Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019-2022 Blz. 1  
Begroting 2019-2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 4  
Korte beschrijving Blz. 5  
Wat willen we bereiken? Blz. 6  
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 7  
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 8  
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 9  
1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 10  
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 11  
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 12  
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 13  
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 14  
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 15  
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 16  
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 17  
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 18  
Wat mag het kosten? Blz. 19  
Beleidsindicatoren Blz. 20  
Verbonden partijen Blz. 21  
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 22  
Korte beschrijving Blz. 23  
Wat willen we bereiken? Blz. 24  
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 25  
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 26  
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 27  
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 28  
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 29  
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 30  
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 31  
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 32  
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 33  
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 34  
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 35  
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 36  
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 37  
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 38  
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 39  
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 40  
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 41  
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 42  
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 43  
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 44  
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 45  
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 46  
Wat mag het kosten? Blz. 47  
Beleidsindicatoren Blz. 48  
Verbonden partijen Blz. 49  
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 50  
Korte beschrijving Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 53  
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 54  
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 55  
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 56  
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 57  
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 58  
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 59  
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 60  
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 61  
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 62  
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 63  
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 64  
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 65  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 66  
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 67  
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 68  
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 69  
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 70  
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 71  
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 72  
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 73  
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 74  
Woningbouw Beinum West. Blz. 75  
Woningbouw Koppelweg. Blz. 76  
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 77  
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 78  
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 79  
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 80  
Implementatie Omgevingswet. Blz. 81  
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 82  
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 83  
Wat mag het kosten? Blz. 84  
Beleidsindicatoren Blz. 85  
Verbonden partijen Blz. 86  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 87  
Korte beschrijving Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 90  
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 91  
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 92  
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 93  
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 94  
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 95  
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 96  
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 97  
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 98  
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 99  
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 100  
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 101  
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 102  
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 103  
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 104  
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 105  
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 106  
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 107  
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 108  
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 109  
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 110  
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 111  
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 112  
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 113  
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 114  
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 115  
Wat gaat het kosten? Blz. 116  
Beleidsindicatoren Blz. 117  
Verbonden partijen Blz. 118  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 119  
Korte beschrijving Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 122  
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 123  
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 124  
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 125  
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 126  
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 127  
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 128  
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 129  
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 130  
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 131  
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 132  
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 133  
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 134  
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 135  
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 136  
Wat mag het kosten? Blz. 137  
Beleidsindicatoren Blz. 138  
Verbonden partijen Blz. 139  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 141  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 142  
Voorwoord Blz. 143  
Voorwoord Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Het programmaplan Blz. 147  
De paragrafen Blz. 148  
Financiële begroting Blz. 149  
Financiële samenvatting Blz. 150  
Financiële samenvatting Blz. 151  
Eindresultaat primitieve begroting 2019-2022 Blz. 152  
Algemene reserve Blz. 153  
Uitkomsten integrale afweging Blz. 154  
Uitkomsten integrale afweging Blz. 155  
Bestuurlijke structuur Blz. 156  
Bestuurlijke structuur Blz. 157  
Paragraaf A - Lokale heffingen Blz. 158  
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 159  
Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 160  
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 161  
Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 162  
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 163  
Paragraaf D - Financiering Blz. 164  
Paragraaf D | Financiering Blz. 165  
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 166  
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 167  
Paragraaf F - Verbonden partijen Blz. 168  
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 169  
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 170  
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 171  
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 172  
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 173  
Gehanteerde technische uitgangspunten Blz. 174  
Gehanteerde technische uitgangspunten Blz. 175  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 176  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 177  
Investeringsagenda en balansprognose Blz. 178  
Investeringsagenda Blz. 179  
Balansprognose Blz. 180  
Overzicht vigerende verordeningen en beleidsstukken Blz. 181  
Verordeningen en Beleidsregels per programma Blz. 182  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 183  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 184  
Lasten en baten per taakveld Blz. 185  
Lasten en baten per taakveld Blz. 186  
Beleidsindicatoren in perspectief Blz. 187  
Waarstaatjegemeente.nl Blz. 188