Algemene reserve

Algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van het verloop van de stand van de algemene reserve. In dit meerjarig overzicht wordt uitgegaan van het formele saldo uit de programmabegroting 2023-2026 incl. 1e wijz. Om u een zo goed beeld te geven is in dit overzicht rekening gehouden met het effect uit de IBB 2022/. Bij de jaarrkening 2022 zal pas definitief bekend zijn wat het resultaat is over het jaar 2022.

Algemene reserve 2022 2023 2024 2025 2026
Beginstand 3.574 6.069 4.530 5.011 5.621
Resultaat jaarrekening 2021 incl bestemmingsvoorstel 1.707
lopende verplichtingen
- herontwikkeling centrum Beinum (3e wijz. 2022) -120
Formeel saldo 2022 908
Bestemmingvoorstel IBB 2022 -1.094
formele begrotingssaldi 2023-2026 + 1e wijziging -445 481 610 -1.282
Eindstand 6.069 4.530 5.011 5.621 4.339
Bedragen x €1.000