Aanbieding

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

We bieden u hierbij de integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2022 aan. Het startpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma  2018-2022 “Vol energie!”.  Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en van bedrijven. Onze ambities om samen te investeren in de toekomst van Doesburg hebben wij eerder ontvouwd in onze begroting.

De IBB is de enige gelegenheid om de lopende begroting (i.c. 2022) integraal bij te stellen. Dit geldt dan voor zowel de bestaande geraamde uitgaven als ook de bestaande geraamde inkomsten. Het is niet mogelijk om middels de IBB “nieuwe” begrotingsvoorstellen te doen. Dat kan alleen via de integrale afweging die normaliter plaatsvindt bij de kadernota.

Voor het lopende begrotingsjaar 2022 geeft deze IBB een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2022. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en financiën.

Bij het opstellen van deze IBB is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2022 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen.

We vertrouwen er op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2022 ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen. Via de IBB wordt niet gerapporteerd over de stand van zaken van onze programmadoelen en de daaraan gekoppelde maatregelen en is puur financieel getint. 

Het college van B&W van Doesburg, 

 

de secretaris, de burgemeester,
Peter Werkman Loes van der Meijs