Sitemap

Collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst" Blz. 1
Collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst" Blz. 2
Programmalijnen Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Samen-werken aan een duurzame toekomst Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Lijn 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Blz. 8
Korte beschrijving. Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. Blz. 11
M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op, waarbij met een hoge prioriteit tegelijkertijd de inrichting van de woonomgeving wordt meegenomen. Blz. 12
M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Blz. 13
M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Blz. 14
L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur. Blz. 15
M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. Blz. 16
M 1.2 We komen met een verkleerscirculatieplan. Blz. 17
M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Blz. 18
L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. Blz. 19
M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Blz. 20
M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. Blz. 21
M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. Blz. 22
L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. Blz. 23
M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. Blz. 24
M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Blz. 25
L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. Blz. 26
M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. Blz. 27
L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen. Blz. 28
M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Blz. 29
L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Blz. 30
M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. Blz. 31
M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Blz. 32
Lijn 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Blz. 33
Korte beschrijving. Blz. 34
Wat willen we bereiken? Blz. 35
L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Blz. 36
M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. Blz. 37
M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Blz. 38
M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Blz. 39
M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Blz. 40
M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Blz. 41
L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. Blz. 42
M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Blz. 43
M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. Blz. 44
L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten. Blz. 45
M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt Blz. 46
L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling. Blz. 47
M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie). Blz. 48
M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). Blz. 49
M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. Blz. 50
L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit. Blz. 51
M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven. Blz. 52
L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. Blz. 53
M 2.6 We realiseren 4 studieplekken. Blz. 54
Lijn 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Blz. 55
Korte beschrijving. Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund. Blz. 58
M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen. Blz. 59
M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op. Blz. 60
M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op. Blz. 61
M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen. Blz. 62
M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak. Blz. 63
L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente. Blz. 64
M 3.2 We stellen een economische visie op. Blz. 65
M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk. Blz. 66
M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD. Blz. 67
L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. Blz. 68
M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie. Blz. 69
Lijn 4 Bestuur en organisatie Blz. 70
Korte beschrijving. Blz. 71
Wat willen we bereiken? Blz. 72
L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden. Blz. 73
M 4.1 We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie. Blz. 74
L 4.2 We brengen de basis op orde. Blz. 75
M 4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven. Blz. 76
M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget. Blz. 77
M 4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A. Blz. 78
M 4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk. Blz. 79
L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Blz. 80
M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan. Blz. 81
L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren. Blz. 82
M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting. Blz. 83
M 4.4 Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie. Blz. 84
M 4.4 We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld. Blz. 85
L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet. Blz. 86
M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden. Blz. 87
M 4.5 Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen. Blz. 88
M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief. Blz. 89
M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan. Blz. 90
L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 91
M 4.6 We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door. Blz. 92
M 4.6 We gaan opgavegericht werken. Blz. 93
M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder. Blz. 94
Doorrekening CPR maatregelen Blz. 95
Financiële doorrekening Blz. 96
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap