Stand van zaken programma's

Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Programma 1

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV0.1 0.1 Bestuur 928.596 658.470 270.126 3.400
TV0.2 0.2 Burgerzaken 297.813 297.799 14 0
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 819.920 1.123.582 -303.662 125.000
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 293.776 252.528 41.248 0
Totaal Lasten 2.340.105 2.332.378 7.727 128.400
Baten
TV0.2 0.2 Burgerzaken 137.081 137.468 -387 0
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.838 11.700 -3.862 125.000
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 14.648 2.258 12.390 0
Totaal Baten 159.567 151.425 8.142 125.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.180.538 -2.180.953 415 -3.400

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.1 Bestuur: hogere lasten € 3.400 (nadeel)
Lasten:

De hogere last in 2022 ontstaat vooral door hogere accountantskosten van € 30.000.  Als gevolg van meerwerk, prijsindexatie accountantsdiensten, werkzaamheden Tozo-regeling en de verhoging van het aantal SiSa-regelingen, moet het budget worden bijgeraamd. Daarnaast zal dit jaar ook een voorschotfactuur voor de controle van de jaarrekening 2022 in rekening worden gebracht.  Daarnaast is er een hogere last voor loonkosten van € 3.400. Er wordt een lagere last voor representatie begroot van € 30..000.  

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer: hogere lasten € 125.000 (nadeel) en hogere baten € 125.000 (voordeel)
Lasten en baten:
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïners. De lasten en baten worden toegevoegd aan de begroting 2022.

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Programma 2

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.680.928 1.047.838 633.090 -563.113
TV2.2 2.2 Parkeren 167.367 64.825 102.543 -100.000
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 114.289 78.738 35.551 0
TV2.5 2.5 Openbaar vervoer 1.234 645 589 0
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 261.111 300.496 -39.385 0
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 666.357 598.283 68.074 -30.000
TV5.4 5.4 Musea 139.128 122.235 16.893 0
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 190.506 167.463 23.043 28.800
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.066.565 1.044.636 21.929 -21.100
TV7.2 7.2 Riolering 560.542 572.246 -11.704 -47.200
TV7.3 7.3 Afval 1.234.232 1.159.345 74.887 0
TV7.4 7.4 Milieubeheer 1.462.817 654.161 808.656 -540.000
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 143.546 145.549 -2.003 0
Totaal Lasten 7.688.622 5.956.461 1.732.161 -1.272.613
Baten
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 541.439 463.027 78.412 -43.000
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 42.341 157.492 -115.151 239.000
TV2.2 2.2 Parkeren 0 42.277 -42.277 0
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 64.246 73.448 -9.202 0
TV2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 149 0 149 0
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 8.334 54.551 -46.217 0
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 66.719 77.402 -10.683 0
TV5.4 5.4 Musea 20.725 21.451 -726 0
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 11.529 22.623 -11.094 18.800
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 133 407 -274 0
TV7.2 7.2 Riolering 1.229.415 904.487 324.928 0
TV7.3 7.3 Afval 1.783.821 1.256.218 527.604 0
TV7.4 7.4 Milieubeheer 314.984 320.433 -5.449 -240.000
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 68.781 71.415 -2.634 0
Totaal Baten 4.152.616 3.465.230 687.386 -25.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.536.006 -2.491.231 -1.044.775 1.247.413

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting baten € -43.000 (nadelig)
Baten:
De onderschrijding heeft voornamelijk 2 oorzaken, het betreft  een niet beïnvloedbaar budget wat al een aantal jaren te hoog geraamd wordt, anderzijds is er sprake van een  lager aantal parkeerplaatsen vanwege/als gevolg van de herinrichting van de binnenstad.


Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer lasten € 563.113 (voordelig) / baten € 239.000 (voordelig)
Lasten:
De lagere kapitaallasten betreffen € 296.500 als gevolg van uitgestelde investeringen. 
Op de aanleg van glasvezel in geheel Doesburg zou met de reguliere inzet onvoldoende  toezicht kunnen worden gehouden, daarom is er geïnvesteerd in externe capaciteit t.a.v. toezicht op werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur, extra kosten €30.000. Daarnaast zijn bij het realiseren van het openbaar toilet ten onrechte de beheerkosten begroot tot en met 2021. Het toilet is blijvend en dus moeten de beheerkosten structureel worden opgevoerd, vanaf 2022, extra kosten €19.500.

