Inleiding

Inleiding

Het collegeprogramma is onderverdeeld in de navolgende 4 programmalijnen, welke zijn ontleend aan de toekomstvisie:

  • Lijn 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat
  • Lijn 2 Verbindende en sociale aanpak
  • Lijn 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
  • Lijn 4 Bestuur en organisatie

Per programmalijn geven wij kort en bondig antwoord op twee vragen:

Wat willen we bereiken (doelstellingen)? en
Wat gaan we daarvoor doen (maatregelen)?

De doelen en de maatregelen uit het collegeprogramma worden opgenomen in de programmabegroting 2023-2026 en de financiële paragraaf "Doorrekening CPR maatregelen" wordt betrokken bij de integrale afweging.

Wij rapporteren via de integrale voortgangsrapportage (IVR) over de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma.

Noot: Het in de openbare vergadering van de raad van 3 november 2022 aangenomen amendement "Hoge prioriteit inrichting woonomgeving" is in dit collegeprogramma verwerkt.