Algemene reserve

Algemene reserve

Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is geen rekening gehouden met de resultaatbestemming in het kader van de jaarstukken 2018. Nieuw beleid o.b.v. deze kadernota is hier eveneens niet in verwerkt. Zie hiervoor het financieel perspectief en het overzicht nieuwe beleidsvoorstellen.

 

Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Beginstand 9.138 8.494 8.494 8.494 8.494
Onttrekkingen / verplichtingen o.b.v. eerdere raadsbesluiten          
Dekking korting / kosten afvalstoffenheffing 2019 -/- 192        
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie -/- 10        
Dekking amendement "Tijd om jongeren te betrekken bij de lokale politiek" -/- 5        
Resultaatbestemming 2018 p.m.        
Verwacht formeel saldo 2019 p.m.        
Raadsbesluiten in de pijplijn (onderzoek strategische visie Doesburg 2030 en aanvullende dekking Zomerweg-Eekstraat-Verlengde Eekstraat) -/- 437        
Eindstand 8.494 8.494 8.494 8.494 8.494