Vanwege de vervangingen, zoals vastgesteld in beleids- en beheerplan, is het areaal openbare verlichting veel jonger geworden. Dit heeft tot gevolg dat er minder storingen en meldingen zijn. Dit heeft lagere lasten tot gevolg, een voordeel van € 35.000.
De energieleverancier heeft correcties uitgevoerd over de jaren 2021 en 2022 op de openbare verlichting, waardoor de gemeente een deel van de eerder betaalde middelen terugkrijgt, een voordeel van € 41.000.

Bij jaarrekening 2021 is de voorziening  wegen opgeheven en is het restant in een reserve gestort.  Storting in voorziening wordt nu storting in reserve wegen. Dit zorgt voor een lagere last in programma 2 van € 240.000. De last in programma Algemene dekkingsmiddelen  wordt hiermee € 240.000 hoger.

Baten:
Aanleg ondergrondse infrastructuur is een niet beïnvloedbaar budget. De aanleg van glasvezel in 2022 in  geheel Doesburg betreft vele meters graafwerkzaamheden. De vergoeding degeneratiekosten is afgestemd op de omvang van een werk. Daardoor zijn de inkomsten aanzienlijk hoger dan verwacht, een voordeel van €211.000. Aan leges is  €28.000 meer ontvangen door de aanleg van glasvezel alsmede door het verstrekken  van  meer vergunningen.

Taakveld 2.2 Parkeren lasten € 100.000 (voordelig)
Lasten:
De onderschrijding  zijn de beschikbaar gestelde middelen voor een parkeeronderzoek bij de vaststelling van de jaarrekening 2021. De verwachting is dat dit onderzoek in 2023 wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze middelen naar 2023 over te hevelen.

 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties lasten € 30.000 (voordelig)
Lasten
Er is € 50.000,- bij dit budget geraamd voor locatieonderzoek sporthal Den Helder (vanuit de jaarrekening 2021). Voorgesteld wordt om van dit bedrag € 30.000 over te hevelen naar 2023 voor afronding van dit onderzoek.

 

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: hogere lasten € 28.800 (nadeel) /baten €18.800 (voordelig)
Lasten:
Bij de integrale afweging 2021-2024 is een besparing doorgevoerd op deskundigenkosten van € 4.822. Vanwege een dreigend te kort op deze post is bij de Integrale begroting bijstelling 2021 (IBB) het bedrag incidenteel met € 10.000 verhoogd. Op grond van de lopende verplichtingen en het feit dat de loonkosten voor deze deskundigen zijn gestegen is een structurele verhoging van € 10.000 vereist. Deze is bij de Integrale  afweging bij de begroting 2023 opgevoerd.  Voor 2022 wordt deze eenmalig bij de IBB opgenomen.  De kosten voor de subsidie coördinator komen voor zover betrekking op monumentenzorg ook ten laste van deze post. De lopende verplichtingen hebben te maken met de samenwerking met de gemeente Zutphen met betrekking tot de Archeologie.

Baten:
De subsidie die wordt ontvangen van het restauratiefonds ad € 18.800 wordt gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. 

 

Taakveld 5.7 Openbaar groen: hogere lasten € 21.100 (nadeel) 
Lasten:
Het budget Openbaar groen is een verzameling van verschillende soorten kosten die worden gemaakt voor het openbaar groen. Hiervan wordt o.a. betaald: het onderhoud van natuurgrasveld SC Doesburg, kleine beplantingsprojecten, budget omvorming adoptiegroen, hanging baskets, verwerking groenafval buitenruimte, waterschapsbelasting groen. Op al deze onderdelen zien we jarenlang een toename van kosten zonder dat het budget voldoende mee beweegt. Meermalen is incidenteel hier op bijgeplust. Tijd om dit budget structureel bij te stellen, zodat ook waar nodig de kosten gedekt zijn voor het afsluiten van meerjaren contracten die op dit budget van toepassing zijn.

Daarnaast zijn de kapitaallasten afgeraamd met € 46.100 als gevolg van uitgestelde investeringen.

