnswerk verruimen naar welzijnsfuncties voor alle leeftijden. Blz. 101  
4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie. Blz. 102  
Aandacht voor doelgroepencommunicatie. Blz. 103  
Extra inzet communicatie voor hoger bereik armoede. Blz. 104  
4.7 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken Blz. 105  
Benutten capaciteit WSP en aansluiten op de economische ontwikkelingen en de vraag van de werkgevers binnen de regio. Blz. 106  
Ombuigen interne organisatie sociaal domein Blz. 107  
Opstellen projectplan MIA. Blz. 108  
Uitwerken alternatief voor Presikhaaf Bedrijven. Blz. 109  
We blijven sterk sturen op de uitstroom naar werk. Blz. 110  
4.8 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten. Blz. 111  
Implementatie nieuw registratie- en sturingssysteem (Mens Centraal) voor het jeugdteam/sociaal team en Voorportaal. Blz. 112  
We gaan gebruik maken van Zorgmail om zo de afstemming met de huisartsen en zorgaanbieders te optimaliseren. Blz. 113  
4.9 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners). Blz. 114  
Met behulp van een innovatiebudget stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Blz. 115  
Wat gaat het kosten? Blz. 116  
Beleidsindicatoren Blz. 117  
Verbonden partijen Blz. 118  
Programma 5 | Algemene dienst en financiën Blz. 119  
Korte beschrijving Blz. 120  
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Blz. 121  
Programmadoelen Blz. 122  
5.1 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden. Blz. 123  
We zorgen middels de begrotingsapp dat de inhoudelijke plannen en financiële implecaties voor de begroting 2019-2022 op eenvoudige wijze te raadplegen en te volgen zijn voor belangstellenden. Blz. 124  
5.2 We willen een financieel gezonde gemeente zijn. Blz. 125  
We realiseren een sluitende begroting voor 2019 en zorgen dat onze algemene reserve van voldoende omvang blijft. Blz. 126  
Wat mag het kosten? Blz. 127  
Beleidsindicatoren Blz. 128  
Verbonden partijen Blz. 129  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 130  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 131  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 132  
Paragrafen Blz. 133  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 134  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 135  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 136  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 137  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 138  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 139  
Paragraaf D | Financiering Blz. 140  
Paragraaf D | Financiering Blz. 141  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 142  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 143  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 144  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 145  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 146  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 147  
Financiële begroting Blz. 148  
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 149  
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 150  
Gehanteerde technische uitgangspunten Blz. 151  
Gehanteerde technische uitgangspunten Blz. 152  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 153  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 154  
Investeringsagenda Blz. 155  
Investeringsagenda Blz. 156  
Bijlagen Blz. 157  
Verordeningen en Beleidsregels per programma Blz. 158  
Verordeningen en Beleidsregels per programma Blz. 159  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 160  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 161