Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

Deze kadernota 2020 is 'beleidsarm' ingestoken. Dat betekent dat alleen de nieuwe beleidsvoorstellen waarvan wij van oordeel zijn dat deze onontkoombaar zijn, in deze kadernota zijn verwerkt.

Nieuwe beleidsvoorstellen (bedragen x € 1.000) Investering Prog. 2020 2021 2022 2023 I / S
Integraal veiligheidsbeleid   1 10 10 10 10 S
ODRA (extra taken)   2 9 9 9 9 S
Installatieverantwoordelijkheid   2 20 20 20 20 S
Rehabilitatie wegen (vorming bestemmingsreserve)   2
p.m. p.m. p.m. p.m. S
Voorziening onderhoud gemeentegebouwen (verhoging dotatie)   5 150 150 150 150 S
Ontwikkelen E-depot met SALD-gemeenten   5 12       I
Totaal nieuwe beleidsvoorstellen     201 189 189 189   

 

Toelichting per beleidsvoornemen:

1) Integraal veiligheidsbeleid
De Raad heeft op 21 december 2018 het integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Voor de uitvoering van het beleid heeft het college op 26 maart 2019 een uitvoeringsprogramma inclusief plan van aanpak Ondermijning vastgesteld. Voor uitvoering van dit plan is  € 10.000,- structureel benodigd. 

2) ODRA
De jaarlijkse kosten van het werkprogramma van de ODRA zijn structureel verhoogd met € 9.000,-. De oorzaken zijn o.a. herverdeling van de collectieve diensten, wegvallen van subsidie externe veiligheid, meer werkzaamheden door aantrekkende economie.

3) Installatieverantwoordelijkheid
Met het inregelen van de installatieverantwoordelijkheid wordt invulling gegeven aan een veiligere bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties en hiermee wordt aantoonbaar invulling gegeven aan de Arbowet en Zorgplicht.

4) Rehabilitatie wegen (vorming bestemmingsreserve)
Voor de rehabilitatie van wegen is er ten tijde van het opstellen van de kadernota nog geen volledige kosten onderbouwing aanwezig en derhalve als p.m. opgenomen.

5) Voorziening onderhoud gemeentegebouwen
De huidige stand van de voorziening is niet toereikend om alle toekomstige kosten te kunnen voldoen. Vooruitlopend op de actualisatie van het MJOP uit 2016 van gemeentegebouwen zal de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentegenouwen verhoogd worden met € 150.000,- structureel. 

6) Ontwikkeling E-depot met SALD-gemeenten
Het AB van het Streekarchivariaat heeft besloten om een E-depot te ontwikkelen om zo voorbereid te zijn op de toekomst.  De kosten van deze ontwikkeling worden gedragen door de aangesloten gemeenten.  De bijdrage van € 12.000,- is  incidenteel.