 

Taakveld 7.2 Riolering: lagere lasten € 47.200 (voordeel)
Lasten:
Dit betreft de hogere kosten ad. €13.000 voor serviceabonnementen. Dit betreft een niet beïnvloedbaar budget, het is afhankelijk van wijzigingen in de openbare ruimte.
Daarnaast zijn de kapitaallasten afgeraamd met € 60.200 als gevolg van uitgestelde investeringen.

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer: lasten € 540.000 voordeel / baten € 240.000 (nadeel)
Lasten:
De lasten omgevingsdienst worden met € 110.000 verhoogd. De taken voor vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) zijn ondergebracht bij de Odra. Bij de vaststelling van de begroting 2023-2026 zijn deze middelen structureel beschikbaar gesteld voor de extra inzet van de Odra.  De kosten voor VTH taken binnen de gemeente vallen in 2022 nog niet weg omdat er sprake is van overdracht van werkzaamheden met onder andere ICT kosten en het aanhouden van eigen inhuur om de overdracht goed te regelen. 

De lasten voor Milieubeheer worden met € 210.000 verlaagd. Door vertraging van projecten wordt voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €210.000 over te hevelen naar het jaar 2023. Door beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen later.  

De gemeentelijke middelen voor energie-armoede worden met € 200.000 verlaagd in programma 2.  In programma 4 wordt de last met € 200.000 verhoogd voor beschikbaar stellen van energie-toeslag aan mensen met lagere inkomens (motie SP).

Lasten en baten 
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor energie-armoede.  De lasten en baten worden met € 240.000 verlaagd, omdat restant uitvoering in 2023 plaats vindt.

 

Daarnaast is in de Algemene uitkering (septembercirculaire 2022) € 145.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2023 voor uitvoering van dit programma.  

 

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Programma 3

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 150.044 126.506 23.538 0
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12.372 11.795 577 0
TV3.4 3.4 Economische promotie 313.034 207.163 105.871 -90.000
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 69.540 42.543 26.997 0
TV5.6 5.6 Media 243.350 260.225 -16.875 0
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 295.927 415.253 -119.326 -62.000
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 308.836 -308.836 0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 830.368 397.957 432.411 -413.100
Totaal Lasten 1.914.635 1.770.277 144.358 -565.100
Baten
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 0 10.000 -10.000 0
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7.828 6.674 1.154 0
TV3.4 3.4 Economische promotie 429.910 10.712 419.198 -21.900
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 29.044 238.152 -209.108 0
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.964 1.369.007 -1.365.043 0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 347.448 115.627 231.821 -250.000
Totaal Baten 818.194 1.750.172 -931.978 -271.900
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.096.441 -20.106 -1.076.335 293.200

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 3.4. Economische promotie lasten € 90.000 (voordelig) € 21.900 (nadelig)
Lasten:
Op deze post gaat meer uitgegeven worden dan begroot omdat besloten is deel te nemen aan het project Hanzesteden jubileum jaar en beperkte deelname aan het Rampenjaar. Dit zal uiteindelijk een overschrijding van 10.000 euro te zien geven. Binnen Doesburg wordt grote nadruk gelegd op het zijn van een Hanzestad en het belang hiervan voor het toerisme. Deelname hieraan achtte het college dan ook van groot belang. Bij de jaarrekening 2021 is geld vrijgemaakt voor het opstellen van een toeristische visie. Dit project loopt door in 2023. Daarom wordt een verzoek tot overheveling van € 100.000 gedaan naar 2023, waarmee de last in 2022 lager wordt.

Baten:
In 2022 zijn er geen baten uit pachtgelden. De kermis is in 2022 na corona weer opgestart en er zijn geen pachtgelden in rekening gebracht.

Taakveld 8.1. Ruimte en leefomgeving lasten € 62.000 (voordelig)
Lasten:
Het project Centrum Beinum wordt in 2022 en 2023 uitgevoerd. De beschikbaar gestelde middelen blijven noodzakelijk om het beoogde resultaat te behalen. Vandaar een verzoek tot overheveling van € 30.000 naar 2023.
Daarnaast zijn de kapitaallasten verlaagd met € 16.000 wegens uitgestelde investeringen. Het project Halve Maanweg loopt nog een stukje door in 2023. Vandaar een verzoek tot gedeeltelijke overheveling van € 16.000 naar 2023.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen lasten € 413.100 (voordelig)  /baten € 250.000 (nadelig)
Lasten
De kapitaallasten zijn  verlaagd met € 173.000 wegens uitgestelde investeringen. Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Binnen dit budget wordt gefaseerd en gebiedsgericht gewerkt aan de komst van deze nieuwe wet.  Voor het restant van € 240.000 wordt een verzoek tot overheveling naar 2023 gedaan.

Baten
De opbrengsten aan inkomsten bouwleges is afhankelijk van het aantal aanvragen en de omvang van de aanvragen. In 2022 zijn er nagenoeg geen grote bouwplannen in aanvraag genomen waardoor er ook minder leges in rekening gebracht kan worden. Deze trend zal zich de komende jaren doorzetten waardoor het budget structureel  verlaagd wordt met 250.000.

Programma 4 Zorg in Doesburg

Programma 4

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 600 569 31 0
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 164.612 172.537 -7.925 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.034.926 1.174.265 -139.339 120.000
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.115.608 933.985 181.623 -50.000
TV6.2 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 671.010 500.836 170.174 0
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.877.047 5.671.951 205.096 1.300.000
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk 1.749.435 1.383.909 365.526 -200.000
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 930.605 840.307 90.298 0
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 561.229 472.336 88.893 25.000
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.279.825 2.323.501 956.324 -100.000
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.154.699 4.012.792 1.141.907 920.000
TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 103.344 65.341 38.004 -30.000
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 28.070 24.070 4.000 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 375.384 371.927 3.457 0
Totaal Lasten 21.046.394 17.948.326 3.098.068 1.985.000
Baten
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 11.300 10.337 963 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 350.000 338.332 11.668 135.000
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 5.566 -5.566 0
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.389.979 3.549.344 840.635 -443.500
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 180.978 203.515 -22.537 37.000
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8.296 159 8.137 0
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92.170 110.688 -18.518 30.000
Totaal Baten 5.032.723 4.217.941 814.782 -241.500
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.013.671 -13.730.384 -2.283.287 -2.226.500

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken lasten € 135.000 (nadelig)  / baten € 135.000 (voordelig)
Lasten en baten:
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het Onderwijsachterstandenbeleid 2018-2022. Er zijn in 2022 meer activiteiten uitgevoerd dan begroot. De begrote baten en lasten worden elk met € 135.000 verhoogd.

Overige Lasten:
De lasten worden met € 35.000 verlaagd i.v.m. incidenteel ontvangen NPO middelen, waardoor het gemeentelijke budget niet ingezet hoeft te worden. Een onderdeel van het NPO plan is de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI). De kosten van de kinderopvang voor ouders die niet onder de wet kinderopvang vallen. Verder worden de lasten met € 20.000 verhoogd voor de uitbestede administratieve werkzaamheden voor het leerlingenvervoer in 2022. 

 

Taakveld 6.1 Burgerparticipatie € 50.000 (voordelig)
Lasten:
De lasten worden met € 20.000 verlaagd in verband met lagere lasten mantelzorgondersteuning. Dit is met name een lager vastgestelde subsidie over 2021.  Daarnaast is er een verlaging van de lasten van  € 30.000 inzake jongerenwerk.

 

Taakveld 6.3  Inkomensregelingen lasten € 1.300.000 (nadelig)  / baten € 443.500 (nadelig) 
Lasten:
De lasten worden met € 1.300. 000 verhoogd als gevolg van de verstrekte energietoeslag aan bijstandsgerechtigden. Het Rijk heeft hiervoor € 830.000 beschikbaar gesteld in de Algemene Uitkering (programma algemene dekkingsmiddelen).
De gemeentelijke middelen voor energie-armoede worden met € 200.000 verhoogd in programma 4.  In programma 2 wordt de last met € 200.000 verlaagd. Deze middelen zijn bestemd  voor het beschikbaar stellen van energie-toeslag aan mensen met lagere inkomens (motie SP).
De lasten voor bijzondere bijstand worden verhoogd met € 70.000. Het Rijk heeft hiervoor € 25.000 beschikbaar gesteld in de Algemene Uitkering (decembercirculaire 2021: schuldenbeleid en bijzondere bijstand) (programma algemene dekkingsmiddelen).
De lasten worden daarnaast met € 270.000 verlaagd. Dit betreft enerzijds de uitkeringslasten (Buig middelen) voor € 150.000. Daarnaast zijn de lasten uit hoofde van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) € 120.000 lager dan geraamd.

Baten:
De baten van de Buig worden met € 468.500 verlaagd op basis van de definitieve beschikking 2022.  De begrote bate uit verhaal op verleende bijstand is € 25.000 hoger dan geraamd. 

 

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk  lasten € 200.000 (voordelig)
Lasten:
De lasten worden met € 200.000 verlaagd in verband met afname van het aantal mensen in het WSW bestand.

 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie € 37.000 (voordelig)
Baten:
De Rijksbijdrage voor de Wet inburgering is hoger dan geraamd.

 

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 18+  lasten € 25.000 (nadelig)  
Lasten
Er zijn hogere begrote lasten voor woonvoorzieningen van € 35.000. De lasten voor indicatie advies zijn € 10.000 lager dan begroot.  

 

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  lasten € 100.000 (voordelig)  / baten € 30.000 (voordelig)
Lasten
Er zijn hogere begrote lasten van huishoudelijke hulp van € 200.000. De lasten voor begeleiding zijn € 200.000 lager dan begroot.  Het voordeel op de lasten ontstaat door lagere WMO lasten in het Persoonsgebonden budget van € 100.000.

Baten
Er is een voordeel op de baten van € 30.000.  De eigenbijdrage voor de WMO is hoger dan oorspronkelijk begroot.

 

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- lasten € 960.000 (nadelig)  
Lasten
Er is een nadeel op de lasten van € 960.000. Er is enerzijds een voordeel van € 40.000 door lagere lasten voor het persoonsgebonden budget Jeugd van € 40.000. De lasten voor de individuele voorzieningen van de Jeugd zijn € 960.000 hoger. Dit bestaat voor € 360.000 hogere lasten vanwege het woonplaatsbeginsel. Daarnaast zijn er hogere lasten van € 60.000 aan later gedeclareerde zorgkosten over 2021. De overige hogere lasten ad € 540.000 zijn het gevolg van hogere indicatiestellingen over 2022 dan in de begroting was opgenomen.

 

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ lasten € 30.000 (voordelig)  
Lasten
Er is een voordeel op de lasten van € 30.000 vanwege lagere lasten Veilig Thuis.

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Programma 5

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV0.4 0.4 Overhead 5.286.392 3.888.270 1.398.122 360.300
TV0.5 0.5 Treasury 3.398 9.014 -5.616 0
Totaal Lasten 5.289.790 3.897.284 1.392.506 360.300
Baten
TV0.4 0.4 Overhead 692 137.865 -137.173 33.000
TV0.5 0.5 Treasury 274.366 224.628 49.738 0
Totaal Baten 275.058 362.493 -87.435 33.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.014.732 -3.534.791 -1.479.941 -327.300

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.4 Overhead: hogere lasten € 320.300 (nadeel)
Lasten:
De salariskosten zijn als gevolg van de CAO 2022  te laag geraamd. Rekening was gehouden met 1,2%. De uiteindelijke verhoging is 3,6% hoger. Dit betekent een nadeel van € 242.200. Daarnaast heeft uitbreiding plaatsgevonden met een WMO consulent (€ 76.400).  Daarnaast is de last inhuur personeel verhoogd met € 33.000 welke gedekt is uit een hogere bate uit de werknemersverzekeringen. 

De lagere last in 2022 ontstaat door lagere kosten voor de verzekeringen. Lagere taxatie leidt tot lagere kosten voor de brandverzekering van € 10.000 en een lagere WA verzekering van € 5.000 en all rsik verzekering wagenpark €2.500. .

De kapitaallasten zijn € 76.800 lager dan geraamd wegens uitgestelde investeringen. Het contract onderhoud op het stadhuis is € 40.000  lager dan geraamd. De lasten voor Onderhoud software zijn verhoogd met € 30.000.

De kosten voor bezwaar en beroep zijn in 2022 hoger dan geraamd (€ 70.000) vanwege een toename van bezwaarprocedures. Dit is een landelijke trend.

Inkoop:
Vanuit deze middelen is inkoopadvies ingehuurd. Deze inhuur is geintensiveerd in de maanden oktober, november en december 2022 i.v.m.  een te krappe bemensing in verhouding tot de  hoeveelheid werk (zie ook beperkende verklaring accountant op inkoop) . In 2022 zal daarom het budget dat gebaseerd was op een kleine deeltijd inzet, niet toereikend zijn. Verwacht tekort € 43.000. De resultaten van de inzet zijn te lezen in de paragraaf bedrijfsvoering. 

Baten
In het kader van de uitvoering van de werknemersverzekeringen wordt een bedrag van € 33.000 meer ontvangen dan  is begroot. Deze middelen zijn ingezet  bij de inhuur van personeel.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 2.183.480 2.274.044 -90.564 425.495
TV0.61 0.61 OZB woningen 167.023 154.156 12.867 0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 5.475 2.986 2.489 0
TV0.64 0.64 Belastingen overig 101.560 51.864 49.696 0
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 331.203 16.848 314.355 -40.000
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 18.707 -18.707 20.000
Totaal Lasten 2.788.741 2.518.605 270.136 405.495
Baten
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 4.042.468 2.792.968 1.249.500 -106.000
TV0.61 0.61 OZB woningen 1.712.436 1.795.265 -82.829 80.000
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 458.889 458.332 557 0
TV0.64 0.64 Belastingen overig 169.445 127.232 42.213 -25.000
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.246.891 25.076.692 -829.801 2.260.000
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 0 7.342 -7.342 0
Totaal Baten 30.630.129 30.257.830 372.299 2.209.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 27.841.388 27.739.225 102.164 1.803.505

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves: lasten € 425.495 (nadeel)  / baten € 106.000 (nadeel) 
Lasten:
De hogere last bestaat voor € 240.000 uit een storting in de reserve wegen. Bij jaarrekening 2021 is de voorziening  wegen opgeheven en is het restant in een reserve gestort.  Storting in de voormalige voorziening wordt nu storting in reserve wegen. Dit zorgt voor een lagere last in programma 2 van € 240.000. De last in programma Algemene dekkingsmiddelen  wordt hiermee € 240.000 hoger.
Daarnaast is er een hogere last als gevolg van de dotatie aan de reserve openbare verlichting van € 85.000. Tegenover deze hogere last staat ook een hogere bate.  Deze bate uit de de reserve Openbare verlichting middelen wordt gestort in de reserve kapitaallasten, waarmee de last wordt verhoogd met € 85.000. De overige hogere last van € 15.000 bestaat uit diverse kleine verschillen.

Baten:
De baten worden met €  410.000 verlaagd i.v.m. een lagere bijdrage uit de reserve kapitaallasten. omdat een aantal investeringen zijn uitgesteld. Daarnaast is er een verlaging van de bate van € 75.000 uit de reserve Wegen vanwege uitgestelde investeringen. Daarnaast is er een hogere bate inzake de reserve openbare verlichting van € 85.000. Tegenover deze hogere bate van € 85.000 staat ook een hogere last.
De baten worden met € 294.000 verhoogd door een onttrekking uit de bestemmingsreserve BUIG. Dit is gebaseerd op de definitief ontvangen Buig beschikking van het Rijk voor 2022 en de prognose van baten en lasten van de uitkeringen die hieruit gedekt worden. (programma 4 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen). 

 

Taakveld 0.61 OZB woningen baten € 80.000 (voordeel)
Baten
De begrote opbrengst OZB is € 80.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit is gebaseerd op de verzonden aanslagen.

 

Taakveld 0.64 Belastingen overig  lagere baten € 25.000 (nadeel)
Baten
De baten die met aanmaningen  worden ontvangen zijn lager dan begroot.

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds baten € 2.260.000 (voordeel)
Baten
Dit betreft de extra opbrengsten uit het gemeentefonds die bij de decembercirculaire 2021 en de mei- en septembercirculaire 2022 beschikbaar zijn gekomen. Hierin zit een bijdrage voor de te verstrekken energietoeslag aan bijstandsgerechtigden van € 830.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan de lastenbegroting in programma 4, taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

Daarnaast is er een bijdrage voor uitvoeringskosten klimaatakkoord van € 145.000, een bijdrage voor de implementatie van de omgevingswet van € 135.000 en een bijdrage ten behoeve van de Wet Openbare Overheid van € 88.000. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023.

 

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten € 40.000 (voordeel)
Lasten
De algemene stelpost kan met € 40.000 naar beneden worden bijgesteld. 

 

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) € 20.000 (nadeel)
Lasten:
De kosten voor de voorlopige aangifte VPB 2022 worden nu meegenomen in de begroting.