Sitemap

Programmabegroting 2021-2024 Blz. 1
Begroting 2021-2024 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 4
Korte beschrijving Blz. 5
Wat willen we bereiken? Blz. 6
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 7
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 8
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 9
1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 10
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 11
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 12
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 13
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 14
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 15
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 16
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 17
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 18
Wat mag het kosten? Blz. 19
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 20
Beleidsindicatoren Blz. 21
Verbonden partijen Blz. 22
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 23
Korte beschrijving Blz. 24
Wat willen we bereiken? Blz. 25
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 26
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 27
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 28
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 29
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 30
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 31
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 32
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 33
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 34
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 35
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 36
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 37
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 38
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 39
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 40
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 41
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 42
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 43
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 44
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 45
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 46
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 47
Wat mag het kosten? Blz. 48
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 49
Beleidsindicatoren Blz. 50
Verbonden partijen Blz. 51
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 52
Korte beschrijving Blz. 53
Wat willen we bereiken? Blz. 54
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 55
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 56
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 57
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 58
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 59
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 60
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 61
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 62
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 63
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 64
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 65
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 66
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 67
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 68
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 69
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 70
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 71
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 72
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 73
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 74
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 75
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 76
Woningbouw Beinum West. Blz. 77
Woningbouw Koppelweg. Blz. 78
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 79
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 80
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 81
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 82
Implementatie Omgevingswet. Blz. 83
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 84
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 85
Wat mag het kosten? Blz. 86
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 87
Beleidsindicatoren Blz. 88
Verbonden partijen Blz. 89
Euregio Rijn-Waal Blz. 90
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 91
Korte beschrijving Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 94
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 95
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 96
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 97
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 98
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 99
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 100
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 101
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 102
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 103
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 104
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 105
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 106
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 107
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 108
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 109
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 110
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 111
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 112
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 113
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 114
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 115
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 116
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 117
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 118
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 119
Wat gaat het kosten? Blz. 120
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 121
Beleidsindicatoren Blz. 122
Verbonden partijen Blz. 123
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 124
Korte beschrijving Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 127
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 128
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 129
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 130
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 131
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 132
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Blz. 133
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 134
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 135
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 136
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 137
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 138
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 139
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 140
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 141
Wat mag het kosten? Blz. 142
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 143
Beleidsindicatoren Blz. 144
Verbonden partijen Blz. 145
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 146
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 147
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 148
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 149
Welkom Blz. 150
Voorwoord Blz. 151
Voorwoord Blz. 152
Inleiding Blz. 153
Inleiding Blz. 154
Het programmaplan Blz. 155
De paragrafen Blz. 156
Financiële begroting Blz. 157
Financiële samenvatting primaire begroting Blz. 158
Financiële samenvatting Blz. 159
Eindresultaat primaire begroting 2020-2023 Blz. 160
Algemene reserve Blz. 161
Uitkomsten integrale afweging Blz. 162
Uitkomsten integrale afweging Blz. 163
Bestuurlijke structuur Blz. 164
Bestuurlijke structuur Blz. 165
Paragrafen Blz. 166
Paragraaf A - Lokale heffingen Blz. 167
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 168
Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 169
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 170
Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 171
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 172
Paragraaf D - Financiering Blz. 173
Paragraaf D | Financiering Blz. 174
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 175
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 176
Paragraaf F - Verbonden partijen Blz. 177
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 178
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 179
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 180
Financiële begroting Blz. 181
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 182
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 183
Gehanteerde technische uitgangspunten Blz. 184
Gehanteerde technische uitgangspunten Blz. 185
Uiteenzetting financiële positie Blz. 186
Uiteenzetting financiële positie Blz. 187
Investeringsagenda en balansprognose Blz. 188
Investeringsagenda Blz. 189
Balansprognose Blz. 190
Bijlagen Blz. 191
Overzicht vigerende verordeningen en beleidsstukken Blz. 192
Verordeningen en Beleidsregels per programma Blz. 193
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 194
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 195
Lasten en baten per taakveld Blz. 196
Lasten en baten per taakveld Blz. 197
Beleidsindicatoren in perspectief Blz. 198
Waarstaatjegemeente.nl Blz. 199
Niet gehonoreerde begrotingsvoorstellen Blz. 200
Overizcht niet gehonoreerde beleidsvoorstellen Blz. 201
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap